+2

10 mẹo hữu ích giúp tinh gọn code cho lập trình viên iOS - Phần 2

6. Enum:

Ví dụ: 1 switch case cho người mua vé xem phim 1.png

“Adult”, “Child”, “Senior” -> hard code. Các giá trị string cho mỗi trường hợp yêu cầu phải chính xác 100%, làm mất thời gian và khó tránh khỏi sai sót

carbon.png

Bạn sẽ không phải ngồi gõ lần lượt từng trường hợp nữa, mà các trường hợp sẽ lần lượt được highlight ra cho bạn sau dấu ".". Một thay đổi nhỏ nhưng giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

7. Nil Coalescing:

Ví dụ: Viết hàm chọn color

carbon (1).png

Quá dài, thay vào đó:

carbon (2).png

8. Conditional Coalescing:

Ví dụ: cộng biến số

carbon (3).png

Quá dài, thay vào đó:

carbon (4).png

9. Functional Programming:

Ví dụ: Tìm kiếm số chẵn trong array

carbon (5).png

Thay vì sử dụng vòng lặp for với logic như trên thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng filter:

carbon (7).png

10. Sử dụng Closure:

Ví dụ: tính tổng 2 tham số

carbon (8).png

Thay vì khai báo một function thì chúng ta có thể khai báo một biến và chứa trong đó một closure (block) thực thi logic trên

carbon (9).png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.