+1

[SWIFT]-Enum hack

Enum là gì?

An enumeration defines a common type for a group of related values and enables you to work with those values in a type-safe way within your code.

=> Enum định nghĩa 1 nhóm các giá trị có liên quan đến nhau và cho phép bạn làm việc với những giá trị đó 1 cách an toàn trong code của bạn Ví dụ bạn có thể định nghĩa ra một tập hợp các ngày trong tuần (Thứ 2, 3,... , chủ nhật).

let CONST_MONDAY = 2;
let CONST_TUESDAY = 3;
let CONST_WEDNESDAY = 4;
let CONST_THURSDAY = 5;
let CONST_FRIDAY = 6;
let CONST_SATURDAY = 7;
let CONST_SUNDAY = 1;

Một hàm mô phỏng lấy ra tên công việc sẽ làm ứng với ngày cụ thể trong tuần. (Giống kiểu thời khóa biểu)

// Tham số truyền vào là ngày trong tuần.
// Trả về tên công việc sẽ làm.
func getJobByDay(dayInWeek: Int) -> String {
   
  if (dayInWeek == CONST_SATURDAY
    || dayInWeek == CONST_SUNDAY) {
    return "Nothing";
  }
  return "Coding";
   
}

Kiểu phổ thông

Chắc hẳn chúng ta thấy kiểu viết enum này rất quen thuộc, đặc biệt là đối với những ai dùng alamofire

enum Result<T> {
  case success(T)
  case failure(Error)

  public var value: T? {
    switch self {
    case .success(let v): return v
    case .failure: return nil
    }
  }

  public var error: Error? {
    switch self {
    case .success: return nil
    case .failure(let e): return e
    }
  }
}

và để sử dụng Result ta sẽ switch - case như này:

switch result {
case .success(let value):
  // TODO
case .failure(let error):
  // TODO
}

Kiểu for fun

Mình không thích switch - case cho lắm, vậy nên sẽ "hack" chút theo ý mình thích. Ở enum vừa rồi, mình sẽ thêm 2 hàm:

unc isSuccess(complete: @escaping (T) -> Void) -> Result<T> {
  guard let value = self.value else {
    return self
  }

  complete(value)
  return self
}

func `else`(complete: @escaping (Error) -> Void) {
  guard let err = self.error else {
    return
  }

  complete(err)
}

Vậy là từ giờ mình có thể check kết quả theo cách sau

let r: Result<Int> = .success(10)

r.isSuccess { (value) in
  print("show value:", value)
}.else { (err) in
  print(err)
}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.