0

Golang and module

Ờ bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về go module.

GOPATH

Trước version 1.11, để có thể code với go, source code của bạn cần đặt đúng folder, cụ thể trong thư mục $GOPATH/src.
Tuy nhiên cộng đồng cũng có những tool giúp ta quản lý dependency như cách node (npm) làm.
Godep là 1 ví dụ như thế. Bạn có thể tìm hiểu thêm về godep ở đây

Go Module

Bắt đầu từ version 1.11, Go team đã hỗ trợ việc quản lý dependency đơn giản hơn bằng module. Các bước thực hiện:

  1. Tạo folder project
$ mkdir -r /tmp/hello-http
$ cd /tmp/hello-world
  1. Khởi tạo module
$ go mod init hellohttp
// Bạn có thể đặt tên cho module theo ý
  1. Tạo file hello.go như sau:
package main

import (
   "net/http"
   
)

func main() {
   http.HandleFunc("/", index)
   http.ListenAndServe(":3000", nil)
}

func index(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
   w.Write([]byte("hello world"))
}
  1. Build và chạy app
$ go build
$ ./hello

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.