HTTP middleware trong Go

Ờ bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách viết http middleware trong 1 ứng dụng go api đơn giản.

Trước hết chúng ta sẽ bắt đầu với 1 api đơn giản. Ví dụ dưới đây mình sẽ sử dụng 3rd-party cho router. go-chi. Khi chọn library cho router, mình tránh chọn các thư viện không tương thích với standard-library như http-router.

package main

import (
	"net/http"
	"github.com/go-chi/chi"
)

func main() {
  	r := chi.NewRouter()
	r.Get("/", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
		w.Write([]byte("welcome"))
	})
	http.ListenAndServe(":3000", r)
}

Với đoạn code trên, khi ta send request đến localhost:3000 response trả về welcome. Trong các ứng dụng thực tế, ta thường sẽ sử dụng log để ghi lại các request đến server. Và nhiệm vụ này sẽ rất thích hợp để viết 1 log middleware.

Http middleware trong go hiểu theo 1 cách đơn giản nhất là đoạn code sẽ được chạy trước hoặc sau logic xử lý chính trong endpoint của chúng ta. Ở ví dụ này. mình sẽ viết 1 http log middleware để log các request đến server.

package main
 
import (
   "net/http"
  "log"

   "github.com/go-chi/chi"
)

func main() {
  r := chi.NewRouter()
  r.Use(logRequest)

  r.Get("/path1", path1)
  r.Get("/path2", path2)

  http.ListenAndServe(":3000", r)
}

func path1(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        w.Write([]byte("path 1"))
}

func path2(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        w.Write([]byte("path 2"))
}

// Log middleware
func logRequest(h http.Handler) http.Handler {
    fn := func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        log.Printf("Request path: %s", r.URL.Path)
        h.ServeHTTP(w, r)
    }

    return http.HandlerFunc(fn)
}

All Rights Reserved