-2

Tìm hiểu về go concurrency

Bài viết này tôi sẽ trình bày về concurrency in go.

Goroutine

goroutine hiểu một cách đơn giản là 1 function có thể chạy đồng thời với các function khác.
goroutine được thực thi bằng cách gọi function sau từ khoá go. Ví dụ go subtract(a, b)

package main
import "fmt"
    
func printValue() {
	for i:=0; i<5; i++ {
		fmt.Println("In goroutine")
	}
}

func main() {
	go printValue()
    
	for i:=0; i<5; i++ {
		fmt.Println("In main func")
	}
}

Output của program trên sẽ như sau

In main
In main
In main
In main
In main

Ở ví dụ trên, ta có thể thấy In goroutine không được in ra.
Lý do là bởi function main sẽ không đợi function printValue thực hiện trước, thay vào đó chương trình sẽ thực thi các dòng lệnh trong function main và chỉ khi gặp những tác vụ cần thời gian để thực thi (ví dụ khi một goroutine đang chờ data để xử lý)
thì lúc đó printValue sẽ được thực thi.

Và với ví dụ trên thì main đã kết thúc trước khi function printValue được thực thi.
Với ví dụ dưới đây, ta sẽ sử dụng time.Sleep để main phải chờ data để xử lý, lúc này printValue sẽ được thực thi.

package main
import "fmt"
import "time"
    
func printValue() {
	for i:=0; i<5; i++ {
		time.Sleep(1 * time.Second)
		fmt.Println("In goroutine")
	}
}

func main() {
	go printValue()
    
	for i:=0; i<5; i++ {
		time.Sleep(2 * time.Second)
		fmt.Println("In main")
	}
}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.