0

Có gì mới với angular 8

Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng điểm qua 1 số thay đổi trong angular 8.

Form

FormArray.clear. FormArray class bổ sung thêm method clear để remove các controls.
Với version < 8, để remove các controls, phải lặp và remove từng controls

while (fbArray.controls.length > 0) {
    fbArray.removeAt(0)
}

Sử dụng clear method

const fbArr = new FormArray([field1, field2])
fbArr.clear()

Router

Angular8 sử dụng import syntax khi khai báo lazy route.

Version < 8

loadChildren: './feature/feature.module#FeatureModule'

Version 8

loadChildren: () => import('./feature/feature.module').then(m => m.FeatureModule)

HTTP

@angular/http sẽ không còn được sử dụng ở version 8.
@angular/http được đánh deprecated ở các version trước và đến version 8 được xoá hoàn toàn.
Thay vào đó sẽ sử dụng @angular/common/http.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.