0

Giới thiệu gem jQuery Turbolinks

Như các bạn đã biết, Turbolinks thực hiện việc chuyển hướng trong trang web một cách nhanh gọn và nó tạo ra giao diện người dùng rất "dễ thở". Mỗi khi trình duyệt gửi request, server sẽ trả về response và view để đáp ứng request, mỗi 1 lần giao tiếp như vậy trình duyệt của người dùng lại compile Javascript và CSS, với Turbolinks nó giúp trình duyệt giữ nguyên các instance của trang web mà chỉ thay đổi body và title của trang web. Điều này dẫn đến việc $(document).ready() chỉ được load duy nhất ở lần mở trang web đầu tiên. Để giải quyết sự bất tiện đó, gem jQuery Turbolinks ra đời !

Cài đặt

Gemfile:

gem 'jquery-turbolinks'

application.js

//= require jquery

//= require jquery.turbolinks

//= require jquery_ujs

// ... your other scripts here ...

//= require turbolinks

restart server rails

Sử dụng

Khai báo jQuery file

$(document).ready(function () {

/* code jquery */

});

/* hoặc */

$(function () {

/* code jquery */

});

Bind sự kiện

$(document).on('click', 'button', function() { ... })

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.