Fonts in XML

Android 8.0 (API 26) giới thiệu một tính năng mới, đó là Fonts trong XML, cái này sẽ cho phép bạn sử dụng các fonts như resource (giống như color, drawable ....). Yolo, các bạn có thể thêm font file vào trong res/font folder để đóng gói fonts như là resouce. Những fonts này sẽ được compile trong file R của ứng dụng, và sẽ được Android Studio suggets cho các bạn luôn. Bạn có thể truy cập vô font resource theo 2 cách như vầy nè : @font/myfont hoặc R.font.myfont. Ngon, nếu sử dụng Support Library 26, tính năng font XML này sẽ được chạy trên các devices có API 16 trở lên (Android 4.1). Tham khảo thêm cái này để biết thêm thông tin chi tiết nha baby.

Sau đây là cách để thêm fonts như là một loại resource nè:

 1. Right-click vào res folder và chọn New > Android resource directory.
 2. Trong Resource type, chọn font, rồi click vô OK
 3. Thêm file font vào font folder Cấu trúc của nó dạng dạng như nầy
 4. Double-click vào một font để xem trước cái font đó như nào

Create a font family

Một font family là một tập hợp các file font chữ đi cùng nhau với style và weight riêng. Trong Android, bạn có thể tạo ra một font family mới với XML resource và truy cập nó như là một đơn vị duy nhất, thay cho việc bạn phải truy cập tới từng style của nó. Bằng cách như vầy, system có thể chọn được đúng là font dựa trên text-style bạn bạn đang dùng. Dưới đây là cách tạo ra font family nhé :

 1. Right-click vào font folder và chọn New > Font resouce file. Cửa sổ New Resource File sẽ xuất hiện.
 2. Nhập vào tên mà bạn muốn rồi click OK. Font resource XML sẽ được mở ra trong editor
 3. Rồi, điền vào từng font mà bạn mong muốn hiển thị trong tag <font>. Font mà bạn điền vào phải được add vào trong font resource rồi nhé.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<font-family xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <font
    android:fontStyle="normal"
    android:fontWeight="400"
    android:font="@font/lobster_regular" />
  <font
    android:fontStyle="italic"
    android:fontWeight="400"
    android:font="@font/lobster_italic" />
</font-family>

Using fonts in XML layouts

Ok, đến lúc lôi fonts ra dùng roài, lúc này, bạn có thể sử dụng font file riêng biệt hoặc sử dụng font family, trong TextView hoặc trong styles. Để sử dụng với TextView sử dụng attribute fontFamily nhé.

Nốt: Khi sử dụng font family, TextView sẽ tự động chuyển style trong file font-family theo như nó được set style

Thêm font vào TextView

Set font cho TextView:

 • Trong XML, sử dụng thuộc tính fontFamily để truy cập vào font bạn muốn
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:fontFamily="@font/lobster"/>
 • Mở cửa sổ Properties ra, mở rộng textAppearance và chọn fontFamily

Và nó ngon như vầy nè

Sử dụng font trong Code Để nhận được fonts, gọi phương thức getFont(int) và truyền vào id của font mà bạn muốn lấy . Phương thức này trả về một Typeface object. Sau đó bạn có thể sử dụng setTypeface (typeface, int) để set font cho text-view

Typeface typeface = getResources().getFont(R.font.myfont);
textView.setTypeface(typeface);

Using the support library Support Library 26.0 hỗ trợ Fonts trong XML trên các thiết bị android 4.1 trở lên (nhớ sử dụng app namespace)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<font-family xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
  <font app:fontStyle="normal" app:fontWeight="400" app:font="@font/myfont-Regular"/>
  <font app:fontStyle="italic" app:fontWeight="400" app:font="@font/myfont-Italic" />
</font-family>

Để lấy fonts trong code, gọi phương thức ResourceCompat.getFont(Context, int), truyền Context và Font id vào để lấy được font

Typeface typeface = ResourcesCompat.getFont(context, R.font.myfont);

OK, với tính năng mới này, anh em không còn phải copy fonts vào trong thư mục asset rồi lôi ra nữa, hy vọng Android sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều tính năng hay hơn như này nữa trong tương lai. Bey bey anh em.

Tham khảo

Fonts in XML