Tìm hiểu cấu trúc XML của file docx và tùy biến lại gem docxtor

Tìm hiểu cấu trúc XML của file docx

Docx thực chất là một tài liệu Office Open XML được Microsoft phát triển và xuất hiện đầu tiên ở phiên bản Microsoft Office 2007.

Tài liệu này được lưu trữ đóng gói thành file nén ZIP chứa file XML và các file dữ liệu khác. Vì vậy để ví dụ chúng ta có thể tạo một file Docx bằng chương trình Office Word 2010 sau đó giải nén file bằng chương trình nén file thông thường ZIP hoặc Winzar. Sau khi giải nén ta được cấu trúc file như sau:

structure_docx.gif

Cấu trúc cơ bản này gồm:

 • [Content_Types].xml : file này cung cấp thông tin loại MIME được đóng gói trong Docx
 • _rels : thư mục này lưu quan hệ của một relationship part với các thành phần khác
 • file .rel : các file có định dạng .rel này lưu các relationship part. Các ứng dụng sẽ đọc ở file này đầu tiên.
 • docProps/core.xml : file này lưu các thuộc tính chính của một số tài liệu Office Open XML
 • word/_rels : thư mục này chứa các relationsship part của word. Ví dụ, mối quan hệ với file document.xml sẽ được lưu thành file document.xml.rel
 • word/document.xml : đây là file chính chứa các thành phần cho tài liệu Word

Trong bài viết này, chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu cấu trúc của 3 file [Content_Types].xml, word/document.xmlword/_rels/document.xml.rel

 1. [Content_Types].xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Types xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/content-types">
  <Default Extension="rels" ContentType=
  "application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml"/>
  <Default Extension="xml" ContentType="application/xml"/>
  <Override PartName="/word/document.xml" ContentType=
  "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xml"/>
  <Override PartName="/word/styles.xml" ContentType=
  "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.styles+xml"/>
  <Override PartName="/docProps/app.xml" ContentType=
  "application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-properties+xml"/>
  <Override PartName="/word/settings.xml" ContentType=
  "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.settings+xml"/>
  <Override PartName="/word/theme/theme1.xml" ContentType=
  "application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml"/>
  <Override PartName="/word/fontTable.xml" ContentType=
  "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml"/>
  <Override PartName="/word/webSettings.xml" ContentType=
  "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.webSettings+xml"/>
  <Override PartName="/docProps/core.xml" ContentType=
  "application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml"/>
</Types>
 1. word/_rels/document.xml.rels
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<Relationships
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/package/2005/06/relationships">
 <Relationship Id="rId1"
 Type="http://schemas.microsoft.com/office/2006/relationships/image"
 Target="http://en.wikipedia.org/images/wiki-en.png"
 TargetMode="External" />
 <Relationship Id="rId2"
 Type="http://schemas.microsoft.com/office/2006/relationships/hyperlink"
 Target="http://www.wikipedia.org"
 TargetMode="External" />
</Relationships>

Xét cấu trúc trên, ta có thể hiểu, những ảnh được tham chiếu trong tài liệu có thể tìm thấy bằng cách tìm các thẻ Relationships có type là http://schemas.microsoft.com/office/2006/relationships/image. Từ file này, ứng dụng chỉ cần đọc ID của các thẻ Relationship để biết được URL. Ví dụ: để nhúng file ảnh vào tài liệu Word, ta chỉ cần sử dụng: <pic:blipFill><a:blip r:embed="rId1"/></pic:blipFill> hoặc <v:imagedata w:rel="rId1" o:title="example" />

 1. word/document.xml

Cấu trúc XML của từng thành phần các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<w:document xmlns:ve="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
  xmlns:o12="http://schemas.microsoft.com/office/2004/7/core"
  xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
  xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/omml/2004/12/core"
  xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
  xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/3/wordprocessingDrawing"
  xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
  xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/3/main">
  <w:body>
  <w:p>
   <w:r w:rsidR="002847EC">
   <w:t>Word 2007 rocks my world!</w:t>
   </w:r>
  </w:p>
  </w:body>
</w:document>

Gem docxtor

Cách sử dụng các bạn có thể tham khảo thêm tại https://github.com/docxtor/docxtor.

Gem này về cơ bản khá dễ sử dụng và được hỗ trợ khá nhiều thành phần hơn so với các Gem Ruby khác. Nhưng nó không hỗ trợ đầy đủ các thành trong một file docx. Các thành phần được hỗ trợ:

 • Header
 • Main body: p, h1, table
 • Style: chỉ hỗ trợ các style cơ bản bold, italic, underline, indent, line_break, font. Tức là các bạn không thể set color cho text được.

Ngoài ra, có một vấn đề khi sử dụng Gem này đó là các file docx được tạo ra khi đọc bở Offcie Word 2007 trở lên sẽ bị báo lỗi: キャプチャ.PNG

Vì vậy nếu bạn muốn sử dụng để tạo 1 file docx với các thuộc tính cơ bản, không quá phức tạp thì có thể lựa chọn sử dụng Gem này.

Nếu dự án của các bạn cần tạo file Docx phức tạp hơn, mình có một gợi ý là các bạn nên sử dụng Apache Poi

Còn nếu dự án của các bạn đã lựa chọn sử dụng Gem này từ đầu nhưng trong quá trình phát triển phát sinh thêm các yêu cầu đòi hỏi các thành phần khác như set color, insert image (giống dự án của mình, hic) thì các bạn có thể tham khảo cách mình tùy biến lại Gem này phía dưới.

Tùy biến Gem docxtor

Để tùy biến, các bạn hãy down code từ Githud về.

Thêm style set color cho text

Set color được set trong thành phần thẻ paragraph vì thế ta sẽ mở file này theo đường dẫn docxtor/lib/docxtor/document/paragraph.rb.

Ta để ý, các thuộc tính PROPERTIES được cài đặt thiếu các thành phần để set color.

Xét cấu trúc XML của phần này:

<w:color w:val="800000"/>
<w:sz w:val="28"/>

Ta có thể sửa lại Gem như sau:

PROPERTIES =
{
 :p => {
  :style => 'pStyle',
  :align => 'jc',
  :font_size_complex => 'szCs',
  :spacing => {
   :name => 'spacing',
   :before => 'before',
   :after => 'after'
  },
  :indent => {
   :name => 'ind',
   :start => 'start',
   :end => 'end',
   :hanging => 'hanging'
  }
 },
 :r => {
  :font_size => 'sz',   #add sz
  :font_color => 'color', #add color
  :bg_color => 'shd',
  :bold => 'b',
  :italic => 'i',
  :underline => 'u'
 }
}

Thêm thành phần images

Gem docxtor chưa hỗ trợ thành phần image nên để chèn được image vào trong document.xml chúng ta cần tạo thêm file image.rb trong thư mục docxtor/lib/docxtor/document (tham khảo cấu trúc tương tự ở các thành phần khác)

# file lib / docxtor.rb
module Docxtor
 ....

 module Document
  ....
  autoload :Image, 'docxtor/document/image'
 end
module Docxtor
 module Document
  class Image < Element
   def after_initialize(link, *args)
    # Your code goes here...
   end
   def render xml
    # Your code goes here...
   end
  end
 end
end

Trong file docx, một image được chèn vào có cấu trúc xml như sau (bạn có thể google search hoặc tạo 1 file docx và xem nội dung của document.xml):

<w:drawing>
  <wp:inline distT="0" distB="0" distL="0" distR="0">
   <wp:extent cx="1905000" cy="952500" />
   <wp:effectExtent l="0" t="0" r="0" b="0" />
   <wp:docPr id="rId2" name="Picture rId2" />
   <wp:cNvGraphicFramePr>
     <a:graphicFrameLocks xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main" noChangeAspect="1" />
   </wp:cNvGraphicFramePr>
   <a:graphic xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main">
     <a:graphicData uri="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/picture">
      <pic:pic xmlns:pic="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/picture">
        <pic:nvPicPr>
         <pic:cNvPr id="rId2" name="Picture rId2" />
         <pic:cNvPicPr>
           <a:picLocks noChangeAspect="1" noChangeArrowheads="1" />
         </pic:cNvPicPr>
        </pic:nvPicPr>
        <pic:blipFill>
         <a:blip r:embed="rId2" />
         <a:srcRect />
         <a:stretch>
           <a:fillRect />
         </a:stretch>
        </pic:blipFill>
        <pic:spPr bwMode="auto">
         <a:xfrm>
           <a:off x="0" y="0" />
           <a:ext cx="1905000" cy="952500" />
         </a:xfrm>
         <a:prstGeom prst="rect">
           <a:avLst />
         </a:prstGeom>
         <a:noFill />
         <a:ln>
           <a:noFill />
         </a:ln>
        </pic:spPr>
      </pic:pic>
     </a:graphicData>
   </a:graphic>
  </wp:inline>
</w:drawing>

<wp:extent cx="1905000" cy="952500" /> chính là width và height của imagimage; <a:blip r:embed="rId2" /> chính là đoạn nhúng ảnh từ relationships document.xml.rel thông qua id rId2

Ta có thể đưa viết lại class Image như sau:

module Docxtor
 module Document
  class Image < Element
   AUTO_WIDTH = 5
   AUTO_HEIGHT = 5
   AUTO_INDENT = 0

   def after_initialize(link, *args)
    @rId = 1 # gán tạm thời
    @num = 1 # gán tạm thời
    style = args.shift || {ời
    @width = (style[:width] || AUTO_WIDTH) * 9144000 / 96
    @height = (style[:height] || AUTO_HEIGHT) * 9144000 / 96
    @indent = style[:indent] || AUTO_INDENT
   end

   def render xml
    xml.w :p do
     xml.w :pPr do
      xml.w :ind, "w:left" => @indent
     end
     xml.w :r do
      xml.w :rPr do
       xml.w :noProof
      end
      drawing xml
     end
    end
   end

   def drawing xml
    xml.w :drawing do
     xml.wp :inline, "distT" => "0", "distB" => "0", "distL" => "0", "distR" => "0" do
      xml.wp :extent, "cx" => @width, "cy" => @height
      xml.wp :effectExtent, "l" => "0", "t" => "0", "r" => "0", "b" => "0"
      xml.wp :docPr, "id" => @num, "name" => "Picture #{@num}"
      xml.wp :cNvGraphicFramePr do
       xml.a :graphicFrameLocks, "xmlns:a" => "http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main", "noChangeAspect" => "1"
      end
      xml.a :graphic, "xmlns:a" => "http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main" do
       xml.a :graphicData, "uri" => "http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/picture" do
        xml.pic :pic, "xmlns:pic" => "http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/picture" do
         xml.pic :nvPicPr do
          xml.pic :cNvPr, "id" => "0", "name" => "Picture #{@num}", "descr" => ""
          xml.pic :cNvPicPr do
           xml.a :picLocks, "noChangeAspect" => "1", "noChangeArrowheads" => "1"
          end
         end
         xml.pic :blipFill do
          xml.a :blip, "r:embed" => "#{@rId}" do
           xml.a :extLst do
            xml.a :ext, "uri" => "{28A0092B-C50C-407E-A947-70E740481C1C}" do
             xml.a14 :useLocalDpi, "xmlns:a14" => "http://schemas.microsoft.com/office/drawing/2010/main", "val" => "0"
            end
           end
          end
          xml.a :srcRect
          xml.a :stretch do
           xml.a :fillRect
          end
         end
         xml.pic :spPr, "bwMode" => "auto" do
          xml.a :xfrm do
           xml.a :off, "x" => "0", "y" => "0"
           xml.a :ext, "cx" => @width, "cy" => @height
          end
          xml.a :prstGeom, "prst" => "rect" do
           xml.a :avLst
          end
          xml.a :noFill
          xml.a :ln do
           xml.a :noFill
          end
         end
        end
       end
      end
     end
    end
   end
  end
 end
end

Tuy nhiên làm thế nào lấy được rid, hơn nữa, chúng ta vẫn chưa lưu được file image. Ta hãy quay lại xem cách lưu file của Gem xem sao.

package = Docxtor.generate do
 table_of_contents "Contents"
 h 1, "heading1"
 p "content", :style => 'p2', :i => true, :align => 'center'
end

package.save('test.docx')

Hãy xem class Generator hoạt động thế nào:

module Docxtor
 class Generator
  class << self
   def generate(template, &block)
    template_parser = TemplateParser.new(template)
    parts = template_parser.parts

    # lấy tất cả các thành phần là header và footer lưu vào running_elements và gán vào parts
    running_elements = RunningElementsBuilder.new(&block).elements
    parts += rnning_elements
    # build running_elements thành các relationship part vào file document.xml.rel và gán vào parts
    parts < ReferenceBuilder.new(running_elements)
    # build các thành phần khác vào file document.xml và gán vào parts
    parts << Document::Builder.new(running_elements, &block)
    # đóng gói các parts
    Package::Builder.new(parts)
   enarts
  end
 end
end

Như vậy, các relationship part được lưu ở đây chỉ là header và footer. Ta sẽ tạo thêm relationship part là image khi build Document::Builder.new(running_elements, &block)

Ta sửa như sau:

# file lib/docxtor/document/element.rb
module Docxtor
 module Document
  class Element
   attr_accessor :elements, :xml, :reference

   def self.map(mappings)
    mappings.each do |name, klass|
     define_method(name) do |*args, &block|
      if name == :image
       image_element = RunningElement.new(name, 1, *args)
       @reference.add_element image_element
      end
      elements << klass.new(@reference, *args, &block)
     end
    end
   end
   ......
  end
 end
end

# file lib/docxtor/document/image.rb
module Docxtor
 module Document
  class Image < Element
   ....

   def after_initialize(link, *args)
    @rId = @reference.last_element.reference_id
    @num = @reference.last_element.num
    ....
   end
  end
 end
end

# file lib/docxtor/reference_builder.rb
module Docxtor
 class ReferenceBuilder
  attr_accessor :elements
  ...

  def add_element running_element
   running_element.reference_id = "rId#{elements.length+1}"
   running_element.num = elements.length+1
   @elements << running_element
  end

  def last_element
   @elements.last
  end
  ...
 end
end

# file lib/docxtor/running_element.rb
module Docxtor
 class RunningElement
  attr_accessor :pages, :type, :reference_id, :num

  def initialize type, num, contents, options = {}
   @type = type
   @contents = contents
   @align = options[:align]
   @pages = options[:pages] || :default
   @num = num
  end

  def reference_name
   "#{type}Reference"
  end

  def name
   if @type == :image
    "media/#{@contents.split("/").last}"
   else
    "#{type}#{@num}.xml"
   end
  end
  ....

  def content
   if @type == :image
    return File.read(@contents)
   enend
   ....
  end
 end
end

Cuối cùng, ta sửa lại class Generate như sau:

module Docxtor
 class Generator
  class << self
   def generate(template, &block)
    template_parser = TemplateParser.new(template)
    parts = template_parser.parts

    running_elements = RunningElementsBuilder.new(&block).elements
    reference = ReferenceBuilder.new(running_elements)
    document = Document::Builder.new(reference, &block)

    parts += document.reference.elements
    parts << document.reference
    parts << document
    Package::Builder.new(parts)
   end
  end
 end
end

Sửa lỗi với Office Word 2007

Lỗi này là do cấu trúc của header của các file XML không đúng với định dạng chuẩn của Office Open XML. Ta sẽ sửa lỗi này như sau:

Đầu tiên là sửa cấu trúc file header, file này được generate bởi class running_element, ta sửa như sau:

#file lib/docxtor/running_element.rb
module Docxtor
 class RunningElement
  def content
   if @type == :image
    return File.read(@contents)
   end
   xml = ::Builder::XmlMarkup.new

   if @type == :header
    xml.instruct! :xml, :version => "1.0", :encoding => "UTF-8", :standalone => "yes"
    xml.w :hdr,
     "xmlns:wpc" => "http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas",
     "xmlns:mo" => "http://schemas.microsoft.com/office/mac/office/2008/main",
     "xmlns:mc" => "http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006",
     "xmlns:mv" => "urn:schemas-microsoft-com:mac:vml",
     "xmlns:o" => "urn:schemas-microsoft-com:office:office",
     "xmlns:r" => "http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships",
     "xmlns:m" => "http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math",
     "xmlns:v" => "urn:schemas-microsoft-com:vml",
     "xmlns:wp14" => "http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing",
     "xmlns:wp" => "http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing",
     "xmlns:w10" => "urn:schemas-microsoft-com:office:word",
     "xmlns:w" => "http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main",
     "xmlns:w14" => "http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml",
     "xmlns:wpg" => "http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup",
     "xmlns:wpi" => "http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk",
     "xmlns:wne" => "http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml",
     "xmlns:wps" => "http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape",
     "mc:Ignorable" => "w14 wp14" do |xml|
     xml.w :p do |xml|
      xml.w :pPr do |xml|
       xml.w :jc, "w:val" => "#{@align}" if @align
       xml.w :pStyle, "w:val" => "Header"
       xml.w :proofErr, "w:type" => "spellStart"
       xml.w :proofErr, "w:type" => "gramStart"
       xml.w :r do |xml|
        xml.w :t, @contents
       end
       xml.w :proofErr, "w:type" => "spellEnd"
       xml.w :proofErr, "w:type" => "gramEnd"
      end
     end
    end
   else
    xml.instruct! :xml, :version => "1.0", :encoding=>"UTF-8", :standalone => "yes"
    xml.w :ftr, "xmlns:o" => "urn:schemas-microsoft-com:office:office",
    "xmlns:r" => "http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships",
    "xmlns:v" => "urn:schemas-microsoft-com:vml",
    "xmlns:w" => "http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main",
    "xmlns:w10" => "urn:schemas-microsoft-com:office:word",
    "xmlns:wp" => "http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" do |xml|

     xml.w :p do |xml|
      xml.w :pPr do |xml|
       xml.w :jc, "w:val" => "#{@align}" if @align
      end
      if @contents == :pagenum
       xml.w :r do |xml|
        xml.w :fldChar, "w:fldCharType" => "begin"
       end
       xml.w :r do |xml|
        xml.w :instrText, "PAGE"
       end
       xml.w :r do |xml|
        xml.w :fldChar, "w:fldCharType" => "separate"
       end
       xml.w :r do |xml|
        xml.w :t, "i"
       end
       xml.w :r do |xml|
        xml.w :fldChar, "w:fldCharType" => "end"
       end
      else
       xml.w :r do |xml|
        xml.w :t, @contents
       end
      end
     end
    end
   end
 end
end

Tiếp theo ta sửa cấu trúc file document.xml, file này được generate bởi class Builder:

module Docxtor
 module Document
  class Builder
   ...
   def render(&block)
    xml = ::Builder::XmlMarkup.new

    xml.instruct! :xml, :version => "1.0", :encoding => "UTF-8", :standalone => "yes"
    xml.w :document, "xmlns:wpc" => "http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas",
     "xmlns:mo" => "http://schemas.microsoft.com/office/mac/office/2008/main",
     "xmlns:mc" => "http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006",
     "xmlns:mv" => "urn:schemas-microsoft-com:mac:vml",
     "xmlns:o" => "urn:schemas-microsoft-com:office:office",
     "xmlns:r" => "http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships",
     "xmlns:m" => "http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math",
     "xmlns:v" => "urn:schemas-microsoft-com:vml",
     "xmlns:wp14" => "http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing",
     "xmlns:wp" => "http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing",
     "xmlns:w10" => "urn:schemas-microsoft-com:office:word",
     "xmlns:w" => "http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main",
     "xmlns:w14" => "http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml",
     "xmlns:wpg" => "http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup",
     "xmlns:wpi" => "http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk",
     "xmlns:wne" => "http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml",
     "xmlns:wps" => "http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape",
     "mc:Ignorable" => "w14 wp14" do
     xml.w :body do
      xml << Document::Root.new(reference, &block).render(::Builder::XmlMarkup.new)

      render_running_elements xml
     end
    end

    xml.target!
   end
   ...
  end
 end
end

Ngoài ra, vì thêm thành phần image nên chúng ta cần khai báo thêm MIME là loại image trong [Content_Types].xml.

# file templates/default/[Content_Types].xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Types xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/content-types">
 <Default Extension="xml" ContentType="application/xml"/>
 <Default Extension="rels" ContentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml"/>
 <Default Extension="jpg" ContentType="image/jpeg"/>
 <Default Extension="jpeg" ContentType="image/jpeg"/>
 <Default Extension="png" ContentType="image/png"/>
 <Default Extension="gif" ContentType="image/gif"/>
 <Override PartName="/word/document.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xml"/>
 <Override PartName="/word/styles.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.styles+xml"/>
 <Override PartName="/word/stylesWithEffects.xml" ContentType="application/vnd.ms-word.stylesWithEffects+xml"/>
 <Override PartName="/word/settings.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.settings+xml"/>
 <Override PartName="/word/webSettings.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.webSettings+xml"/>
 <Override PartName="/word/fontTable.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml"/>
 <Override PartName="/word/theme/theme1.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml"/>
 <Override PartName="/docProps/core.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml"/>
 <Override PartName="/docProps/app.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-properties+xml"/>
 <Override PartName="/word/header1.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.header+xml"/>
</Types>

Tham khảo:

http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML_file_formats

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb266220(v=office.12).aspx

Github: https://github.com/ducnhat1989/docxtor/compare/ba9091d...e53844d


All Rights Reserved