Facebook API

1- Facebook API là gì?

• API - Application Programming Interface – tạm dịch là giao diện chương trình ứng dụng. API là một phương tiện để giao tiếp giữa các chương trình, là xu hướng trong thế giới lập trình. Không chỉ chỉ có Facebook API mà Google, Yahoo, Amazon và các công ty lớn khác cũng cung cấp các API riêng, với API này bạn có thể tạo ra các ứng dụng bằng cách sử dụng tính năng hoặc dữ liệu hiện có trên máy chủ của họ.

• Facebook API là một nền tảng để xây dựng những ứng dụng cho các thành viên của mạng xã hội Facebook. API cho phép các ứng dụng sử dụng các kết nối xã hội và các thông tin hồ sơ để làm cho các ứng dụng liên quan tới nhau nhiều hơn. API cung cấp những lời gọi để lấy thông tin về người sử dụng, nhóm người dùng, bạn bè, thông báo, sự kiện và nguồn cấp dữ liệu…Cũng có thể dùng lời gọi API để cập nhật và lấy thông tin hồ sơ

• API sử dụng giao thức RESTful và các hồi đáp được trả lại dưới dạng XML.

2- Cách thức làm việc Facebook API

• API là nền tảng do Facebook cung cấp cho người viết ứng dụng để dễ dàng trong việc tạo ứng dụng và đảm bảo người viết ứng dụng không can thiệp quá sâu vào hệ thống của Facebook. API cho phép thực thi nền tảng thông qua các phương thức được định nghĩa. Thông qua các lời gọi API, người tạo ứng dụng có thể lấy thông tin về user, groups, photo,… mà họ cần.

• Facebook gửi phương thức POST tới máy chủ Facebook API. Nó bao gồm một số các thông số yêu cầu như api_key của ứng dụng. Session_key của người dùng đưa ra yêu cầu. Bên cạnh đó Facebook còn thêm vào tham số fb_sig để thông báo ứng dụng đưa ra yêu cầu. Bằng cách này tất cả các lời gọi API sẽ được đảm bảo, Facebook có thể xác minh các yêu cầu được gửi từ một ứng dụng đã được chấp thuận. Thông tin mà Facebook sẽ trả lại là một tài liệu XML.

3- Graph API và FQL

• Graph API : là cách đơn giản nhất để đọc hay viết dữ liệu vào Facebook. Graph API có rất nhiều phiên bản đang được sử dung . Có thể coi như 1 tập hàm viết sẵn giúp bạn thao tác với CSDL của facebook như truy vấn dữ liệu , post bài mới lên facebook hay tải hình ảnh lên …..

Để gọi hàm Graph API ta có cấu trúc chung như sau :

$ret = $facebook->api($path, $method, $params); Trong đó :

Screenshot from 2015-03-13 16:28:49.png

Mặt khác :

FQL: là viết tắt của Facebook Query Language tạm dịch là ngôn ngữ truy vấn.

• Ngôn ngữ truy vấn của Facebook (FQL) là một ngôn ngữ dựa trên ngôn ngữ SQL, được các nhà phát triển Facebook tạo ra để giúp người viết ứng dụng truy xuất tới các bảng trong cơ sở dữ liệu bao gồm các bảng : user, friend, group, group_member, event, event_member, photo, album, and photo_tag… o Các đối tượng FQL được chấp nhận để gọi một câu truy vấn FQL thông qua Graph API. FQL cung cấp một số tính năng nâng cao không có sẵn trong Graph API, bao gồm xử lý nhiều câu truy vấn trong 1 lời gọi hàm duy nhất.

FQL có dạng chung như sau :

Screenshot from 2015-03-13 16:33:14.png

4- Ứng dụng Grap API vào việc lấy thông tin user trên facebook.

Trong ví dụ này ngôn ngữ lập trình được sử dụng là PHP :

Đầu tiền bạn phải download bộ SDK được xây dựng sẵn bao gồm các API chạy được trên PHP .bạn có thể download ở đây : https://developers.facebook.com/docs/php/gettingstarted/4.0.0

Tiếp theo khi đã download về bộ SDK facebook bạn cần phải tạo 1 app trên Facebook. Đây là link của trang tạo app Facebook( https://developers.facebook.com/apps ). Lưu ý là nếu bạn chưa kích hoạt Developer thì không nên kích hoạt bằng sim Viettel.

Bấm create new app.

Điền đầy đủ thông tin của app cần tạo và nhấn Create App.

Sau khi cấu hình xong app . bạn dùng 2 thông số của app là APP ID và AppSecret để cấu hình cho API . Tiếp theo trong thư mục examples trong file example.php bạn config 2 thông trên của app vừa tạo vào đối tượng $facebook : // Create our Application instance (replace this with your appId and secret). $facebook = new Facebook(array(

      'appId' => '344617158898614',

      'secret' => '6dc8ac871858b34798bc2488200e503d',

    ));

Cuối cùng bạn có thể lấy thông tin user người dùng qua cấu lệnh :

$user = $facebook->getUser();

Link github code demo : https://github.com/cuongnv540/product_7


All Rights Reserved