+8

Docker và những câu hỏi phổ biến Phần 2

1. Mở đầu

Chào các bạn, như phần trước mình đã đưa ra một số câu hỏi thông dụng về Docker Image, Container, Dockerfile . Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thêm về Docker exec, start, Docker Volume,Docker-compose và một số câu hỏi phổ biến liên quan nhé. 😄

2. Sự khác biệt giữa Docker exec và Docker run là gì?

Docker run

Đây là câu lệnh dùng để khởi tạo một container dựa vào Image có sẵn, cú pháp:

docker run [OPTIONS] IMAGE[:TAG|@DIGEST] [COMMAND] [ARG...]

Ví dụ với Image mình đã tạo ở phần trước , câu lệnh sẽ là :

docker run --name tuanpl -it ubuntu-nginx:latest /bin/bash

Option --name cho phép bạn đặt tên container.

Option -t cung cấp một giao diện để gõ command bên trong container, còn -i cung cấp một " con đường" giúp cho các chương trình bên trong container nhận được những command đã viết.

Túm váy lại là khi bạn viết option -it/bin/bash thì docker sẽ run image đó thành một container và cho phép bạn truy cập vào shell bash của container đó thay vì thoát ra bash của máy host. 😅

Tại đây bạn có thể thao tác với những môi trường bên trong container, ví dụ như kiểm tra phiên bản nginx chả hạn :

Docker exec

Docker exec là câu lệnh sử dụng để chạy một command bên trong một container đang hoạt động.

Sau khi tạo được container như phần trên, kiểm tra danh sách container đang hoạt động :

docker exec -d tuanpl touch /tmp/execWorks

Câu lệnh tạo 1 file tên execWorks bên trong thư mục tmp ( Lưu ý là sau khi run image ở trên, thì chuyển qua một tab terminal mới chạy exec nhé, đừng exit và chạy exec rồi kêu giời kêu đất tại sao không được.😅 . Nhớ là Docker exec chỉ dùng trên container đang hoạt động thôi nhé. :3

Kiểm tra xem có file đó chưa nào :

Sự khác nhau giữa exec và run

Có lẽ điểm khác nhau quá rõ ràng rồi nhỉ . 😅 Một thằng để chạy một image để khởi tạo container, một thằng để thực thi những câu lệnh bên trong container đang hoạt động đó... 😄

3. Khác nhau giữa Docker run và Docker start

Điểm khác biệt lớn nhất đó là :

 • run : run một image

 • start: start một container

 • run : tạo một container từ image có sẵn, và thực thi nó

 • start : chạy một container đã stop

Có thể hiểu một cách đơn giản, đó là run = create container + start container . 😄

Thế nào là Docker Volume ?

Mặc định, những files, dữ liệu bạn tạo ra bên trong container, giả sử các bảng cơ sở dữ liệu MySQL chả hạn, sẽ được lưu trữ ở thư mục nào đó của container. Vậy sẽ ra sao, khi mà container bị xóa, không lẽ bạn phải xây dựng lại từ đầu dữ liệu đó. 🤔

No, giải pháp chính là Docker Volume.Nó có tác dụng :

 • Lưu trữ, back up dữ liệu trong trường hợp container stop hoặc bị xóa
 • Dùng để chia sẻ dữ liệu giữa container và máy host
 • Dùng để chia sẻ dữ liệu với các container khác

Có 2 lựa chọn cho container để lưu trữ file, dữ liệu trên máy host trong trường hợp container stop hoặc bị xóa, đó là bind mounts và volumes.

Bind mounts

Thư mục, tập tin...bind mounts có thể được lưu trữ ở bất cứ đâu trong máy host, có thể được chỉnh sửa bất cứ lúc nào. Ví dụ :

docker run -it --name Container1 -v ~/Desktop/backup:/data ubuntu-nginx bash

Câu lệnh trên sẽ run image ubuntu-nginx, đặt tên container đó là Container1 và thư mục Desktop/backup được "mount" vào thư mục /data ở trong container. Bằng cách này, 2 thư mục ~/Desktop/backup trên máy host và data trên container sẽ được đồng bộ.

Bạn có thể thử tạo 1 file test.txt trên container với nội dung this is a test data :

root@d553648e5751:/data# echo "this is a test data" > test.txt

Sau đó quay về thư mục backup kiểm tra xem có không nhé. :3

Volumes

Volumes được lưu trữ ở trong hệ thống máy host (/var/lib/docker/volumes/) và đặt dưới sự quản lý của Docker, những tiến trình không phải của Docker ( thao tác người dùng chả hạn ) không được khuyến khích thao tác vào phần này của file system.

Bạn có thể tạo một volume bằng câu lệnh

docker volume create <volume-name>

Hoặc trực tiếp sử dụng option -v khi run image :

docker run -it -v name-of-volume:/data ubuntu-nginx bash

Docker thật vi diệu khi sử dụng option -v, nếu tham số đầu tiên của bạn có sử dụng ~/ hoặc /, nó sẽ hiểu bạn đang bind mounts một thư mục với thư mục trong container, ngược lại, bỏ các kí tự đó đi , nó sẽ tìm xem đã có volume nào tên như vậy chưa, nếu chưa sẽ tạo 1 volume với tên đó.

-v /path:/data : trường hợp này sẽ bind mounts thư mục /path của máy host với /data của container

-v path:/data: trường hợp này sẽ tạo một volume với tên là path nếu chưa tồn tại;

Giờ muốn kiểm tra volume chỉ cần gõ câu lệnh : docker volume inspect <tên volume> là xong. :3

Việc chia sẻ dữ liệu giữa các container giờ trở lên thật dễ dàng, bạn chỉ cần run image tạo một container khác và thêm option -v với tham số là volume bạn muốn là được. Easy phải không. 😄

4. Docker Compose là gì?

Như các bạn đã biết , container có thể được cài đặt một hoặc nhiều môi trường, nhưng giả dụ gặp trường hợp container đó gặp vấn đề thì sao, liệu cài đặt tất cả các môi trường trong một container có phải là phương án khả thi không. Chắc chắn là không rồi, vậy làm sao để có thể cài đặt các môi trường ở những container khác nhau mà vẫn có thể sử dụng được tất cả. -> Docker-compose sinh ra để làm việc này, nó có tác dụng giúp liên kết những container riêng lẻ

Cài đặt Docker Compose

Lần lượt chạy các câu lệnh sau để cài đặt Docker Compose :

Bước 1 : Download phiên bản mới nhất của Docker Compose

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.22.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

Bước 2 : Phân quyền cho thư mục

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Bước 3: Kiểm tra phiên bản

docker-compose --version

Xong, khá dễ dàng để cài đặt đúng hăm, cùng tìm hiểu tiếp nhé 😬

Ví dụ về Docker-compose file

Docker sử dụng 1 file docker-compose.yml thao tác với các môi trường.

docker-compose.yml


version: '2'

services:
  application:
    container_name: some_application
    image: debian
    volumes:
      - ./:/var/www/laravel
  php-fpm:
    container_name: some_php-fpm
    restart: always
    image: framgia/laravel-php-fpm
  nginx:
    container_name: some_nginx
    restart: always
    image: framgia/laravel-nginx
    ports:
      - "8000:80"
    links:
      - php-fpm

Trên đây là một ví dụ điển hình của file docker-compose.yml.

Trong đó :

version: '2' : cho biết phiên bản của docker-compose

services : danh sách các service ( ở đây là application, php-fpm, nginx )

container_name : tên của container sau khi chạy docker-compose , nó tương đương với tham số của option --name mình đã nhắc đến ở trên khi run image đó đó 😄

image : tên của image trên Dockerhub ( nếu Docker quét trong máy chưa có sẽ tự động pull trên Dockerhub về )

Trong trường hợp muốn tạo image từ Dockerfile , ta sử dụng option build Nếu Dockerfile nằm cùng thư mục với file docker-compose ta chỉ cần :

build: .

hoặc chỉ rõ đường dẫn tới Dockerfile :

build: 
  context: ./dir
  dockerfile: dir/Dockerfile

volume : tương đương với việc sử dụng option -v với tham số đầu tiên là đường dẫn thư mục ở máy host, và tham số thứ 2 là thư mục trong container;

restart : Có 4 giá trị cho option này đó là no, always, on-failure, unless-stopped

 • no là giá trị được set mặc định, nó không restart container trong mọi hoàn cảnh.
 • always luôn luôn restart container
 • on-failure restart container khi gặp lỗi
 • unless-stopped chỉ restart container khi nó đã dừng.

ports : Cấu hình cổng kết nối (host:container) . Như ví dụ trên, khi bạn truy cập vào cổng 8000 ở máy host, nó sẽ chỏ tới cổng 80 ở container.

link : link tới container của những service khác

Tổng kết

Mình xin phép tạm dừng ở đây, bài viết trên được viết dựa trên ý hiểu cũng như tham khảo một số nguồn, nếu bài viết có sai xót mong mọi người góp ý. Cảm ơn vì đã đọc. 🤓 (bow)

Nguồn :

https://docs.docker.com/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.