DarkMode toggle theme reactjs

Vừa rồi mình vừa học được cách dùng themeproviderstyled-component để tạo hiệu ứng chuyển theme sáng tối trong reactjs

Bắt đầu nào

 1. Tạo app reactjs
  npx create-react-app change-theme
  cd change-theme
 1. thêm lib styled component
  npm install --save styled-component
 1. Tạo file theme.js để config màu cho light theme và dark theme
// theme.js
const lightTheme = {
 textColor: "#fff",
 background: "#000"
};

const darkTheme = {
 textColor: "#000",
 background: "#fff"
};

Chú ý: bạn phải để 2 biến muốn chuyển của element có tên giống nhau.

 1. Tạo global.js để config các biến chung màu chung của trang.
// global.js
const Global = createGlobalStyle`
 body {
  background-color: ${({ theme }) => theme.background};
  transition: all 200ms;
 }
`;

${({ theme }) => theme.background} với biến theme là biến chúng ta để quản lý người dùng đang chọn theme gì sẽ được viết ở phần dưới. Còn background là biến chúng ta tạo ở file theme.js để biết người dùng đang chọn theme gì để lấy màu cho background

 1. Tạo component TextChange để check.
const TextChange = styled.h1`
 color: ${({ theme }) => theme.textColor};
`;

${({ theme }) biến theme ở đây cũng tương tự như trên

 1. Đầu tiên bạn dùng useState và tạo function toggleTheme
// App.js
const [theme, setTheme] = useState("light");
const toggleTheme = () => {
  if (theme === "light") {
   setTheme("dark");
  } else {
   setTheme("light");
  }
};

state theme là nơi để ta điều khiển theme của cả trang

 1. Ở phần render ta viết như sau.
// App.js
export default function App() {
 const [theme, setTheme] = useState("light");
 const toggleTheme = () => {
  if (theme === "light") {
   setTheme("dark");
  } else {
   setTheme("light");
  }
 };
 return (
  <div className="App">
   <ThemeProvider theme={theme === "light" ? lightTheme : darkTheme}>
    <Global />
    <button onClick={toggleTheme}>Toggle Theme</button>
    <TextChange>Dark Mode</TextChange>
   </ThemeProvider>
  </div>
 );
}

ThemeProvider là thằng cung cấp biến theme để xác định theme nào đang được chọn để hiển thị. Với việc control biến theme là function toggleTheme được gán cho button

 1. Cuối cùng ta sẽ được kết quả
  Link Demo https://dlu8l.csb.app/

 2. Các bạn có thể làm cho gọn file App.js bầng cách tách việc control theme ra hẵn 1 file với tên useDarkMode

// DarkMode.js
export const useDarkMode = () => {
 const [theme, setTheme] = useState('light');
 const toggleTheme = () => {
  if (theme === 'light') {
   setTheme('dark');
  } else {
   setTheme('light');
  }
 };

 return [theme, toggleTheme];
};
 1. Ta sửa file App.js lại:
// App.js
export default function App() {
 const [theme, setTheme] = useDarkMode();
 return (
  <div className="App">
   <ThemeProvider theme={theme === "light" ? lightTheme : darkTheme}>
    <Global />
    <button onClick={toggleTheme}>Toggle Theme</button>
    <TextChange>Dark Mode</TextChange>
   </ThemeProvider>
  </div>
 );
}

Bây giờ App.js của ta đã gọn hơn nhiều rồi.

 1. Nếu các bạn muốn giữ việc chọn theme trước đó, mặc dù đã tắt browser. Thì bạn có thể dùng theo localStorage để giữ lại lại chọn của mình trước đó. Trong file DarkMode.js ta thêm một chút là có thể làm được điều đó rồi
// DarkMode.js
export const useDarkMode = () => {
 const [theme, setTheme] = useState(localStorage.getItem('theme') || 'light');
 const toggleTheme = () => {
  if (theme === 'light') {
   localStorage.setItem('theme', 'dark');
   setTheme('dark');
  } else {
   localStorage.setItem('theme', 'light');
   setTheme('light');
  }
 };
 useEffect(() => {
  const localTheme = window.localStorage.getItem('theme');
  localTheme && setTheme(localTheme);
 }, []);

 return [theme, toggleTheme];
};

Kết

Đó là những gì mình đã học được trong việc làm Switch Theme trong reactjs với styled-component


All Rights Reserved