useEffect vs useLayoutEffect

React Hook API (useEffect vs useLayoutEffect)

Cả 2 có cách viết tương tự nhau và được sử dụng để xử lý effect. Vậy điểm khác nhau ở đây là gì ? Điểm khác nhau ở đây là cách mà chúng hoạt động.

  useEffect(() => {
    // làm gì đó
    return () => {
      // clean up
    }
  }, [])
  
  useLayoutEffect(() => {
    // làm gì đó
    return () => {
      // clean up
    }
  }, [])

Đa phần chúng ta dùng useEffect mình cũng vậy. Và 1 hôm đẹp trời mình nhận thấy khi dùng useEffect để set data ban đầu thay cho componentDidMount trong class component thì thấy hiện tượng nhấp nháy nhẹ khá khó chịu.

Bạn có thể xem demo ở đây

useEffect

Khi chuyển từ class component sang function component thì sẽ phải đụng đến React Hook. useEffect thay thế cho componentDidMount, componentWillUpdate, componentWillUnMount, và thường được dùng để fetching data kết quả sẽ không thay đổi ngay lập tức.

useEffect sẽ được chạy sau khi render component. Ở ví dụ trên khi ta click vào button để thay đổi giá trị thì component sẽ render lại, trả về UI, sau đó mới chạy useEffect, trong useEffect ta lại thay đổi giá trị của state nên react sẽ render lại lần nữa để vẽ lại UI.

Trình tự thực hiện như sau:

 1. Bạn sẽ gây ra 1 event (thay đổi state/props, re-render từ component cha,...)
 2. Render component.
 3. Màn hình UI được cập nhật.
 4. Chạy useEffect.

Trong trường hợp này ta nên dùng useLayoutEffect

useLayoutEffect

Nếu bạn thấy hiện tượng giật, sử dụng để đo vị trí trong DOM (đo vị trí của element,...) hãy thử dùng useLayoutEffect. Nó cũng giống useEffect nhưng khác cách chạy. useLayoutEffect sẽ chạy trước khi cập nhật lại UI.

Trình tự thực hiện như sau:

 1. Bạn sẽ gây ra 1 event (thay đổi state/props, re-render từ component cha,...)
 2. Render component.
 3. Chạy useLayoutEffect, và react sẽ đợi đến khi nào nó hoàn thành.
 4. Màn hình UI được cập nhật.

Sửa lại dùng useLayoutEffect sẽ có kết quả như sau:

Đây là kết quả ta mong chờ.

Tổng kết

 • useEffect: Sẽ là lựa chọn đúng, giúp việc tối ưu tốc độ chạy khỏi phải chờ đợi gì thường được dùng để fetching data.

 • useLayoutEffect: Nhưng nếu bạn muốn xử lý đồng bộ với UI thì hãy dùng useLayoutEffect

Tài liệu tham khảo:

https://kentcdodds.com/blog/useeffect-vs-uselayouteffect

https://kentcdodds.com/blog/useeffect-vs-uselayouteffect


All Rights Reserved