+4

[Cryptopals] Set 2: Block crypto

Đây là một bài trong series Cùng giải Cryptopals!.
Các bạn nên tự làm hoặc vừa đọc vừa làm thay vì đọc lời giải trực tiếp.


Không chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu nào!


Challenge 9: Implement PKCS#7 padding

Câu này đơn giản khỏi phải giải thích:

def pkcs7(s: bytes, length: int) -> bytes:
  diff = length - len(s)
  assert 0 <= diff < 256
  return s + bytes([diff] * diff)

assert pkcs7(b"YELLOW SUBMARINE", 20) == b"YELLOW SUBMARINE\x04\x04\x04\x04"

Easter egg: Như đã nói ở phần trước, Yellow Submarine là tên một bài hát của The Beatles.

Challenge 10: Implement CBC mode

Với giản đồ này thì việc code CBC chắc cũng vô cùng đơn giản thôi nhỉ?

def AES_decrypt(key: bytes, cipher: bytes, mode: str) -> bytes:
  cryptor = AES.new(key, AES.MODE_ECB)
  last_block = b'\x00' * 16
  decrypted = b''
  for i in range(0, len(content), 16):
    decrypted += stream_xor(cryptor.decrypt(cipher[i : i + 16]), last_block)
    if mode == 'cbc':
      last_block = content[i : i + 16]
  return decrypted

Rồi giải mã file của họ thôi:

content = b64decode(requests.get('https://cryptopals.com/static/challenge-data/10.txt').text)
print(AES_decrypt(b'YELLOW SUBMARINE', content, 'cbc'))

Easter egg: Plaintext của bài đó là toàn bộ lyrics của bài "Play That Funky Music" của Vanilla Ice.

Challenge 11: An ECB/CBC detection oracle

Giản đồ của mã hoá CBC là như sau:

Tương tự như phần 10, ta implement AES encryptor:

def AES_encrypt(key: bytes, plain: bytes, mode: str) -> bytes:
  cryptor = AES.new(key, AES.MODE_ECB)
  last_block = b'\x00' * 16
  encrypted = b''
  for i in range(0, len(plain), 16):
    last_block = cryptor.encrypt(stream_xor(plain[i : i + 16], last_block))
    encrypted += last_block
    if mode == 'ecb':
      last_block = b'\x00' * 16
  return encrypted

Rồi tạo encryption oracle như đề bài:

def generate_key(length: int = 16) -> bytes:
  # NOT cryptographically secure!
  return bytes([randint(0, 255) for _ in range(length)])

def encryption_oracle(s: bytes) -> bytes:
  mode = 'ecb' if randint(0, 1) == 0 else 'cbc'
  s = generate_key(randint(5, 10)) + s + generate_key(randint(5, 10))
  s = pkcs7(s, len(s) + 16 - (len(s) % 16))
  return AES_encrypt(generate_key(), s, mode), mode

Trong đó, chúng ta return mode để so sánh với các dự đoán sau này. Do đây là oracle, chúng ta được chọn plaintext để encrypt; và vì với ECB thì các block plaintext giống nhau sẽ có cipher giống nhau, chúng ta chọn plaintext sao cho block 2 và block 3 giống nhau là được: chọn plaintext là 48 chữ cái 'a' (3 blocks) là thừa đủ.

for _ in range(100):
  cipher, mode = encryption_oracle(b'a'* (16 * 3))
  if cipher[16:32] == cipher[32:48]:
    if mode != 'ecb':
      print('wrong')
  else:
    if mode != 'cbc':
      print('wrong')

Chạy từng đó lần và sẽ không ra sai phát nào đâu 😄

Challenge 12: Byte-at-a-time ECB decryption (Simple)

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một encryption oracle trước:

random_key = generate_key()
unknown_string = b64decode(b'Um9sbGluJyBpbiBteSA1LjAKV2l0aCBteSByYWctdG9wIGRvd24gc28gbXkgaGFpciBjYW4gYmxvdwpUaGUgZ2lybGllcyBvbiBzdGFuZGJ5IHdhdmluZyBqdXN0IHRvIHNheSBoaQpEaWQgeW91IHN0b3A/IE5vLCBJIGp1c3QgZHJvdmUgYnkK')
def encryption_oracle(s: bytes) -> bytes:
  s += unknown_string
  s = pkcs7(s, len(s) + 16 - (len(s) % 16))
  return AES_encrypt(random_key, s, 'ecb')
 • Bước 1: thử xem blocksize là bao nhiêu:
blocksize = 0
firstbreak = None
last_length = len(encryption_oracle(b'A' * blocksize))
while True:
  blocksize += 1
  new_length = len(encryption_oracle(b'A' * blocksize))
  if new_length != last_length:
    if firstbreak is None:
      firstbreak = blocksize
      last_length = new_length
    else:
      # length of each encrypted block
      block_length = new_length - last_length
      # number of blocks
      block_count = len(encryption_oracle(b'')) // block_length
      print(block_length, block_count) # 16 9
      # length of each encryption block
      blocksize = blocksize - firstbreak
      print(blocksize) # 16
      break

Từ đó ta biết được mã hóa mỗi 16 bytes, và có tổng cộng 9 blocks. Từ đó, ta sẽ padding đủ 9 blocks: 'A' * (16 * 9).

 • Bước 2: detect xem có đang dùng ECB — các bạn tự sửa code của challenge trước nhé mình lười lắm.

 • Bước 3: Làm theo đúng hướng dẫn trong bài:

def brute_ecb_prepadding(oracle: Callable[[bytes], bytes],
             block_count: int,
             block_length: int,
             cipher_length: Optional[int] = None
            ) -> bytes:
  '''
  This bruteforces any AES-ECB encrypted string, given that we can
  choose any arbitrary string to prepend the secret string before encryption.

  Parameters:
  @oracle     takes in the prepending string, returns the ciphertext
  @block_count  number of blocks of the secret text
  @block_length  length of each encryption block
  @cipher_length length of each encrypted block (note the difference)
  '''
  if cipher_length is None:
    cipher_length = block_length
  length = block_count * block_length
  found = []
  for _ in range(length):
    payload = b'A' * (length - len(found) - 1)
    truth = oracle(payload)[:block_count * cipher_length]
    for b in range(256):
      if oracle(payload + bytes(found + [b])).startswith(truth):
        found.append(b)
        break
  return bytes(found)

print(brute_ecb_prepadding(encryption_oracle, block_count, blocksize, block_length))

Easter egg: Plaintext của bài này:

Rollin' in my 5.0
With my rag-top down so my hair can blow
The girlies on standby waving just to say hi
Did you stop? No, I just drove by

là lyrics của bài hát Rollin In My 5.0 của Vanilla Ice.

Challenge 13: ECB cut-and-paste

Chúng ta bắt đầu bằng việc implement hàm chuyển đổi từ cookie string sang dict:

def cookie2dict(s: str) -> dict:
  return dict(map(lambda x: x.split('='), s.strip('&').split('&')))

assert cookie2dict('foo=bar&baz=qux&zap=zazzle') == {
  'foo': 'bar',
  'baz': 'qux',
  'zap': 'zazzle'
}

Và một hàm tương tự cho chiều ngược lại:

def dict2cookie(d: dict) -> str:
  # assume all k-v are strings
  return '&'.join(map('='.join, d.items()))

assert dict2cookie({
  'foo': 'bar',
  'baz': 'qux',
  'zap': 'zazzle',
}) == 'foo=bar&baz=qux&zap=zazzle'

Tiếp đến là hàm profile_for:

def profile_for(email: str):
  return dict2cookie({
    'email': email.replace('&', '').replace('=', ''),
    'uid': str(10),
    'role': 'user'
  })

assert profile_for("[email protected]") == '[email protected]&uid=10&role=user'

Trước khi tới phần tiếp theo, chúng ta cần implement hàm bỏ PKCS#7 padding sau decryption:

def pkcs7_unpad(s: bytes) -> bytes:
  return s[:-s[-1]]

Rồi tạo 2 function, encryptor cho attacker và decryptor cho vui:

random_key = generate_key()
# for the attacker
def encrypt_profile(email: str) -> bytes:
  s = profile_for(email).encode()
  s = pkcs7(s, len(s) + 16 - (len(s) % 16))
  return AES_encrypt(random_key, s, 'ecb')

def decrypt_profile(s: bytes) -> dict:
  return cookie2dict(pkcs7_unpad(AES_decrypt(random_key, s, 'ecb')).decode())

Và cách xử lý để tạo một cookie admin như sau:

 • Chúng ta chọn 1 email có độ dài sao cho đến ngay trước role chia hết cho 16 (chiếm vừa hết các block): ở đây mình chọn [email protected] sẽ tạo ra cookie có đoạn đầu là
[email protected]&uid=10&role=

có độ dài là 32, đúng như mong muốn.

 • Chúng ta cần thay thế block cuối
user\x0c\x0c\x0c\x0c\x0c\x0c\x0c\x0c\x0c\x0c\x0c\x0c

thành

admin\x0b\x0b\x0b\x0b\x0b\x0b\x0b\x0b\x0b\x0b\x0b

Do chúng ta có oracle, nên có thể lấy được block đó dễ như chơi. Chỉ cần tạo email sao cho chuỗi trên chiếm full một block là chúng ta có thể lấy được cipher block đó. Ở đây mình chọn payload là

'A' * 10 + 'admin' + '\x0b' * 11

sẽ tạo ra cookie có 32 bytes đầu là

email=AAAAAAAAAA
admin\x0b\x0b\x0b\x0b\x0b\x0b\x0b\x0b\x0b\x0b\x0b

Vậy chúng ta chỉ cần lấy block số 2 trong cipher text nhận về là được:

poison = encrypt_profile('A' * 10 + 'admin' + '\x0b' * 11)
user = encrypt_profile('[email protected]')
crafted = user[:-16] + poison[16:32]
print(decrypt_profile(crafted))

Output ra đúng những gì đã sắp đặt:

{'email': '[email protected]', 'uid': '10', 'role': 'admin'}

Challenge 14: Byte-at-a-time ECB decryption (Harder)

Bài này chỉ khác bài challenge 12 là có prefix một chuỗi bừa trước oracle. Chúng ta tạo oracle trước:

random_key = generate_key()
random_length = randint(0, 100)
random_prefix = generate_key(random_length)
unknown_string = b64decode(b'Um9sbGluJyBpbiBteSA1LjAKV2l0aCBteSByYWctdG9wIGRvd24gc28gbXkgaGFpciBjYW4gYmxvdwpUaGUgZ2lybGllcyBvbiBzdGFuZGJ5IHdhdmluZyBqdXN0IHRvIHNheSBoaQpEaWQgeW91IHN0b3A/IE5vLCBJIGp1c3QgZHJvdmUgYnkK')
def encryption_oracle(s: bytes) -> bytes:
  s = random_prefix + s + unknown_string
  s = pkcs7_pad(s)
  return AES_encrypt(random_key, s, 'ecb')

Vậy bài này chỉ cần làm thêm 2 bước:

 • Tìm độ dài của prefix: chúng ta cứ tăng dần chuỗi cho đến khi block bị thay đổi dừng thay đổi: ví dụ như prefix là STIMULUS, thì khi ta thêm dần các chữ A sẽ có block đầu tiên bị thay đổi liên tục cho đến khi được fill đầy block thành STIMULUSAAAAAA: lúc đó block này sẽ dừng thay đổi, và block tiếp theo bị thay đổi.
previous = encryption_oracle(b'')
idx = None
for i in range(1, 17):
  current = encryption_oracle(b'A' * i)
  # get index of first changing block
  if idx is None:
    idx = 0
    while True:
      if previous[idx * 16 : (idx + 1) * 16] != current[idx * 16 : (idx + 1) * 16]:
        break
      idx += 1
    print(idx)
  else:
    if previous[idx * 16 : (idx + 1) * 16] == current[idx * 16 : (idx + 1) * 16]:
      break
  previous = current
prefix_length = 16 * idx + 16 - i + (i % 16 > 0)
 • Tạo oracle surrogate cầu nối bài này với code cũ: trước payload của chúng ta sẽ nhét thêm rác vào để cho random prefix đủ trọn block, rồi xoá nó đi mà làm lơ.
def surrogate_oracle(s: bytes) -> bytes:
  block_count = prefix_length // 16 + 1
  leftover = prefix_length % 16
  return encryption_oracle(b'A' * (16 - leftover) + s)[16 * block_count:]

Rồi giải như bài 12 thôi!

print(brute_ecb_prepadding(surrogate_oracle, 9, 16))

Challenge 15: PKCS#7 padding validation

Chúng ta chỉ cần sửa hàm pkcs7_unpad và raise exception nếu padding không hợp lệ.

def pkcs7_unpad(s: bytes) -> bytes:
  assert s[-s[-1]:] == s[-1:] * s[-1]
  return s[:-s[-1]]

pkcs7_unpad(b"ICE ICE BABY\x04\x04\x04\x04")
pkcs7_unpad(b"ICE ICE BABY\x05\x05\x05\x05") # AssertionError

Easter egg: Plaintext lần này lại có nhắc tới Ice Ice Baby.

Challenge 16: CBC bitflipping attacks

Đầu tiên, chúng ta cần implement 2 function cần thiết cho bài này, tương tự như challenge 13:

random_key = generate_key()
def encrypt_data(s: str) -> bytes:
  s = r"comment1=cooking%20MCs;userdata=" + s.replace('=', '').replace(';', '') + r";comment2=%20like%20a%20pound%20of%20bacon"
  s = pkcs7_pad(s.encode())
  return AES_encrypt(random_key, s, 'cbc')

def is_admin(s: bytes) -> bool:
  return b'admin=true' in pkcs7_unpad(AES_decrypt(random_key, s, 'cbc')).split(b';')

Đây là giản đồ CBC decryption như ở trên để các bạn có thể dễ nhìn hơn:

Với trường data định bắn vào thì đây là các plaintext sau khi chia block:

comment1=cooking
%20MCs;userdata=
kwkt;admin=true;
;comment2=%20lik
e%20a%20pound%20
of%20bacon

Để ý giản đồ trên và tập trung vào block 2 và 3. Chọn payload vào đó là 16 chứ A, hiện tại chúng ta có:

cipher[2] XOR decrypt(cipher[3]) = 'AAAAAAAAAAAAAAAA'

Giờ để plaintext của block 3 thành kwkt;admin=true;, chúng ta chỉ cần sửa ciphertext của block 2 sao cho XOR ra được chuỗi chúng ta muốn:

cipher[2] = cipher[2] XOR 'AAAAAAAAAAAAAAAA' XOR 'kwkt;admin=true;'

Thay thế vào công thức trên bạn sẽ thấy vế phải ra đúng payload cần của chúng ta. Cụ thể hơn, decrypt ciphertext đã sửa đó sẽ ra

comment1=cooking
[ 16 bytes rác ]
kwkt;admin=true;
;comment2=%20lik
e%20a%20pound%20
of%20bacon

Thế là thành công rồi. Giờ thì viết tí code là ra thôi:

cipher = encrypt_data('A' * 16)
bitflip = stream_xor(cipher[16:32],
     stream_xor(b'A' * 16, b"kwkt;admin=true;"))
payload = cipher[:16] + bitflip + cipher[32:]
print(is_admin(payload)) # True

Easter egg: Trường comment1comment2 ghép lại ra

Cooking MCs like a pound of bacon

là lyrics của Ice Ice Baby.


Hết rồi đó.All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.