+2

[Cryptopals] Set 3: Block & stream crypto

Đây là một bài trong series Cùng giải Cryptopals!.
Các bạn nên tự làm hoặc vừa đọc vừa làm thay vì đọc lời giải trực tiếp.


Không chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu nào!


Challenge 17: The CBC padding oracle

Việc đầu tiên phải làm là implement các hàm cần thiết cho bài tập:

strings = [
  'MDAwMDAwTm93IHRoYXQgdGhlIHBhcnR5IGlzIGp1bXBpbmc=',
  ...
]
random_key = generate_key()

def random_encrypt() -> (bytes, bytes):
  random_string = pkcs7_pad(b64decode(choice(strings)))
  iv = generate_key()
  cipher = AES_encrypt(random_key, random_string, 'cbc', iv)
  return cipher, iv

def check_padding(cipher: bytes, iv: bytes) -> bool:
  plain = AES_decrypt(random_key, cipher, 'cbc', iv)
  try:
    pkcs7_unpad(plain)
    return True
  except AssertionError:
    return False

Như đã hint trong bài, chúng ta có thể tấn công padding oracle với bất cứ block nào, không nhất thiết phải là block cuối. Cứ mỗi lần đụng vào CBC là mình sẽ trình lại giản đồ này vì thực sự nó rất dễ hình dung:

Trong mỗi block thì sau khi AES decrypt, XOR các mục sau:

decrypted    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
last cipher   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
-----------------------------------------------
plaintext    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

Và chúng ta muốn sửa cipher trước (hay còn gọi là IV) sao cho plaintext đã sửa ra được một valid padding (nếu việc sửa cipher còn lạ lẫm, hãy ngẫm lại challenge 16 của set 2). Ví dụ cho chữ cái đầu tiên, chúng ta sẽ sửa byte cuối cùng của IV sao cho byte cuối cùng của plaintext (đã sửa) là \x01. Giả sử byte cuối của IV là b, và byte cuối đã sửa để có valid padding là b_: chúng ta có

plaintext[-1] = decrypted[-1] XOR b

'\x01' = decrypted[-1] XOR b_

nên sẽ lấy được byte cuối cùng của plaintext thật bằng:

plaintext[-1] = '\x01' XOR b XOR b_

Chú ý: Sẽ xảy ra một khả năng nếu bạn đen như sau: nếu byte áp chót thật là \x02, thì sau khi bạn sửa IV thì \x01 hay \x02 đều được coi là byte cuối cho valid padding. Vì vậy, do chúng ta chỉ muốn \x01, hay thay đổi byte áp chót của IV, và chỉ chấp nhận nếu plaintext vẫn có valid padding.

Sau đó, chúng ta sẽ sửa byte áp chót của IV (nhớ sửa lại byte cuối IV sao cho plaintext thành \x02 thay vì \x01), cứ thế dần cho đến khi giải mã được toàn bộ plaintext.

Ghép hết tất cả lại, chúng ta có:

def padding_oracle_attack_block(cipher: bytes,
                oracle: Callable[[bytes, bytes], bool],
                iv: bytes
                ) -> bytes:
  ret = b''
  for i in range(16):
    prefix = iv[:-i-1]
    if i == 0:
      postfix = b''
    else:
      postfix = stream_xor(stream_xor(ret, iv[-i:]),
                 bytes([i + 1] * (i + 1)))
    for candidate in range(256):
      iv_ = prefix + bytes([candidate]) + postfix
      if not oracle(cipher, iv_):
        continue
      # wiggle to make sure that it is indeed 0x01 (instead of 0x0202)
      if i == 0:
        iv_ = prefix[:-1] + bytes([(prefix[-1] + 1) % 256, candidate])
        if not oracle(cipher, iv_):
          continue
      ret = chr(candidate ^ (i + 1) ^ iv[- i - 1]).encode() + ret
      break
  return ret

Và để giải mã tất cả thì chúng ta gọi hàm giải mã từng block dần dần từ đầu đến cuối:

def padding_oracle_attack(cipher: bytes,
             oracle: Callable[[bytes, bytes], bool],
             iv: Optional[bytes] = b'\x00' * 16
             ) -> bytes:
  ret = b''
  for i in range(len(cipher) // 16):
    block = cipher[i * 16 : i * 16 + 16]
    ret += padding_oracle_attack_block(block, oracle, iv)
    iv = block
  return ret

Và chạy hàm giải mã:

cipher, iv = random_encrypt()
print(pkcs7_unpad(padding_oracle_attack(cipher, check_padding, iv)))

Easter egg: Như thông lệ, các dòng base64 kìa là lời bài hát của Ice Ice Baby.

Now that the party is jumping
With the bass kicked in and the Vega's are pumpin'
Quick to the point, to the point, no faking
Cooking MC's like a pound of bacon
Burning 'em, if you ain't quick and nimble
I go crazy when I hear a cymbal
And a high hat with a souped up tempo
I'm on a roll, it's time to go solo
Rollin' in my five point oh
with my rag-top down so my hair can blow

Challenge 18: Implement CTR, the stream cipher mode

Ý chính của bài này là chúng ta phải tạo được keystream để XOR dần với plaintext/ciphertext.

def encrypt_ctr(key: bytes,
        cipher: bytes,
        iv: Optional[bytes] = b'\x00' * 8,
        nonce: Optional[int] = 0
        ) -> bytes:
  # 64 bit (8 byte) IV, 64 bit CTR, Little Endian (reverse)
  ret = b''
  for i in range(0, len(cipher), 16):
    block = cipher[i : i + 16]
    real_iv = (unhexlify(f'{nonce:016x}') + iv)[::-1]
    ret += stream_xor(block, AES_encrypt(key, real_iv, 'ecb'))
    nonce += 1
  return ret

Và chạy.

encrypt_ctr(
  b"YELLOW SUBMARINE",
  b64decode('L77na/nrFsKvynd6HzOoG7GHTLXsTVu9qvY/2syLXzhPweyyMTJULu/6/kXX0KSvoOLSFQ==')
)

Easter egg: Đáp án của bài này là

Yo, VIP Let's kick it Ice, Ice, baby Ice, Ice, baby

là câu đầu tiên trong bài Ice Ice Baby.

Challenge 19: Break fixed-nonce CTR mode using substitutions

Đầu tiên, chúng ta implement code sinh ra bài toán để giải:

strings = [...]
seed('no random')
random_key = generate_key()
encrypted = [encrypt_ctr(random_key, b64decode(s)) \
  for s in strings]

Giờ do keystream được dùng đi dùng lại nhiều lần, về cơ bản là đây giống như tìm phá Repeated XOR (check lại Set 1 Challenge 6 nếu bạn có lỡ quên). Vì thế, làm tương tự với code có sẵn, chúng ta tạm giải ra đáp án sơ bộ:

stream_len = max(map(len, encrypted))
# we'll update this
keystream = [0] * stream_len
for i in range(stream_len):
  cipher = bytes([x[i] for x in encrypted if len(x) > i])
  # we'll just guess these later
  if len(cipher) < 4:
    continue
  _, key, _ = brute_xor(cipher, c_max=1)
  keystream[i] = key[0]

keystream = bytes(keystream)
for cipher in encrypted:
  print(stream_xor(cipher, keystream))

Và đầu ra chúng ta có (trích xuất vài dòng đầu):

b'N have met them at close nf\x01day'
b'Doming with vivid faces'
b'Arom counter or desk amonf Frey'
b'Bighteenth-century houses/'
...

Như đã hint thì chúng ta sẽ phải fix tay nhiều chỗ. Có thể đoán được rằng đúng ra chữ cái đầu tiên của dòng đầu tiên phải là I thay vì N; vì vậy chúng ta sẽ sửa tay byte đầu tiên của key bằng cách XOR qua cả 2 chữ cái đó. Cứ như vậy ta sẽ ra được toàn bộ các decrypted strings.

keystream[0] ^= ord('N') ^ ord('I')
keystream[25] ^= ord('f') ^ ord('g')
keystream[27] ^= 0x01 ^ ord(' ')
keystream[31] ^= ord('!') ^ ord(' ')
keystream[32] ^= ord('I') ^ ord('d')
keystream[34] ^= ord('Q') ^ ord('a')
keystream[35] ^= ord('e') ^ ord('d')
keystream[36] ^= ord('Y') ^ ord('n')
keystream[37] ^= 0x0c ^ ord(',')

Easter egg: chỗ base64 decode ra bài thơ "Easter, 1916" của nhà thơ nổi tiếng người Ai-len William Butler Yeats.

Challenge 20: Break fixed-nonce CTR statistically

Hình như cách làm challenge 19 của mình mới là lời giải bài 20 😰 Chỉ cần thay đúng dòng đầu là được:

strings = requests.get('https://cryptopals.com/static/challenge-data/20.txt').text.strip().split('\n')

Easter egg: Plaintext của bài này là lời bài hát Lyrics of Fury của Eric B. & Rakim.

Challenge 21: Implement the MT19937 Mersenne Twister RNG

Bài này chỉ cần reimplement lại Mersenne Twister RNG theo pseudocode trên Wikipedia. Implementation của mình như sau:

# reimplementation of MT19937 based on Wiki pseudocode
w, n, m, r = 32, 624, 397, 31
a = 0x9908B0DF
u = 11
s, b = 7, 0x9D2C5680
t, c = 15, 0xEFC60000
l = 18
f = 1812433253

# Create a length n array to store the state of the generator
lower_mask = 0x7fffffff
upper_mask = 0x80000000


def seed_mt(seed: int):
  # Initialize the generator from a seed
  states = [0] * n
  states[0] = seed
  for i in range(1, n): # loop over each element
    states[i] = (f * (states[i - 1] ^ (states[i - 1] >> (w - 2))) + i) & ((1 << w) - 1)

  global generator
  generator = create_generator(states)


def twist(states):
  # Generate the next n values from the series x_i 
  for i in range(n):
    x = (states[i] & upper_mask) + (states[(i + 1) % n] & lower_mask)
    xA = x >> 1
    if x % 2 != 0:
      # lowest bit of x is 1
      xA ^= a
    states[i] = states[(i + m) % n] ^ xA


def create_generator(states):
  # Extract a tempered value based on MT[index]
  # calling twist() every n numbers
  i = 0
  while True:
    if i == 0: twist(states)

    y = states[i]
    y ^= (y >> u)
    y ^= ((y << s) & b)
    y ^= ((y << t) & c)
    y ^= (y >> l)

    i = (i + 1) % n

    yield y & ((1 << w) - 1)


# default seed
seed_mt(5489)
def get_random_number():
  return next(generator)

Challenge 22: Crack an MT19937 seed

Để crack seed thì mình chỉ nghĩ đến việc bruteforce nó thôi. Bắt đầu bằng code để ra đề (với code bài trên mình để trong file mersenne_twister.py):

from mersenne_twister import seed_mt, get_random_number
from time import time

def routine():
  seed_val = int(time()) + randint(40, 1000)
  seed_mt(seed_val)
  return get_random_number(), seed_val

Để crack được seed thì chúng ta chỉ cần bruteforce thời gian:

current_time = int(time())
random_number, seed_val = routine()

# create some slack on max rand to make up for code execution time
for i in range(2000):
  new_seed = current_time + i
  seed_mt(new_seed)
  if get_random_number() == random_number:
    break

assert new_seed == seed_val

Challenge 23: Clone an MT19937 RNG from its output

Hàm tempering để rải đều bit làm tăng entropy của MT là phần sau trong code:

y ^= (y >> u)
y ^= ((y << s) & b)
y ^= ((y << t) & c)
y ^= (y >> l)

Trong đây có 2 hàm cầm phải đảo ngược:

 • y = y ^ (y >> u): chúng ta có thể vẽ ra quá trình XOR như sau:
y    0 1 2 3 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
y >> u <-- u --> 0 1 2 3 4 ? ? ? ? ? ?
---------------------------------------
result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

Như vậy, ban đầu chúng ta sẽ có được uu bit gốc của yy (uu bit cao nhất; nếu uu lớn hơn số bit của yy thì yy chính là giá trị gốc). Giờ ta XOR kết quả cuối với những bit đã lấy lại được của yy thì ta sẽ biết thêm được uu bit nữa — làm vậy log2number of bits in yu\lceil\log_2\frac{\text{number of bits in } y}{u}\rceil lần sẽ ra được giá trị gốc.

def undo_xor_shift(y: int, l: int) -> int:
  # reverse y ^= (y >> l)
  original = y
  while True:
    candidate = y ^ (y >> l)
    if candidate == original:
      return y
    else:
      y = candidate
 • y = y ^ ((y << s) & b): câu này khá là khó tưởng tượng. Chúng ta cũng có thể vẽ ra quá trình:
            <-- u -->
y    <-- u --> ? ? ? ? ? ? ? ?
y << u ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0
b       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------
result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

Do chúng ta biết được uu bit cuối cùng của y << u là 0, ta có thể lấy được uu bit cuối cùng của yy bằng cách tương tự phần trên. Cứ mỗi bước như vậy lại cho chúng ta uu bit cho đến khi có được toàn bộ yy. Code của mình như sau:

def undo_xor_shift_and(y: int, s: int, b: int) -> int:
  # reverse y ^= ((y << s) & b)
  original = y
  y = 0
  while True:
    y = (original ^ ((y << s) & b)) & ((1 << w) - 1)
    if y ^ ((y << t) & c) == original:
      return y

Chú ý: với implementation này, mỗi lần ra một candidate cho yy cần giới hạn lại số bit của yy (trong trường hợp này w=32w=32). Nếu không, mỗi lần candidate của yy sẽ dài thêm ss bit.

Chú ý 2: với các bitshift gần (ss, tt nhỏ), có thể 1 iteration không cần loop đã ra đáp án rồi. Tuy nhiên, đừng vì thế mà nghĩ rằng thuật toán này có thể ra kết quả sau đúng 1 phép toán! Tuy nhiên, nếu tồn tại thuật toán khác như vậy, hay comment cho mình ở dưới — mình rất tò mò muốn được biết.

Từ đó, ta có thể implement hàm untemper:

def untemper(y: int) -> int:
  y = undo_xor_shift(y, l)
  y = undo_xor_shift_and(y, t, c)
  y = undo_xor_shift_and(y, s, b)
  y = undo_xor_shift(y, u)
  return y

Untemper đủ 624 giá trị, fill đầy bảng state, và twist(), chúng ta sẽ sinh ra lại được generator cũ:

from time import time
from mersenne_twister import seed_mt, get_random_number, untemper, create_generator

seed_mt(int(time()))
# throw away some value
for _ in range(123): get_random_number()
# tap for 624 values
rands = [get_random_number() for i in range(624)]

# custom MT states
generator = create_generator([untemper(r) for r in rands])

# check if the next 1000 numbers are the same
for _ in range(1000):
  assert get_random_number() == next(generator)

Việc sử dụng secure cryptographic hash sẽ chống lại được attack này, vì hàm hash khó reverse. Đồng thời, do tính chất không trùng, nếu phân bố của tempered output rải đều (uniform), và chúng ta chọn hàm hash có range và domain giống nhau (ở đây là 32-bit), thì kết quả sau hàm hash cũng sẽ phân bố đều. Điều này ám chỉ rằng output sau hash giống với một chuỗi ngẫu nhiên, thoả mãn tính chất của một keystream. Ngoài ra, nếu không sử dụng cryptographic hash, chúng ta có thể tạo thêm một (AES) encryptor với một mật mã khác, và mã hoá tempered output (thay vì sử dụng hàm băm). Ý tưởng này sẽ khá là giống với CTR mode: mã hoá các meaningful state sẽ cho ta một keystream như mong muốn.

Challenge 24: Create the MT19937 stream cipher and break it

Bài này là rehash lại của các concept có trước:

 • Với seed chỉ có 16-bit, bruteforce 65536 trường hợp là dễ.
 • Nếu muốn break seed theo phương pháp của challenge 23, ta cần có đủ 624 states của generator, tương ứng với 624×32/8=2496624 \times 32 / 8 = 2496 bytes. Vậy chỉ cần padding của chúng ta dài từng đó, rồi XOR ra keystream thì sẽ dùng phương pháp trên được.
 • Phần password reset token làm tương tự như challenge 22. Và do mình lười nên mình sẽ không làm đâu 😃

Hết rồi đó.All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.