+1

[Cryptopals] Set 5: Diffie-Hellman and friends

Đây là một bài trong series Cùng giải Cryptopals!.
Các bạn nên tự làm hoặc vừa đọc vừa làm thay vì đọc lời giải trực tiếp.


Không chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu nào!


Challenge 33: Implement Diffie-Hellman

Bài này chỉ việc implement theo đúng những gì được hướng dẫn:

p = ...
g = 2

a = randint(0, p - 1)
A = pow(g, a, p)

b = randint(0, p - 1)
B = pow(g, b, p)

s = pow(B, a, p)
assert s == pow(A, b, p)

Challenge 34: Implement a MITM key-fixing attack on Diffie-Hellman with parameter injection

Đầu tiên, chúng ta implement hàm nhận và gửi để nhận đúng kích cỡ từng tin nhắn: trước khi gửi/nhận, socket sẽ gửi/nhận một tin nhắn 8 byte cho biết kích cỡ thật của tin nhắn là gì.

def send(sock, content):
  # ez casting
  if type(content) not in (bytes, bytearray):
    content = str(content).encode()
  # send packet size first (in 8 bytes)
  sock.sendall(struct.pack('>Q', len(content)))
  # then the actual content
  sock.sendall(content)

def recv(sock):
  # get packet size
  size = struct.unpack('>Q', sock.recv(8))[0]
  return sock.recv(size)

Chúng ta implement A dưới dạng client (người gửi tin nhắn). Nhớ cung cấp các param cần thiết theo signature.

def client_send(host='localhost', port=9000, p=nist_p, g=2, a=None, data=b"hello"):
  if a is None:
    a = randint(0, p - 1)
  with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
    sock.connect((host, port))
    send(sock, p)
    send(sock, g)

    A = pow(g, a, p)
    send(sock, A)
    
    B = int(recv(sock))
    s = pow(B, a, p)
    key = sha1()
    key.update(str(s).encode())
    key = key.digest()[:16]

    iv = os.urandom(16)
    encrypted = AES.new(key, mode=AES.MODE_CBC, iv=iv).encrypt(pad(data, 16))
    send(sock, encrypted + iv)
    print('Sent:', data)

Và code của server (người nhận B):

def start_server(host='localhost', port=9000):
  print('Starting server...')
  with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
    sock.bind((host, port))
    sock.listen(1)
    conn, _ = sock.accept()

    p = int(recv(conn))
    g = int(recv(conn))
    A = int(recv(conn))

    b = randint(0, p - 1)
    B = pow(g, b, p)

    send(conn, B)

    s = pow(A, b, p)
    key = sha1()
    key.update(str(s).encode())
    key = key.digest()[:16]

    cipher = recv(conn)
    decrypted = AES.new(key, mode=AES.MODE_CBC, iv=cipher[-16:]).decrypt(cipher[:-16])
    print('Received:', unpad(decrypted, 16))

Nếu public key là pp thì common key sẽ là pamodp=0p^a\mod p = 0 với mọi private key aa. Từ đó, AES key sẽ là SHA1(0)[0:16]\text{SHA1}(0)[0:16]. Code của MITM như sau:

# sender
sender = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
sender.bind(('localhost', port_out))
sender.listen(1)
conn, _ = sender.accept()

# receiver
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
sock.connect(('localhost', port_in))

# step 1
p = int(recv(conn))
g = int(recv(conn))
recv(conn)

# step 2
send(sock, p)
send(sock, g)
send(sock, p)

# step 3
recv(sock)

# step 4
send(conn, p)

# step 5
cipher = recv(conn)

print(cipher)

# step 6
send(sock, cipher)

# decrypting as the MITM
key = sha1()
key.update(b'0')
key = key.digest()[:16]
decrypted = AES.new(key, mode=AES.MODE_CBC, iv=cipher[-16:]).decrypt(cipher[:-16])
decrypted = unpad(decrypted, 16)
print('Received:', decrypted)

Challenge 35: Implement DH with negotiated groups, and break with malicious "g" parameters

 • Nếu g=1g=1, tất cả các private key sẽ đều là 1, và shared secret ss là 1.
 • Nếu g=pg=p, tất cả các private key sẽ đều là 0, và shared secret ss là 0.
 • Nếu g=p1g=p-1, public key sẽ là ±1\pm1 phụ thuộc vào tính chẵn lẻ của private key. Nếu chúng ta chốt private key của MITM là một số chẵn (ví dụ, 2), thì shared secret ss sẽ là 1.

Challenge 36: Implement Secure Remote Password (SRP)

Vẫn chỉ là bài tập về lập trình.

Code client:

def srp_client(host='localhost', port=9000, username=None, password=None):
  with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
    sock.connect((host, port))

    # step 1: N=[NIST Prime], g=2, k=3, I (email), P (password)
    N, g, k = nist_p, 2, 3
    # I, P = b'[email protected]', b'hunter2'
    if username is None:
      I = input('Email: ').encode()
    else:
      I = username.encode()
    if password is None:
      P = getpass().encode()
    else:
      P = password
    
    # step 3
    send(sock, I)
    a = randint(0, N - 1)
    A = pow(g, a, N)
    send(sock, A)

    # step 4
    salt = recv(sock)
    B = int(recv(sock))

    # step 5
    uH = sha256()
    uH.update((str(A) + str(B)).encode())
    u = int(uH.hexdigest(), 16)

    # step 6
    xH = sha256()
    xH.update(salt + P)
    x = int(xH.hexdigest(), 16)
    S = pow(B - k * pow(g, x, N), a + u * x, N)
    K = sha256()
    K.update(str(S).encode())
    K = K.hexdigest().encode()

    # step 8
    hmac = sha256()
    hmac.update(K + salt)
    send(sock, hmac.hexdigest())

    # step 9
    print(recv(sock).decode())

Code server:

def srp_server(host='localhost', port=9000):
  print('Server started.')
  with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
    sock.bind((host, port))
    sock.listen(1)
    conn, _ = sock.accept()

    # step 1: N=[NIST Prime], g=2, k=3, I (email), P (password)
    N, g, k, I, P = nist_p, 2, 3, b'[email protected]', b'hunter2'
    
    # step 2
    salt = urandom(8)
    xH = sha256()
    xH.update(salt + P)
    x = int(xH.hexdigest(), 16)
    v = pow(g, x, N)
    del x
    del xH

    # step 3:
    I_recv = recv(conn)
    A = int(recv(conn))

    # step 4
    send(conn, salt)
    b = randint(0, N - 1)
    B = pow(g, b, N)
    B = (B + k * v) % N
    send(conn, B)

    # step 5
    uH = sha256()
    uH.update((str(A) + str(B)).encode())
    u = int(uH.hexdigest(), 16)

    # step 7
    S = pow(A * pow(v, u, N), b, N)
    K = sha256()
    K.update(str(S).encode())
    K = K.hexdigest().encode()

    # step 9
    hmac = sha256()
    hmac.update(K + salt)
    hmac2 = recv(conn)
    # insecure comparison
    auth = (I == I_recv) and (hmac.hexdigest() == hmac2.decode())
    send(conn, 'OK' if auth else 'NG')

Như đề bài đã nói thì về cơ bản đây là Diffie-Hellman có trộn thêm thông tin về password vào trong common key. [1] Trong đó, uukk có ý nghĩa tương tự nhau: trọng số này ở đây để tránh việc trộn 2 phần thông tin (key exchange gbg^b / password verification gxg^x) bằng nhau:

B=kv+gb=k×gx+gb.B = kv + g^b = k\times g^x + g^b.

Với shared secret SS, sau một hồi tính toán:

S=ga×b×gx×u×b.S = g^{a\times b} \times g^{x\times u\times b}.

Hãy để ý rằng, hàm ở dưới phải mũ uu thay vì nhân, vì phép gốc là phép nhân. Nếu chúng ta lấy logg\log_g sẽ thấy một công thức có mối quan hệ tuyến tính tương tự:

loggS=a×b+u×x×b,\log_gS=a\times b + u\times x\times b,

với trọng số uu sẽ "hoà" thông tin về password vào cùng với thông tin DH authentication trong shared secret.

[1] Tất cả các công thức toán đều được tính ở modulo NN cho đơn giản.

Challenge 37: Break SRP with a zero key

Với A=0A=0 (hay bất cứ bội số nào của NN), chúng ta sẽ có S=Ab×gx×u×b=0S=A^b\times g^{x\times u\times b}=0 không phụ thuộc vào xx (password).

Challenge 38: Offline dictionary attack on simplified SRP

Do BB không phụ thuộc vào password, shared secret có thể tính được từ phía client mà không cần proof-of-knowledge từ phía server. Ngược lại, với SRP, nếu server (hay MITM attacker) mà không biết password, shared secret được sinh ra bên client sẽ không thể tính được bên server, bởi từ bên client số bị mũ sẽ là

Bkgx=gb+k(gxgx),B - kg^{x'} = g^b + k(g^x-g^{x'}),

và sau khi mũ thì tổng này sau khi phá ra sẽ tùm lum. Đồng thời, trong số mũ có aa, và 2 tỉ các term lẻ làm cho phương trình không thể bị tối giản sao cho không còn phụ thuộc vào aa để bên server bruteforce được. Nếu muốn phá shared secret đó thì attacker cũng phải phá được aa, và điều đó trái ngược với giả thiết bài toán khó log modulo.

Do vậy, mà chỉ phiên bản SRP đơn giản hoá mới offline dictionary/bruteforce được.

Challenge 39: Implement RSA

Viết code cho Extended Euclidean Algorithm:

def egcd(m: int, n: int) -> (int, (int, int)):
  # return gcd(m, n) = mx + ny in this order: (gcd(m, n), (x, y))
  assert m > 0 and n > 0, "Parameters to `egcd` must be positive."
  m_coeff = (1, 0)
  n_coeff = (0, 1)
  if m < n:
    m, n = n, m
    m_coeff, n_coeff = n_coeff, m_coeff

  while True:
    r, q = divmod(m, n)
    if q == 0:
      return n, n_coeff
    m, n = n, q
    # q = m - n * r
    m_coeff, n_coeff = n_coeff, tuple(map(lambda x: x[0] - r * x[1], zip(m_coeff, n_coeff)))

Và code cho modular inverse:

def invmod(n: int, p: int) -> int:
  # return the modular inverse under Zp
  g, (x, _) = egcd(n, p)
  assert g == 1, 'Can only invmod on mutually prime numbers.'
  return x % p

Và phần RSA thì rất đơn giản:

p = 47 # chua qua
q = 53 # da toi
n = p * q
phi = (p - 1) * (q - 1)
e = 3
d = invmod(e, phi)

# encrypt & decrypt
s = 42
encrypted = pow(s, e, n)
decrypted = pow(encrypted, d, n)
assert decrypted == s

Challenge 40: Implement an E=3 RSA Broadcast attack

Về cơ bản đây là Håstad's broadcast attack — chúng ta cần ee phiên bản encryption của cùng một tin nhắn để có thể recover được tin nhắn đó. Đương nhiên là làm theo hướng dẫn sẽ auto được rồi:

p1 = getPrime(1024)
p2 = getPrime(1024)
p3 = getPrime(1024)
q1 = getPrime(1024)
q2 = getPrime(1024)
q3 = getPrime(1024)

n1 = p1 * q1
n2 = p2 * q2
n3 = p3 * q3
e = 3

# encrypt & decrypt
s = 42
e1 = pow(s, e, n1)
e2 = pow(s, e, n2)
e3 = pow(s, e, n3)

result = (
  e1 * n2 * n3 * invmod(n2 * n3, n1) +
  e2 * n1 * n3 * invmod(n1 * n3, n2) +
  e3 * n1 * n2 * invmod(n1 * n2, n3)
) % (n1 * n2 * n3)
decrypted = round(result ** (1/3))
assert decrypted == s

Ngoại trừ việc nó không cứ auto là được, do exponent ee bé dễ gây bị chia hết cho Euler's totient, nên không inverse được để lấy private exponent.


Hết rồi đó.All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.