+9

[Cryptopals] Set 1: Basics

Đây là một bài trong series Cùng giải Cryptopals!.
Các bạn nên tự làm hoặc vừa đọc vừa làm thay vì đọc lời giải trực tiếp.

Do phần này khá ngắn nên mình sẽ viết toàn bộ phần 1 trong 1 bài Viblo. Những bài sau lằng nhằng hơn sẽ có thể sẽ được mình chia nhỏ ra thành nhiều bài viết.


Không chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu nào!


Challenge 1: Convert hex to base64

Khá đơn giản với Python: chúng ta cần đổi từ hex sang plaintext trước:

from binascii import unhexlify
# input: hex_
str_ = unhexlify(hex_)

Cần chú ý rằng biến str_ ở đây là bytestring chứ không phải UTF-8. Ngoài ra, để hiểu thêm mục này các bạn có thể implement lại hàm unhexlify lại:

def unhexlify(hex_: str) -> bytes:
  # strip 0x at the beginning if needed
  hex_ = hex_.lstrip('0x')
  # zero-padding
  if len(hex_) % 2: hex_ = '0' + hex_
  bytelist = []
  for i in range(0, len(hex_), 2):
    bytelist.append(int(hex_[i * 2 : i * 2 + 2], 16))
  return bytes(bytelist)

Về cơ bản, mỗi số (1 byte/2 hexdigits) trong hexstring đó sẽ tương ứng với một chữ cái. Chú ý: hàm này sẽ chỉ nhận đầu vào là string thường, trong khi binascii.unhexlify nhận của string thường lẫn bytestring.

Rồi đổi từ string qua base64: mục này lằng nhằng nên mình sẽ không implement tay đâu 😅

from base64 import b64encode
b64_ = b64encode(str_)

Ghép tất cả lại với nhau, ta có:

from binascii import unhexlify
from base64 import b64encode
def hex2b64(hex_: hex) -> bytes:
  return b64encode(unhexlify(hex_))

Các bạn hãy tự test tay ví dụ trên trang đó để check nhé!

Easter egg: By the way, test string đó sau khi decode từ hex về string sẽ ra

b"I'm killing your brain like a poisonous mushroom"

là một câu trong bài hát Ice Ice Baby của Vanilla Ice. Trong set này sẽ có rất nhiều references như vậy, nên hãy để ý 😄

Challenge 2: Fixed XOR

Cho 2 chuỗi hex có độ dài bằng nhau, cần XOR chúng ra chuỗi hex kết quả. Thứ tự các bước sẽ như sau:

 • Việc đầu tiên là đổi cả 2 chuỗi hex ra các bytes để chúng ta có thể XOR:
from binascii import unhexlify
# input: hex1, hex2
hex1 = unhexlify(hex1)
hex2 = unhexlify(hex2)
 • Sau đó, chúng ta XOR từng cặp byte:
bytelist = []
for i in range(len(hex1)):
  bytelist.append(hex1[i] ^ hex2[i])
bytelist = bytes(bytelist)
 • Và cuối cùng, chúng ta chuyển hết lại về dạng hex:
from binascii import hexlify
xored = hexlify(bytelist)

Ghép hết tất cả vào kèm với viết tắt bằng cách xử lý kiểu functional, ta có:

from binascii import hexlify, unhexlify
def hex_xor(hex1: hex, hex2: hex) -> hex:
  return hexlify(bytes(x ^ y for x, y in zip(unhexlify(hex1), unhexlify(hex2))))

Bạn có thể sử dụng map thay vì list comprehension, nhưng code sẽ bị dài ra chút. Hãy thử xem!

Easter egg: hexstring thứ 2 sẽ decode ra

b"hit the bull's eye"

và kết quả cuối cùng decode ra

b"the kid don't play"

Đây là một câu khác trong lời bài hát Ice Ice Baby; tuy nhiên có hơi sai một chút, lời đúng của bài hát là

You better hit bull's eye, the kid don't play

Sự sai lệch này chắc là vì tác giả phải sửa sao cho 2 chuỗi này có cùng độ dài 😄

Challenge 3: Single-byte XOR cipher

Việc đầu tiên là chúng ta cần phải tạo ra một stream XOR trước 😄 Sau đó, chúng ta có thể bruteforce xem key là gì sau. Hơi nhảy trước ánh đèn ô tô tí, nhưng về cơ bản thì đây là stream cipher, khi key của bạn được lặp lại liên tục cho đến khi đủ độ dài của string cần mã hoá. Vì vậy, chúng ta chỉ cần sử dụng fixed XOR với key đã được lặp lại:

from binascii import hexlify, unhexlify
from itertools import cycle
def hex_xor(hex1: hex, hex2: hex) -> hex:
  # will repeat hex2 (the key) if needed.
  return hexlify(bytes(x ^ y for x, y in zip(unhexlify(hex1), cycle(unhexlify(hex2)))))

Thậm chí, các bạn có thể để ý rằng thực ra fixed XOR cũng chỉ là một phiên bản đặc biệt của streaming XOR! Nên, từ bây giờ chúng ta có thể tạm bỏ qua nó và chỉ dùng streaming XOR thôi.

Sau đó, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc thử tất cả các key xem có bản đã giải mã nào mà không có ký tự lạ nào là được. Code thì dễ thôi:

from string import printable
# input: cipher
def is_printable(hex_: hex) -> bool:
  return len(set(unhexlify(s)) - set(printable.encode())) == 0

for key in printable:
  decrypted = hex_xor(cipher, hexlify(key.encode()))
  if is_printable(decrypted):
    print(key, unhexlify(decrypted))

Tuy nhiên, phương pháp trẻ con đó cho chúng ta nhiều hơn 1 đáp án! Vì vậy, chúng ta sẽ phải sử dụng một kỹ thuật xịn hơn, đó là frequency analysis. Về cơ bản, ta sẽ thử tất cả các key có thể (thử với tất cả các chữ cái, như hint của bài cho biết). Sau đó, với mỗi một chuỗi đưa ra, chúng ta cần check xem tần số các chữ cái có giống với tiếng Anh không. Ngày xưa lúc mình còn bé, mình chỉ check xem top 6 chữ cái hay xuất hiện nhất có phải là etaoin không. Tuy nhiên, bây giờ đã là dân giang hồ AI, chúng ta phải sử dụng một metrics cụ thể: với 2 phân bố, chúng ta có thể tìm ra được độ khác nhau của chúng. Một trong các lựa chọn metrics đó là log likelihood:

Lp(p)=cp(c)logp(c)\mathcal{L}_\mathbf{p}(\mathbf{p'})=\sum_c\mathbf{p}(c)\log\mathbf{p'}(c)

với cc là các chữ cái trong bảng chữ cái.

# from http://practicalcryptography.com/cryptanalysis/letter-frequencies-various-languages/english-letter-frequencies/
ENGLISH_FREQ = {
  'A' : 8.55,  'K' : 0.81,  'U' : 2.68,
  'B' : 1.60,  'L' : 4.21,  'V' : 1.06,
  'C' : 3.16,  'M' : 2.53,  'W' : 1.83,
  'D' : 3.87,  'N' : 7.17,  'X' : 0.19,
  'E' : 12.10,  'O' : 7.47,  'Y' : 1.72,
  'F' : 2.18,  'P' : 2.07,  'Z' : 0.11,
  'G' : 2.09,  'Q' : 0.10,         
  'H' : 4.96,  'R' : 6.33,         
  'I' : 7.33,  'S' : 6.73,         
  'J' : 0.22,  'T' : 8.94,  
}

def get_score(s: bytes,
       replace: bool = True,
       puncts: Iterable[bytes] = b',. \'"\n'
       ) -> float:
  '''
  Get the log likelihood of an English string.
  Parameters:
  @s     bytestring to be considered
  @replace  whether to not count valid punctuations in freq analysis
  @puncts   the punctuations to consider
        only required when `replace` is True

  Effectively, remove punctuations from the strings, so that the normalizing
  constant is smaller in that case, prioritizing strings with more printables.
  '''
  if replace:
    for b in puncts:
      if type(b) is int:
        b = chr(b).encode()
      s = s.replace(b, b'')
  return sum(ENGLISH_FREQ[char] * (log(s.count(char.encode()) + s.count(char.lower().encode()) + 1e-12) - log(len(s))) \
    for char in ENGLISH_FREQ)

Nếu bạn để ý thì hàm get_score có một đầu vào lại là replace: Cụ thể là khi replace=True, decrypt candidate của chúng ta sẽ không tính các chữ cái thường xuất hiện trong đoạn văn tiếng Anh (chấm phẩy, dấu cách, v.v...), từ đó sẽ làm giảm độ dài của string và tăng probability của p\mathbf{p'} về gần hơn p\mathbf{p}. Như một hệ quả, khi so sánh các chuỗi có các chữ cái trong bảng chữ cái giống nhau, thì chuỗi nào có ít các ký tự rác hơn sẽ có điểm cao hơn.

Sau đó, chúng ta so sánh các likelihood của các chuỗi đã giải mã giống với phân bố chuẩn của tiếng Anh, và lấy chuỗi nào có giá trị lớn nhất thôi. Trong code trên của mình có thêm 101210^{-12} vào các giá trị tần số không tồn tại (p=0p'=0) để tránh numerical instability, vì log0=\log 0 = -\infty sẽ ra các kết quả toang. Các bạn hãy tự viết công thức ra để tìm hiểu tại sao code mình đúng nhé (^^;)

# rewrite to work with bytes instead of hex
def stream_xor(b1: bytes, b2: bytes) -> bytes:
  return bytes(x ^ y for x, y in zip(b1, cycle(b2)))

def brute_xor(cipher: bytes,
       c_min: int = 1,
       c_max: int = 4,
       charset: Iterable[bytes] = printable.encode()
       ) -> (bytes, bytes):
  '''
  Parameters:
    @cipher   cipher to be decrypted
    @c_min   the min length of XOR key
    @c_max   the max length of XOR key
    @charset  the character set of the key
  Output:
    @max_score the maximum likelihood
    @key    the key used to decrypt
    @decrypted the decrypted text
  Note: this function runs sequentially.
  Should be easily modified to run in parallel.
  '''
  max_score, max_decrypted, max_key = None, None, None
  for c_len in range(c_min, c_max + 1):
    for key in product(charset, repeat=c_len):
      # broken bytestring
      if type(key[0]) is int:
        key = bytes(key)
      # literal list of bytes
      # helpful when you're trying only a fixed set of possible keys
      else:
        key = b''.join(key)
      decrypted = stream_xor(cipher, key)
      score = get_score(decrypted)
      if max_score is None or score > max_score:
        max_score, max_decrypted, max_key = score, decrypted, key
  return max_score, max_key, max_decrypted

Nếu không sử dụng normalizing constant (với replace trong hàm get_score), dùng phương pháp này ra một kết quả khá là đáng sợ:

b'cOOKING\x00mc\x07S\x00LIKE\x00A\x00POUND\x00OF\x00BACON'

với key x. Tuy nhiên, với các chữ cái bị ngược case như thế này nghĩa là casing bit đã bị ngược, vậy chúng ta đổi case key (thành X) là sẽ ra được đáp án. Nếu chúng ta để replace=True thì đáp án đúng sẽ xuất hiện.

Easter egg: đáp án của bài này là

b"Cooking MC's like a pound of bacon"

cũng là lyrics của Ice Ice Baby.

Challenge 4: Detect single-character XOR

Với code phần 3 thì câu này lại chả quá dễ rồi.

import requests
content = requests.get('https://cryptopals.com/static/challenge-data/4.txt').text
print(max([brute_xor(unhexlify(line), c_max=1) for line in content.split('\n')]))

Easter egg: Đáp án lần này cũng là lyrics (chắc không phải nhắc lại đâu nhỉ...)

b'Now that the party is jumping\n'

Challenge 5: Implement repeating-key XOR

Thực ra mình đã code cái này từ trên, vì biết trước cái này sẽ bị hỏi nên đã nhảy trước đầu ô tô 😄

Chú ý: các block trong đề bài đều là liền nhau. Plaintext block là 2 dòng nhưng encrypt trong cùng một lần, cách nhau bởi newline (\n). Cipher block là 1 dòng hex, chẳng qua dài quá nên bị chia đôi thành 2.

Easter egg: 2 câu cần encrypt chính là lyrics

Burning 'em, if you ain't quick and nimble
I go crazy when I hear a cymbal

và key ICE là nickname của ca sĩ (Vanilla Ice), lý do tại sao tên bài có tên như vậy.


Và cuộc vui giờ mới chỉ bắt đầu.


Challenge 6: Break repeating-key XOR

Như đã được hint, việc đầu tiên chúng ta cần làm là implement Hamming distance cho 2 string. Do không quá khó nên mình chỉ đưa ra lời giải thôi.

Chú ý: Hamming distance ở đây được tính theo bit chứ không phải byte! Lần đầu mình làm set này cũng bị nhầm như vậy.

def hamming(str1: bytes, str2: bytes) -> int:
  assert len(str1) == len(str2)
  diff = 0
  for x, y in zip(str1, str2):
    # in case this is an array of bytes instead of a bytestring
    if type(x) is not int:
      x = ord(x)
    if type(y) is not int:
      y = ord(y)
    diff += sum(map(int, bin(x ^ y)[2:]))
  return diff

assert hamming(b'this is a test', b'wokka wokka!!!') == 37

Sau đó, chúng ta sử dụng Hamming distance để đoán độ dài của key. Đây là mục 1-4 của hướng dẫn câu đó.

def break_repeated_xor(cipher: bytes,
            min_keysize=2,
            max_keysize=40,
           ) -> (bytes, bytes):
  '''
  Returns:
  @key    the guessed key
  @decrypted the decrypted text with that key
  '''
  min_distance, _min_keysize = None, None
  for keysize in range(min_keysize, max_keysize + 1):
    # we take (max) 4 blocks and get the one with minimum average edit distance
    block_count = min(len(cipher) // keysize, 4)
    blocks = []
    for i in range(block_count):
      blocks.append(cipher[i * keysize : (i + 1) * keysize])
    distance = 0
    for i in range(block_count):
      for j in range(i, block_count):
        distance += hamming(blocks[i], blocks[j])
    distance /= (keysize * block_count * (block_count - 1) / 2)
    if min_distance is None or min_distance > distance:
      min_distance, _min_keysize = distance, keysize

Và phần còn lại là đoán từng chữ cái một của key:

  key = b''
  for i in range(_min_keysize):
    _, keychar, _ = brute_xor(cipher[i::_min_keysize], c_max=1)
    key += keychar
  
  return key, stream_xor(cipher, key)

Rồi chúng ta chạy và in ra đáp án thôi.

import requests
content = requests.get('https://cryptopals.com/static/challenge-data/6.txt').text
content = b64decode(content)
print(break_repeated_xor(content))

Easter egg: Key của bài này là

b'Terminator X: Bring the noise'

"Bring The Noise" là tên một bài hát của nhóm nhạc Public Enemy, trong đó Terminator X là DJ của nhóm hip-hop đó.

Và, plaintext của bài đó là toàn bộ lyrics của bài "Play That Funky Music" của Vanilla Ice — do rất dài nên mình sẽ không copy lại.

Challenge 7: AES in ECB mode

Do ECB sử dụng lại encryptor/decryptor mà không có IV (hay IV toàn null bytes, nên chúng ta có thể khởi đầu trước):

import requests
content = requests.get('https://cryptopals.com/static/challenge-data/7.txt').text
cryptor = AES.new(b'YELLOW SUBMARINE', AES.MODE_ECB)

Mình không implement lại AES vì:

 • Quá khó hiểu 😦 Mình kệ nó luôn như hộp đen.
 • AES được coi là an toàn, có nghĩa là sẽ không có exploit nào phá được nó.

Bây giờ muốn giải dễ nhất thì dùng hàm của PyCryptodome là xong:

print(cryptor.decrypt(b64decode(content)))

Hoặc để thử cho chắc kèo thì do ECB encrypt từng block một, chúng ta chia nhỏ file encrypted thành từng block rồi decrypt dần:

decrypted = b''
for line in content.split('\n'):
  decrypted += cryptor.decrypt(b64decode(content))
print(decrypted)

Kết quả sẽ ra giống nhau thôi 😃

Easter egg: Plaintext của bài này cũng là toàn bộ lyrics của bài Play That Funky Music. Ngoài ra, ngoài lý do để key dài đúng 16 chữ cái, Yellow Submarine là tên một bài hát của The Beatles.

Challenge 8: Detect AES in ECB mode

Đề bài đã hint một cách lộ liễu rằng ECB sẽ cho ciphertext giống nhau cho các plaintext block giống nhau. Với mỗi dòng trong file đó, chúng ta chia nhỏ thành từng block 16 bytes, và xem có dòng nào có block nào lặp lại nhiều hơn 1 lần không.

import requests
content = requests.get('https://cryptopals.com/static/challenge-data/8.txt').text.strip().split('\n')
max_freq, max_cipher = None, None

from collections import Counter
for line in content:
  line = unhexlify(line)
  blocks = []
  for i in range(0, len(line), 16):
    blocks.append(line[i : i + 16])
  max_ = max(Counter(blocks).values())
  if max_freq is None or max_freq < max_:
    max_freq, max_cipher = max_, line
print(max_freq, max_cipher)

Nếu bạn in hết ra để nhìn sẽ thấy có đúng 1 dòng có 1 block lặp lại 4 lần, và code của chúng ta sẽ cho đúng dòng đó. Rất tiếc mình không tìm ra key và plaintext của bài này 😦


Hết rồi đó.All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.