+2

Cron job with gem whenever

1. Cron job là gì:

 • Đôi khi chúng ta cần implement các job cần được thực hiện theo 1 schedule cho trước, các job này được gọi chung là cron job.
 • Các job này có thể là gửi remind email cho user hằng ngày, gọi API crawl data của third party để import hoặc update data của app mỗi tuần 1 lần, xóa cache, xóa log, backup database, ...
 • Trong Rails chúng ta có thể sử dụng gem whenever để lên schedule cho cronjob.

2. Tạo demo app:

 • Chạy các command sau để tạo 1 app đơn giản.
  rails new demo_whenever_revise
  
 • Chạy các command migration cho user.
  rails g model user email name
  rails db:migrate
  
 • Thêm gem ffaker vào Gemfile.
  # Gemfile
  gem "ffaker"
  
 • Chạy command bundle install để install gem ffaker.
  bundle install
  
 • Tạo seed data cho user.
  # db/seeds.rb
  10.times do
   User.create email: FFaker::Internet.email, name: FFaker::Name.name
  end
  
 • Chạy command rails db:seed để tạo seed data.
  rails db:seed
  
 • Tạo rake task tạo random user.
  # lib/tasks/user/create_random.rake
  namespace :user do
   desc "Create random user"
  
   task create_random: :environment do
    puts "RUNNING rake user:create_random"
    user = User.create email: FFaker::Internet.email, name: FFaker::Name.name
    puts "CREATED user: #{user.inspect}"
   end
  end
  
 • Chạy command rake user:create_random để test rake task vừa tạo.
  rake user:create_random
  
 • Tiếp theo chúng ta sẽ dùng gem whenever để tạo cronjob cho rake task này. Let's go!

3. Gem whenever:

a. Install:

 • Thêm gem whenever vào Gemfile.
  # Gemfile
  gem "whenever"
  
 • Chạy command bundle install để install gem whenever.
  bundle install
  
 • Chạy command wheneverize để generate file config/schedule.rb.
  wheneverize
  

b. Update file config/schedule.rb:

 • Update lại file config/schedule.rb như sau.
  # config/schedule.rb
  every 1.minutes do
   rake "user:create_random"
  end
  
 • Mỗi lần update file config/schedule.rb ta cần chạy command whenever --update-crontab để update lại crontab.
  whenever --update-crontab
  
 • Chạy lại command whenever để check lại crontab.
  whenever
  
 • Check lại outout của crontab ta được kết quả như sau.
  * * * * * /bin/bash -l -c 'cd /home/hcm-102-0003/Desktop/demo_whenever_revise && RAILS_ENV=production bundle exec rake user:create_random --silent'
  
  ## [message] Above is your schedule file converted to cron syntax; your crontab file was not updated.
  ## [message] Run `whenever --help' for more options.
  
 • Ta thấy RAILS_ENV đang được set giá trị là production, có nghĩa là crontab này chỉ được chạy ở môi trường production, không được chạy ở môi trường development hay staging.
 • Nguyên nhân là môi trường chạy crontab được lưu trong biến @environment và biến này có giá trọ mặc định là production.
 • Ta có thể check lại bằng cách update lại file config/schedule.rb, in ra màn hình giá trị của biến @environment.
  # config/schedule.rb
  puts "Crontab is run on #{@environment}"
  
 • Sau đó chạy lại command whenever --update-crontab
  whenever --update-crontab
  
 • Output
  Crontab is run on production
  [write] crontab file updated
  
 • Ta có thể set giá trị của biến @environment bằng cách thêm đoạn code sau vào đầu file config/schedule.rb
  # config/schedule.rb
  set :environment, :development
  
 • Sau đó chạy lại command whenever --update-crontab
  whenever --update-crontab
  
 • Output
  Crontab is run on development
  [write] crontab file updated
  
 • Tuy nhiên ta đang hard code giá trị của biến @environment, ta cần phải set giá trị của biến @environment thay đổi theo môi trường.
 • Để làm vậy ta cần sử dụng Rails.env, update lại file config/schedule.rb như sau
  # config/schedule.rb
  require_relative "environment"
  set :environment, Rails.env
  
 • Chúng ta cũng có thể quy định outout log của crontab bằng cách thêm đoạn code sau vào file config/schedule.rb
  # config/schedule.rb
  set :output, "log/cron_job.log"
  
 • File config/schedule.rb hoàn chỉnh
  # config/schedule.rb
  require_relative "environment"
  
  set :environment, Rails.env
  set :output, "log/cron_job.log"
  
  # puts "Crontab is run on #{@environment}"
  # puts "Crontab is logged on #{@output}"
  
  every 1.minutes do
   rake "user:create_random"
  end
  
 • Chạy command để update crontab và check lại
  whenever --update-crontab
  whenever
  
 • Output
  * * * * * /bin/bash -l -c 'cd /home/hcm-102-0003/Desktop/demo_whenever_revise && RAILS_ENV=development bundle exec rake user:create_random --silent >> log/cron_job.log 2>&1'
  
  ## [message] Above is your schedule file converted to cron syntax; your crontab file was not updated.
  ## [message] Run `whenever --help' for more options.
  
 • Bạn có thể check lại kết quả bằng cách mở file log/cron_job.log và xem lại log, dưới đây là log của mình
  RUNNING rake user:create_random
  CREATED user: #<User id: 12, email: "deanna.braun@brekke.ca", name: "Claretha Hintz", created_at: "2019-06-26 08:58:03", updated_at: "2019-06-26 08:58:03">
  RUNNING rake user:create_random
  CREATED user: #<User id: 13, email: "kathyrn.kris@king.name", name: "Debera Purdy", created_at: "2019-06-26 08:59:03", updated_at: "2019-06-26 08:59:03">
  RUNNING rake user:create_random
  CREATED user: #<User id: 14, email: "leontine@russel.biz", name: "Erminia Weber", created_at: "2019-06-26 09:00:03", updated_at: "2019-06-26 09:00:03">
  

c. Jobtypes:

 • Mặc định whenever cung cấp cho chúng ta 4 loại jobtype để chạy các crontab khác nhau.

  1. command: chạy các command của linux hoặc rails app, ví dụ

   command "echo 'example command'"
   
  2. rake: chạy các rake task của rails app, crontab trong bài viết này cũng có jobtype là rake

   rake "user:create_random"
   
  3. runner: chạy các class method, trong source code tham khảo có bổ sung thêm 1 crontab có jobtype là runner, bạn có thể tham khảo thêm

   runner "User.create_random"
   
  4. script: chạy script file, ví dụ

   script "example_script"
   
 • Bạn cũng có thể tự define thêm jobtype mới, tham khảo document của gem whenever.

d. Date and time:

i. Gem Chronic:

 • Gem whenever đang sử dụng gem Chronic để parse date time.
 • Theo mặc định Chronic sử dụng thời gian theo option 12h và có hậu tố am hoặc pm để phân biệt.
 • Bạn có thể sử dụng thời gian theo option 24h và không cần sử dụng hậu tố am hoặc pm để phân biệt bằng cách set chronic_options như sau.
  set :chronic_options, hours24: true
  
 • Khi đó thay vì viết 3:00 am bạn có thể viết ngắn gọn là 3:00 hoặc 15:00 thay cho 3:00 pm.
 • Các option date time trong whenever bao gồm
  every n.minutes # or every :minute with n = 1 
  every n.hours  # or every :hour with n = 1
  every n.days  # or every :day with n = 1
  every n.months # or every :month with n = 1
  every n.years  # or every :year with n = 1
  
  # hours in a day
  every "1:00am" 
  ...
  every "11:00am"
  
  # days in a week
  every :monday
  ...
  every :sunday
  
  # days in a month
  every "1st" 
  ...
  every "31st"
  
  # months in a year
  every :jan
  ...
  every :dec
  
 • Bạn cũng có thể kết hợp các option để tạo ra các option phức tạp hơn.
  every :day, at: "3:00am"
  every :month, at: "1st"
  every :year, at: :jan
  ...
  

ii. Timezone:

 • Hãy thử tưởng tượng Timezone Rails app của bạn là Tokyo UTC +09:00 nhưng server của bạn lại được deploy và set Timezone là UTC UTC +00:00.
 • Khi đó crontab 11:00 am của bạn sẽ được chạy lúc 11:00 am của Timzone nào nhỉ.
 • Expectation của chúng ta là 11:00 am của timezone Tokyo UTC +09:00 .
 • Nhưng sự thật là 11:00 am của timezone UTC UTC +00:00, tức là 08:00 pm của timezone Tokyo UTC +09:00.
 • Để tránh tình trạng này chúng ta có 2 solution.
  Solution 1: set timezone của server deploy trùng với timezone của app
  
 • Với solution này thì chúng ta không cần implement thêm code.
  Solution 2: convert timezone của rails app sang timezone của server
  
 • Với solution này thì chúng ta cần implement thêm hàm convert time của app sang timezone của server
  def server_timezone time
   Time.zone.parse(time).localtime
  end
  
  every :day, at: server_timezone("11:00 am") do
   command "echo 'example command'"
  end
  
 • Bạn có thểm tham khảo thêm ở issue#239.

e. Các vấn đề khác:

i. Deploy:

 • Nếu bạn sử dụng capistrano, bạn có thể tham khảo document của whenever.
 • Nếu bạn sử dụng mina, bạn có thể tham khảo thêm gem mina-whenever.
 • Nếu bạn sử dụng heroku, bạn có thể tham khảo thêm add-ons Heroku Scheduler.

ii. Test:

4. Document:

 • Source code demo mình đang để ở github, các bạn có thể clone về để tham khảo.
 • Document của whenever.
 • Bài viết là những kinh nghiệm mình có được khi tìm hiểu và sử dụng gem whenever khi làm dự án thực tế, mong đươc các bạn đóng góp thêm ý kiến để mình hoàn thiện thêm bái viết này.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.