+2

Background Job with gem delayed_job

1. Introduction:

 • Delayed Job là 1 queue backend được support bởi Active Job của Rails.
 • Delayed Job được tạo ra bởi Shopify, sử dụng table delayed_job để quản lý và thực hiện các background task.

2. Create demo app

 • Tương tự như với Active Job chúng ta cũng sẽ thực hiện các bước tạo demo app và sử dụng gem delayed_job để thực hiện các background job.
 • Chạy command tạo rails app
  rails new demo_delayed_job_revise
  
 • Chạy command tạo model user
  rails g model user name:string email:string
  
 • Thêm gem ffaker vào Gemfile
  # Gemfile
  gem "ffaker"
  
 • Chạy command để install gem
  bundle install
  
 • Tạo seed users
  # db/seeds.rb
  10.times do
   User.create name: FFaker::Name.name , email: FFaker::Internet.email
  end
  
 • Chạy commend để tạo seed users
  rails db:seed
  
 • Thêm hàm tạo và update user trong user.rb
  # app/models/user.rb
  class User < ApplicationRecord
   def update_random
    update_attributes name: FFaker::Name.name , email: FFaker::Internet.email  
   end
  
   class << self
    def create_random
     User.create name: FFaker::Name.name , email: FFaker::Internet.email
    end
   end
  end
  

3. Installation:

 • Thêm gem delayed_job vào Gemfile.
 • Thêm gem delayed_job_active_record vào Gemfile nếu bạn sử dụng delayed_job với Active Record
 • Trong trường hợp bạn sử dụng ORM khác Active Record, bạn có thể tham khảo thêm tạo đây.
  # Gemfile
  gem "delayed_job"
  gem "delayed_job_active_record"
  
 • Chạy command để install gem.
  bundle install
  
 • Chạy command để tạo table cho delayed_job cho Active Record và tạo các file cần thiết
  rails generate delayed_job:active_record
  rake db:migrate
  
 • Command tạo migration cho table delayed_job, hãy nhìn 1 chút qua file migration đươc tạo ra.
  # db/migrations/create_delayed_jobs.rb
  class CreateDelayedJobs < ActiveRecord::Migration[5.2]
   def self.up
    create_table :delayed_jobs, force: true do |table|
     table.integer :priority, default: 0, null: false # Allows some jobs to jump to the front of the queue
     table.integer :attempts, default: 0, null: false # Provides for retries, but still fail eventually.
     table.text :handler,         null: false # YAML-encoded string of the object that will do work
     table.text :last_error              # reason for last failure (See Note below)
     table.datetime :run_at              # When to run. Could be Time.zone.now for immediately, or sometime in the future.
     table.datetime :locked_at            # Set when a client is working on this object
     table.datetime :failed_at            # Set when all retries have failed (actually, by default, the record is deleted instead)
     table.string :locked_by             # Who is working on this object (if locked)
     table.string :queue               # The name of the queue this job is in
     table.timestamps null: true
    end
  
    add_index :delayed_jobs, [:priority, :run_at], name: "delayed_jobs_priority"
   end
  
   def self.down
    drop_table :delayed_jobs
   end
  end
  
 • Command cũng tạo ra file bin/delayed_job, phần này sẽ cần sử dụng thêm gem daemons chúng ta sẽ nói về nó sau.
  # bin/delayed_job
  #!/usr/bin/env ruby
  
  require File.expand_path(File.join(File.dirname(__FILE__), "..", "config", "environment"))
  require "delayed/command"
  Delayed::Command.new(ARGV).daemonize
  
 • Set :delayed_job làm queue backend cho Active Job trong config/application.rb
  config.active_job.queue_adapter = :delayed_job
  

4. Running jobs:

 • Theo như file bin/delayed_job chúng ta cần thêm gem daemons vào Gemfile.
  gem "daemons"
  
 • Chạy command để install gem
  bundle install
  
 • Bạn có thể thực hiện start / stop hoặc restart delayed_job với các command sau
  bin/delayed_job start
  bin/delayed_job stop
  bin/delayed_job restart
  
 • Bạn cũng có thể chạy các command trên với các options, tham khảo thêm tạo đây.

5. Queuing Jobs with delay:

 • Bình thường khi gọi hàm, hàm đó sẽ được chạy ngay lập tức, ví dụ

  2.5.1 :001 > user = User.last
   User Load (0.1ms) SELECT "users".* FROM "users" ORDER BY "users"."id" DESC LIMIT ? [["LIMIT", 1]]
   => #<User id: 11, name: "Alvera Gislason", email: "andre.bernhard@volkmanlehner.name", created_at: "2019-07-20 11:51:29", updated_at: "2019-07-20 12:19:49">
  
  2.5.1 :002 > user.update_random
    (0.2ms) begin transaction
   User Update (0.6ms) UPDATE "users" SET "name" = ?, "email" = ?, "updated_at" = ? WHERE "users"."id" = ? [["name", "Yuko Johns"], ["email", "tyson@friesenreichel.biz"], ["updated_at", "2019-07-20 12:30:20.258349"], ["id", 11]]
    (35.4ms) commit transaction
   => true 
  
 • Khi gọi hàm delay với delayed_job trước khi gọi hàm, thay vì chạy hàm ngay lập tức, delayed_job sẽ insert 1 record vào bảng delayjob_job, đưa job tương ứng với hàm đó và queue và thực hiện job khi tới lượt.

  2.5.1 :003 > user = User.last
   User Load (0.3ms) SELECT "users".* FROM "users" ORDER BY "users"."id" DESC LIMIT ? [["LIMIT", 1]]
   => #<User id: 11, name: "Yuko Johns", email: "tyson@friesenreichel.biz", created_at: "2019-07-20 11:51:29", updated_at: "2019-07-20 12:30:20"> 
  2.5.1 :004 > user.delay.update_random
  
  2.5.1 :004 > user.delay.update_random
    (0.1ms) begin transaction
   Delayed::Backend::ActiveRecord::Job Create (0.9ms) INSERT INTO "delayed_jobs" ("handler", "run_at", "created_at", "updated_at") VALUES (?, ?, ?, ?) [["handler", "--- !ruby/object:Delayed::PerformableMethod\nobject: !ruby/object:User\n concise_attributes:\n - !ruby/object:ActiveModel::Attribute::FromDatabase\n  name: id\n  value_before_type_cast: 11\n - !ruby/object:ActiveModel::Attribute::FromDatabase\n  name: name\n  value_before_type_cast: Yuko Johns\n - !ruby/object:ActiveModel::Attribute::FromDatabase\n  name: email\n  value_before_type_cast: tyson@friesenreichel.biz\n - !ruby/object:ActiveModel::Attribute::FromDatabase\n  name: created_at\n  value_before_type_cast: '2019-07-20 11:51:29.306947'\n - !ruby/object:ActiveModel::Attribute::FromDatabase\n  name: updated_at\n  value_before_type_cast: '2019-07-20 12:30:20.258349'\n new_record: false\n active_record_yaml_version: 2\nmethod_name: :update_random\nargs: []\n"], ["run_at", "2019-07-20 12:34:42.157918"], ["created_at", "2019-07-20 12:34:42.157963"], ["updated_at", "2019-07-20 12:34:42.157963"]]
    (11.5ms) commit transaction
   => #<Delayed::Backend::ActiveRecord::Job id: 4, priority: 0, attempts: 0, handler: "--- !ruby/object:Delayed::PerformableMethod\nobject...", last_error: nil, run_at: "2019-07-20 12:34:42", locked_at: nil, failed_at: nil, locked_by: nil, queue: nil, created_at: "2019-07-20 12:34:42", updated_at: "2019-07-20 12:34:42"> 
   
  2.5.1 :005 > user = User.last
  => #<User id: 11, name: "Tanner Dibbert", email: "graham@hicklehahn.co.uk", created_at: "2019-07-20 11:51:29", updated_at: "2019-07-20 12:34:42"> 
  
   2.5.1 :006 > 
  
 • Các bạn có thể kiểm tra trên development.log các bước trên

 • Tạo delayed_job

  Delayed::Backend::ActiveRecord::Job Create (0.9ms) INSERT INTO "delayed_jobs" ("handler", "run_at", "created_at", "updated_at") VALUES (?, ?, ?, ?) [["handler", "--- !ruby/object:Delayed::PerformableMethod\nobject: !ruby/object:User\n concise_attributes:\n - !ruby/object:ActiveModel::Attribute::FromDatabase\n  name: id\n  value_before_type_cast: 11\n - !ruby/object:ActiveModel::Attribute::FromDatabase\n  name: name\n  value_before_type_cast: Yuko Johns\n - !ruby/object:ActiveModel::Attribute::FromDatabase\n  name: email\n  value_before_type_cast: tyson@friesenreichel.biz\n - !ruby/object:ActiveModel::Attribute::FromDatabase\n  name: created_at\n  value_before_type_cast: '2019-07-20 11:51:29.306947'\n - !ruby/object:ActiveModel::Attribute::FromDatabase\n  name: updated_at\n  value_before_type_cast: '2019-07-20 12:30:20.258349'\n new_record: false\n active_record_yaml_version: 2\nmethod_name: :update_random\nargs: []\n"], ["run_at", "2019-07-20 12:34:42.157918"], ["created_at", "2019-07-20 12:34:42.157963"], ["updated_at", "2019-07-20 12:34:42.157963"]]
    (11.5ms) commit transaction  
  
 • Load delayed_job

  Delayed::Backend::ActiveRecord::Job Load (0.5ms) SELECT "delayed_jobs".* FROM "delayed_jobs" WHERE ((run_at <= '2019-07-20 12:34:42.713725' AND (locked_at IS NULL OR locked_at < '2019-07-20 08:34:42.713777') OR locked_by = 'delayed_job.0 host:hcm1020003 pid:19487') AND failed_at IS NULL) ORDER BY priority ASC, run_at ASC LIMIT ? [["LIMIT", 5]]
   ↳ bin/delayed_job:5
  
   Delayed::Backend::ActiveRecord::Job Update All (15.0ms) UPDATE "delayed_jobs" SET "locked_at" = '2019-07-20 12:34:42.717572', "locked_by" = 'delayed_job.0 host:hcm1020003 pid:19487' WHERE "delayed_jobs"."id" IN (SELECT "delayed_jobs"."id" FROM "delayed_jobs" WHERE ((run_at <= '2019-07-20 12:34:42.713725' AND (locked_at IS NULL OR locked_at < '2019-07-20 08:34:42.713777') OR locked_by = 'delayed_job.0 host:hcm1020003 pid:19487') AND failed_at IS NULL) AND "delayed_jobs"."id" = ? ORDER BY priority ASC, run_at ASC) [["id", 4]]
   ↳ bin/delayed_job:5
  
   Delayed::Backend::ActiveRecord::Job Load (0.4ms) SELECT "delayed_jobs".* FROM "delayed_jobs" WHERE "delayed_jobs"."id" = ? LIMIT ? [["id", 4], ["LIMIT", 1]]
   ↳ bin/delayed_job:5
  
 • Execute delayed_job và update user

   User Load (0.4ms) SELECT "users".* FROM "users" WHERE "users"."id" = ? LIMIT ? [["id", 11], ["LIMIT", 1]]
   ↳ bin/delayed_job:5
   
  2019-07-20T19:34:42+0700: [Worker(delayed_job.0 host:hcm1020003 pid:19487)] Job User#update_random (id=4) RUNNING
    (0.1ms) begin transaction
   ↳ app/models/user.rb:3
   
   User Update (0.5ms) UPDATE "users" SET "name" = ?, "email" = ?, "updated_at" = ? WHERE "users"."id" = ? [["name", "Tanner Dibbert"], ["email", "graham@hicklehahn.co.uk"], ["updated_at", "2019-07-20 12:34:42.772118"], ["id", 11]]
   ↳ app/models/user.rb:3
    (13.8ms) commit transaction
   ↳ app/models/user.rb:3
    (0.1ms) begin transaction
   ↳ bin/delayed_job:5
   
   Delayed::Backend::ActiveRecord::Job Destroy (0.5ms) DELETE FROM "delayed_jobs" WHERE "delayed_jobs"."id" = ? [["id", 4]]
   ↳ bin/delayed_job:5
    (14.2ms) commit transaction
   ↳ bin/delayed_job:5
  2019-07-20T19:34:42+0700: [Worker(delayed_job.0 host:hcm1020003 pid:19487)] Job User#update_random (id=4) COMPLETED after 0.0364
  

6. Queuing Jobs with handle_asynchronously:

 • Thay vì gọị hàm delay trước khi gọi hàm để đưa job vào queue và execute
  user.delay.update_random
  
 • Bạn có thể khai báo hàm handle_asynchronously với params là tên hàm muốn đưa vào queue.
  # app/models/user.rb
  class User < ApplicationRecord
   def update_random
    update_attributes name: FFaker::Name.name , email: FFaker::Internet.email  
   end
  
   handle_asynchronously :update_random
  end
  
 • Khi đó hàm sẽ tự động được đưa vào queue khi được gọi mà không cần gọi hàm delay
  user.update_random
  
 • Để gọi và hàm và execute ngay lập tức, bạn có gọi hàm với hậu tố _without_delay
  user.update_random_without_delay
  

7. Parameters:

Bạn có thể gọi hàm delay hoặc handle_asynchronously với các parameters sau

a. priority (number):

 • Quy định độ ưu tiên của job, mặc định là 0, được lưu trong field priority của job
  delayed_job = user.delay(priority: 1).update_random
   => #<Delayed::Backend::ActiveRecord::Job id: 10, priority: 1, attempts: 0, handler: "--- !ruby/object:Delayed::PerformableMethod\nobject...", last_error: nil, run_at: "2019-07-20 13:24:06", locked_at: nil, failed_at: nil, locked_by: nil, queue: nil, created_at: "2019-07-20 13:24:06", updated_at: "2019-07-20 13:24:06">
  
  delayed_job.priority
   => 1
  
 • Các job có priority thấp hơn sẽ được chạy trước
 • Có thể thay đổi giá trị mặc định của priority dựa vào Delayed::Worker.default_priority
  # config/initializers/delayed_job_config.rb
  Delayed::Worker.default_priority = 0
  

b. run_at (Time):

 • Job sẽ đươc load sau thời gian này và execute nếu queue rỗng, mặc định là thời gian tạo job created_at

  delayed_job = user.delay(run_at: 1.years.from_now).update_random
  => #<Delayed::Backend::ActiveRecord::Job id: 16, priority: 2, attempts: 0, handler: "--- !ruby/object:Delayed::PerformableMethod\nobject...", last_error: nil, run_at: "2020-07-20 13:33:22", locked_at: nil, failed_at: nil, locked_by: nil, queue: nil, created_at: "2019-07-20 13:33:22", updated_at: "2019-07-20 13:33:22">
  
  delayed_job.created_at
  => Sat, 20 Jul 2019 13:33:22 UTC +00:00
  
  delayed_job.run_at
  => Mon, 20 Jul 2020 13:33:22 UTC +00:00
  
 • Trước thời gian run_at job sẽ không được execute cho dù queue rỗng hay không.

c. queue (string):

 • Quy định queue sẽ chạy job, mặc định là nil, được lưu trong field queue của job
  delayed_job = user.delay(queue: :user_queue).update_random
  => #<Delayed::Backend::ActiveRecord::Job id: 17, priority: 2, attempts: 0, handler: "--- !ruby/object:Delayed::PerformableMethod\nobject...", last_error: nil, run_at: "2019-07-20 13:49:10", locked_at: nil, failed_at: nil, locked_by: nil, queue: "user_queue", created_at: "2019-07-20 13:49:10", updated_at: "2019-07-20 13:49:10">
  
  delayed_job.queue
   => "user_queue"
  
 • Có thể thay đổi giá trị mặc định của queue dựa vào Delayed::Worker.default_queue_name
  # config/initializers/delayed_job_config.rb
  Delayed::Worker.default_queue_name = "default_queue"
  

8. Queue và proprity:

 • Chúng ta thường set queue với priority tương ứng, ví dụ
  # config/initializers/delayed_job_config.rb
  Delayed::Worker.queue_attributes = {
   high_priority: { priority: -10 },
   low_priority: { priority: 10 }
  }
  
 • Khi đó job được tạo ra với queue sẽ mang priority tương ứng.
  delayed_job = user.delay(queue: "high_priority").update_random
  => #<Delayed::Backend::ActiveRecord::Job id: 21, priority: -10, attempts: 0, handler: "--- !ruby/object:Delayed::PerformableMethod\nobject...", last_error: nil, run_at: "2019-07-20 13:58:25", locked_at: nil, failed_at: nil, locked_by: nil, queue: "high_priority", created_at: "2019-07-20 13:58:25", updated_at: "2019-07-20 13:58:25">
  
  delayed_job.queue
  => "high_priority"
  
  delayed_job.priority
  => -10
  
 • Bạn cũng có thể override lại priority bằng cách thêm params priority khi gọi hàm
  delayed_job = user.delay(queue: "high_priority", priority: -20).update_random
  => #<Delayed::Backend::ActiveRecord::Job id: 23, priority: -20, attempts: 0, handler: "--- !ruby/object:Delayed::PerformableMethod\nobject...", last_error: nil, run_at: "2019-07-20 14:02:05", locked_at: nil, failed_at: nil, locked_by: nil, queue: "high_priority", created_at: "2019-07-20 14:02:05", updated_at: "2019-07-20 14:02:05">
  
  delayed_job.queue
  => "high_priority"
  
  delayed_job.priority
  => -20
  

9. Config delayed_job

 • Bạn có thể tạo file config/initializers/delayed_job.rb để override config mặc định của delayed_job.
  # config/initializers/delayed_job.rb
  Delayed::Worker.max_attempts = 10
  Delayed::Worker.max_run_time = 5.hours
  

a. max_attempts:

 • Mặc định là 25, số lần thử lại sau khi job fail.
 • Sau khi chạy lại job mà vẫn fail thì job sẽ bị xóa (được quy định bởi Delayed::Worker.destroy_failed_jobs mặc định là true) hoặc update fail_at của job.
 • Bạn có thể overide max_attempts như sau.
  # config/initializers/delayed_job.rb
  Delayed::Worker.max_attempts = 10
  

b. max_run_time:

 • Mặc định là 4.hours, quy định thời gian lâu nhất job cần để chạy.
 • Nếu job của bạn cần nhiều hơn 4 hours để chạy xong, bạn cần override max_run_time.
  # config/initializers/delayed_job.rb
  Delayed::Worker.max_run_time = 5.hours
  
 • Giá trị Delayed::Worker.max_run_time có thể bị override bời hàm max_run_time của từng job.

c. destroy_failed_jobs:

 • Mặc định là true, job khi chạy fail sẽ bị xóa.
 • Nếu bạn muốn giữ lại các job chạy fail và update fail_at thì override destroy_failed_jobs.
  # config/initializers/delayed_job.rb
  Delayed::Worker.destroy_failed_jobs = false
  

d: default_priority:

 • Mặc định là 0, quy định priority mặc định của job.
 • Khi job được tạo với queue thì job sẽ nhận priority của queue thay cho default_priority.
 • Bạn có thể override default_priority như sau
  # config/initializers/delayed_job.rb
  Delayed::Worker.default_priority = 1
  

e: read_head:

 • Mặc định là 5, quy định số job được load mỗi lần delayed_job thực hiện load available job để execute.
 • Bạn có thể override read_head như sau
  # config/initializers/delayed_job.rb
  Delayed::Worker.read_head = 10
  

f: default_queue_name:

 • Mặc định là nil, quy định queue khi các job được tạo
 • Khi job đươcj tạo với queue thì job sẽ nhận queue này thay cho Delayed::Worker.default_queue_name
 • Bạn có thể override default_queue_name như sau
  # config/initializers/delayed_job.rb
  Delayed::Worker.default_queue_name = "default"
  

g: sleep_delay:

 • Mặc định là 5 seconds Quy định thời gian sleep cho worker của delayed_job trong trường hợp không có job nào đươc tìm thấy để execute.
 • Bạn có thể override sleep_delay như sau
  # config/initializers/delayed_job.rb
  Delayed::Worker.sleep_delay = 60
  

h: delay_jobs:

 • Mặc định là true, quy định các job có được execute hay không.
 • Bạn có thể override delay_jobs như sau
  # config/initializers/delayed_job.rb
  # disable all job
  Delayed::Worker.delay_jobs = false
  # disable all job on test env
  Delayed::Worker.delay_jobs = !Rails.env.test?
  # disable all job on disable queue
  Delayed::Worker.delay_jobs = = ->(job) {
   job.queue != "disable"
  }
  

i: logger:

 • Mặc định là development.log hoặc staging.log / production.log, tùy vào môi trường mà job được execute.
 • Bạn có thể override logger như sau
  # config/initializers/delayed_job.rb
  Delayed::Worker.logger = Logger.new(File.join(Rails.root, "log", "delayed_job.log"))
  

10. Document:

 • Bạn có thể sử dụng thêm gem delayed_job_web để tạo dashboard theo dõi các job.
 • Source code của demo app mình đang để ở đây.
 • Bạn có thể tìm hiểu thêm về gem delayed_job ở đây.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.