+15

React Router v5.1 - version mới với những nâng cấp mới: useParams, useLocation, useHistory, useRouteMatch

Giới thiệu

Chúng ta có thể thấy rằng React hooks đang dần trở thành một thứ không thể thiếu trong tất cả các framework, các thư viện React hiện nay. Đây quả là một ý tưởng cực kì thành công của Facebook. Và React Router cũng không ngoại lệ với những nâng cấp đáng kể trong version 5.1. Vậy React Router v5.1 có gì mới, chúng ta hãy cũng điểm qua nhé!

Hook APIs

useParams

Với React router v4, nếu chúng ta muốn lấy thông tin từ các params , chúng ta phải lấy chúng từ props của component thông qua các Route hoặc thông qua phương thức render prop trong Route như sau:

import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom'
import { BrowserRouter as Router, Route, Switch } from 'react-router-dom'

// In the code below, BlogPost is used as both a <Route component>
// and in a <Route render> function. In both cases, it receives a `match`
// prop, which it uses to get the URL params.
function BlogPost({ match }) {
 let { slug } = match.params
 // ...
}

ReactDOM.render(
 <Router>
  <div>
   <Switch>
    {/* Using the `component` prop */}
    <Route path="/blog/:slug" component={BlogPost} />

    {/* Using the `render` prop */}
    <Route
     path="/posts/:slug"
     render={({ match }) => <BlogPost match={match} />}
    />
   </Switch>
  </div>
 </Router>,
 document.getElementById('root')
)

Và nếu chúng ta muốn sử dụng nó trong các child components, chúng ta phải pass nó xuống các props của các child components. Tuy nhiên, đổi với React router v5.1, chúng ta chỉ cần sử dụng useParams:

import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom'
import { BrowserRouter as Router, Route, Switch } from 'react-router-dom'

function BlogPost() {
 // We can call useParams() here to get the params,
 // or in any child element as well!
 let { slug } = useParams()
 // ...
}

ReactDOM.render(
 <Router>
  <div>
   <Switch>
    {/* No weird props here, just use
      regular `children` elements! */}
    <Route path="/posts/:slug">
     <BlogPost />
    </Route>
   </Switch>
  </div>
 </Router>,
 document.getElementById('root')
)

useLocation

useLocation sẽ trả về location object hiện tại. Nó sẽ giúp ích trong trường hợp chúng ta muốn lấy thông tin từ URL hiện tại. Ví dụ như, bạn muốn gửi một sự kiện "page view" đến một analytics service mỗi khi URL thay đổi. Với useLocation, bạn chỉ cần làm như sau:

import { Switch, useLocation } from 'react-router'

function usePageViews() {
 let location = useLocation()

 useEffect(
  () => {
   ga.send(['pageview', location.pathname])
  },
  [location]
 )
}

function App() {
 usePageViews()
 return <Switch>{/* your routes here */}</Switch>
}

useHistory

Nếu bạn muốn sử dụng history object cho các tác vụ điều hướng trong trang, bạn có thể sử dụng useHistory hook như sau:

import { useHistory } from 'react-router'

function BackButton({ children }) {
 let history = useHistory()
 return (
  <button type="button" onClick={() => history.goBack()}>
   {children}
  </button>
 )
}

Trong tương lai, React Router sẽ cung cấp thêm cho chúng ta useNavigate hook, dành riêng cho các tác vụ điều hướng trong trang một cách thuận tiện hơn.

useRouteMatch

Cuối cùng là useRouteMatch hook. Nó sẽ giúp ích khi chúng ta muốn sử dụng Route chỉ để get match param. Thay vì sử dụng Route, chúng ta có thể sử dụng useRouteMatch:

// before
import { Route } from 'react-router'

function App() {
 return (
  <div>
   {/* ... */}
   <Route
    path="/BLOG/:slug/"
    strict
    sensitive
    render={({ match }) => {
     return match ? <BlogPost match={match} /> : <NotFound />
    }}
   />
  </div>
 )
}

// after
import { useRouteMatch } from 'react-router'

function App() {
 let match = useRouteMatch({
  path: '/BLOG/:slug/',
  strict: true,
  sensitive: true
 })

 return (
  <div>
   {/* ... */}
   {match ? <BlogPost match={match} /> : <NotFound />}
  </div>
 )
}

Cũng như Route, nếu chúng ta bỏ qua path prop, hook này sẽ trả về giá trị match của Route gần nhất.

Tổng kết

Như vậy, chúng ta đã cùng điểm qua những nâng cấp mới của React Router v5.1, chủ yếu là các hooks. Các bạn có thể sử dụng nó ngay bây giờ hoặc chờ đợi một phiên bản nâng cấp hơn là React Router v6, nghe bảo là sẽ có trong đầu năm sau 2020 đấy nhé. Chúc các bạn thành công ^^

Tham khảo

https://reacttraining.com/blog/react-router-v5-1/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.