+13

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

Bài viết được dịch: https://becominghuman.ai/cheat-sheets-for-ai-neural-networks-machine-learning-deep-learning-big-data-678c51b4b463

Trong vài tháng qua, tôi đã thu thập các cheat sheets về AI. Thỉnh thoảng tôi chia sẻ với bạn bè đồng nghiệp và gần đây tôi đã được hỏi rất nhiều, vì vậy tôi quyết định chia sẻ toàn bộ bộ sưu tập. Để làm cho mọi thứ thú vị hơn và đưa ra bối cảnh, tôi đã thêm phần mô tả hoặc trích dẫn cho mỗi chủ đề.

Đây là danh sách đầy đủ ...

Neural Networks

Neural Networks Graphs

Machine Learning Overview

Machine Learning: Scikit-learn algorithm

Machine learning cheat sheet sẽ giúp bạn tìm được bộ ước lượng phù hợp cho công việc đó là phần khó nhất. Sơ đồ này sẽ giúp bạn kiểm tra tài liệu và hướng dẫn sơ bộ của từng người ước tính sẽ giúp bạn biết thêm về các vấn đề và cách giải quyết nó.

Scikit-Learn

Scikit-Learn là một thư viện học máy miễn phí cho Python. Nó có các thuật toán phân loại (classification), hồi quy (regression) và phân cụm (clustering ) bao gồm support vector machines, random forests, gradient boosting, k-means và DBSCAN, và được thiết kế để tương thích với các thư viện của Python như NumPy và SciPy.

Machine Learning : Algorithm Cheat Sheet

Cheat sheet học máy này từ Microsoft Azure sẽ giúp bạn chọn các thuật toán học máy thích hợp cho giải pháp phân tích dự đoán của bạn. Đầu tiên, cheat sheet sẽ hỏi bạn về bản chất dữ liệu và sau đó đề xuất thuật toán tốt nhất cho công việc.

Python for Data Science

TensorFlow

Keras

Vào năm 2017, nhóm TensorFlow của Google đã quyết định hỗ trợ Keras trong thư viện cốt lõi của TensorFlow. Chollet giải thích rằng Keras đã được hình thành là một giao diện chứ không phải là một framework end-to-end-machine-learning. Nó trình bày higher-level, tập hợp trừu tượng trực quan hơn, giúp dễ dàng cấu hình các neural networks bất kể thư viện máy tính khoa học phụ trợ (backend scientific computing library).

Numpy

Pandas

Data Wrangling

Data Wrangling with dplyr and tidyr

Scipy

Matplotlib

Data Visualization

PySpark

Big-O


Resources

Big-O Algorithm Cheat Sheet: http://bigocheatsheet.com/

Bokeh Cheat Sheet: https://s3.amazonaws.com/assets.datacamp.com/blog_assets/Python_Bokeh_Cheat_Sheet.pdf

Data Science Cheat Sheet: https://www.datacamp.com/community/tutorials/python-data-science-cheat-sheet-basics

Data Wrangling Cheat Sheet: https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/02/data-wrangling-cheatsheet.pdf

Data Wrangling: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_wrangling

Ggplot Cheat Sheet: https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/03/ggplot2-cheatsheet.pdf

Keras Cheat Sheet: https://www.datacamp.com/community/blog/keras-cheat-sheet#gs.DRKeNMs

Keras: https://en.wikipedia.org/wiki/Keras

Machine Learning Cheat Sheet: https://ai.icymi.email/new-machinelearning-cheat-sheet-by-emily-barry-abdsc/

Machine Learning Cheat Sheet: https://docs.microsoft.com/en-in/azure/machine-learning/machine-learning-algorithm-cheat-sheet

ML Cheat Sheet:: http://peekaboo-vision.blogspot.com/2013/01/machine-learning-cheat-sheet-for-scikit.html

Matplotlib Cheat Sheet: https://www.datacamp.com/community/blog/python-matplotlib-cheat-sheet#gs.uEKySpY

Matpotlib: https://en.wikipedia.org/wiki/Matplotlib

Neural Networks Cheat Sheet: http://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/

Neural Networks Graph Cheat Sheet: http://www.asimovinstitute.org/blog/

Neural Networks: https://www.quora.com/Where-can-find-a-cheat-sheet-for-neural-network

Numpy Cheat Sheet: https://www.datacamp.com/community/blog/python-numpy-cheat-sheet#gs.AK5ZBgE

NumPy: https://en.wikipedia.org/wiki/NumPy

Pandas Cheat Sheet: https://www.datacamp.com/community/blog/python-pandas-cheat-sheet#gs.oundfxM

Pandas: https://en.wikipedia.org/wiki/Pandas_(software)

Pandas Cheat Sheet: https://www.datacamp.com/community/blog/pandas-cheat-sheet-python#gs.HPFoRIc

Pyspark Cheat Sheet: https://www.datacamp.com/community/blog/pyspark-cheat-sheet-python#gs.L=J1zxQ

Scikit Cheat Sheet: https://www.datacamp.com/community/blog/scikit-learn-cheat-sheet

Scikit-learn: https://en.wikipedia.org/wiki/Scikit-learn

Scikit-learn Cheat Sheet: http://peekaboo-vision.blogspot.com/2013/01/machine-learning-cheat-sheet-for-scikit.html

Scipy Cheat Sheet: https://www.datacamp.com/community/blog/python-scipy-cheat-sheet#gs.JDSg3OI

SciPy: https://en.wikipedia.org/wiki/SciPy

TesorFlow Cheat Sheet: https://www.altoros.com/tensorflow-cheat-sheet.html

Tensor Flow: https://en.wikipedia.org/wiki/TensorFlow


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.