+1

Cấu hình CI/CD với Github (phần 4): Các mẫu job cơ bản

Sau đây là một số mẫu Github action cơ bản mà các bạn có thể sử dụng để tạo một flow hoàn chỉnh, phụ thuộc vào yêu cầu của từng dự án khác nhau.

Ở đây mình chỉ liệt kê một số mẫu cơ bản có những trường hợp các bạn có thể áp cho dự án của mình. các bạn có thể xem thêm ở đây, chọn ngôn ngữ của dự án và xem các mẫu có sẵn để có thể build một workflow trong nháy mắt.

 • Cơ bản nhất là echo ra câu "Hello, world" thần thánh
jobs:
 # workflow này chứa một job tên là "build"
 build:
  # khai báo runner sẽ được chạy
  runs-on: ubuntu-latest

  # Các bước thể hiện một chuỗi các nhiệm vụ sẽ được thực hiện như một phần của công việc
  steps:
   # Kiểm tra kho lưu trữ của bạn dưới $ GITHUB_WORKSPACE, để công việc của bạn có thể truy cập nó
   - uses: actions/checkout@v2

   # Chạy một lệnh đơn bằng cách sử dụng trình bao của người chạy
   - name: Run a one-line script
    run: echo Hello, world!
 • build một ứng dụng Nodejs và push lên Azure Web App
env:
  # Khai báo một số biến để sử dụng
 AZURE_WEBAPP_NAME: your-app-name  # tên ứng dụng
 AZURE_WEBAPP_PACKAGE_PATH: '.'   # đường dẫn đến ứng dụng
 NODE_VERSION: '10.x'        # version sử dụng

jobs:
 build-and-deploy:
  name: Build and Deploy
  runs-on: ubuntu-latest
  environment: production
  steps:
  - uses: actions/checkout@v2
  - name: Use Node.js ${{ env.NODE_VERSION }}
   uses: actions/setup-node@v2
   with:
    node-version: ${{ env.NODE_VERSION }}
  - name: npm install, build, and test
   run: |
    # Build and test ứng dụng
    # deploy lên Azure Web App.
    npm install
    npm run build --if-present
    npm run test --if-present
  - name: 'Deploy to Azure WebApp'
   uses: azure/webapps-deploy@v2
   with:
    app-name: ${{ env.AZURE_WEBAPP_NAME }}
    publish-profile: ${{ secrets.AZURE_WEBAPP_PUBLISH_PROFILE }}
    package: ${{ env.AZURE_WEBAPP_PACKAGE_PATH }}
 • build and push một container image lên Amazon ECR
jobs:
 deploy:
  name: Deploy
  runs-on: ubuntu-latest
  environment: production

  steps:
  - name: Checkout
   uses: actions/checkout@v2

  - name: Configure AWS credentials
   uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v1
   with:
    aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }}
    aws-secret-access-key: ${{ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }}
    aws-region: us-east-2

  - name: Login to Amazon ECR
   id: login-ecr
   uses: aws-actions/amazon-ecr-login@v1

  - name: Build, tag, and push image to Amazon ECR
   id: build-image
   env:
    ECR_REGISTRY: ${{ steps.login-ecr.outputs.registry }}
    ECR_REPOSITORY: my-ecr-repo
    IMAGE_TAG: ${{ github.sha }}
   run: |
    # Build một docker container
    # đẩy nó lên ECR để nó có thể được triển khai tới ECS.
    docker build -t $ECR_REGISTRY/$ECR_REPOSITORY:$IMAGE_TAG .
    docker push $ECR_REGISTRY/$ECR_REPOSITORY:$IMAGE_TAG
    echo "::set-output name=image::$ECR_REGISTRY/$ECR_REPOSITORY:$IMAGE_TAG"
  - name: Fill in the new image ID in the Amazon ECS task definition
   id: task-def
   uses: aws-actions/amazon-ecs-render-task-definition@v1
   with:
    task-definition: task-definition.json
    container-name: sample-app
    image: ${{ steps.build-image.outputs.image }}

  - name: Deploy Amazon ECS task definition
   uses: aws-actions/amazon-ecs-deploy-task-definition@v1
   with:
    task-definition: ${{ steps.task-def.outputs.task-definition }}
    service: sample-app-service
    cluster: default
    wait-for-service-stability: true
 • tải một Ruby version, cài đặt cái gói phụ thuộc và run tests với Rake
jobs:
 test:

  runs-on: ubuntu-latest
  strategy:
   matrix:
    ruby-version: ['2.6', '2.7', '3.0']

  steps:
  - uses: actions/checkout@v2
  - name: Set up Ruby
  # Để tự động nhận các bản sửa lỗi và các phiên bản Ruby mới cho ruby/setup-ruby,
  # thay đổi thành (see https://github.com/ruby/setup-ruby#versioning):
  # sử dụng: ruby/setup-ruby@v1
   uses: ruby/setup-ruby@473e4d8fe5dd94ee328fdfca9f8c9c7afc9dae5e
   with:
    ruby-version: ${{ matrix.ruby-version }}
    bundler-cache: true # runs 'bundle install' and caches installed gems automatically
  - name: Run tests
   run: bundle exec rake
 • Building and testing .NET
jobs:
 build:

  runs-on: ubuntu-latest
  strategy:
   matrix:
    dotnet-version: ['3.0', '3.1.x', '5.0.x' ]

  steps:
   - uses: actions/checkout@v2
   - name: Setup .NET Core SDK ${{ matrix.dotnet-version }}
    uses: actions/setup-dotnet@v1.7.2
    with:
     dotnet-version: ${{ matrix.dotnet-version }}
   - name: Install dependencies
    run: dotnet restore
   - name: Build
    run: dotnet build --configuration Release --no-restore
   - name: Test
    run: dotnet test --no-restore --verbosity normal
 • Building and testing Python
jobs:
 build:

  runs-on: ubuntu-latest
  strategy:
   matrix:
    python-version: [2.7, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8]

  steps:
   - uses: actions/checkout@v2
   - name: Set up Python ${{ matrix.python-version }}
    uses: actions/setup-python@v2
    with:
     python-version: ${{ matrix.python-version }}
   - name: Install dependencies
    run: |
     python -m pip install --upgrade pip
     pip install flake8 pytest
     if [ -f requirements.txt ]; then pip install -r requirements.txt; fi
   - name: Lint with flake8
    run: |
     # dừng quá trình build nếu có lỗi cú pháp Python hoặc tên không xác định
     flake8 . --count --select=E9,F63,F7,F82 --show-source --statistics
     # exit-zero coi tất cả các lỗi là cảnh báo. Trình chỉnh sửa GitHub rộng 127 ký tự
     flake8 . --count --exit-zero --max-complexity=10 --max-line-length=127 --statistics
   - name: Test with pytest
    run: |
     pytest

nguồn than khảo: https://github.com/khanhvu94/my-app/actions/new


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.