+1

Cài đặt kubernetes cluster trên Ubuntu. [phần 2]

OK ! Chúng ta làm tiếp phần 2 cũng là phần cuối cuả chủ đề : Cài đặt kubernetes cluster trên Ubuntu. [phần 1]

Trên server master chúng ta khởi động kubentetes bằng cách chạy :

  # kubeadm init --apiserver-advertise-address=<ip-address-of-kmaster-vm> --pod-network-cidr=192.168.0.0/16

Output ra sẽ là :

Trên terminal bạn thấy hướng dẫn, nên nếu bạn đang chạy user non-root thì thực hiện :

$ mkdir -p $HOME/.kube
$ sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
$ sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

Sau đó kiểm tra xem kubectl có chạy không ? chúng ta thực hiện lệnh sau:

  $ kubectl get pods -o wide --all-namespaces

Và Output sẽ như hình :

Sau đó cài CALIO bạn chạy :

  $ kubectl apply -f https://docs.projectcalico.org/v3.0/getting-started/kubernetes/installation/hosted/kubeadm/1.7/calico.yaml 

Với điều kiện server bạn phải kết nối internet.

Verify lại CALIO có chạy không ?

OK, bây giờ ta cài Dashboard cho kubernetes cluster để cho dễ vận hành:

  $ kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/dashboard/master/src/deploy/recommended/kubernetes-dashboard.yaml

Verify lại Dashbroad chạy chưa ?

Ok ! vậy khỏe rồi, Dashboard đã lên. nhưng hiện tại bạn chưa thể truy cập vào Dashboard bằng trình duyệt.

Bật tính năng proxy lên mới có thể truy cập được Dashboard :

    kubectl proxy

Ok, truy cập vào Dashboar với URL sau:

http://localhost:8001/api/v1/namespaces/kube-system/services/https:kubernetes-dashboard:/proxy/

Dashboard hiện thị ra:

Mục đích để truy cập vào Dashboard chúng ta tạo service account cho nó:

    $ kubectl create serviceaccount dashboard -n default

Thêm cluster binding rule vào Dashboard account :

kubectl create clusterrolebinding dashboard-admin -n default 
 --clusterrole=cluster-admin 
 --serviceaccount=default:dashboard

Tạo token login :

  $ kubectl get secret $(kubectl get serviceaccount dashboard -o jsonpath="{.secrets[0].name}") -o jsonpath="{.data.token}" | base64 --decode

Output sẽ ra như hình:

Copy token đó để truy cập vào Dashboard:

Đăng nhâp vào ra trang home như hình:

Trên Kubernetes node server chạy câu lệnh kubeadm join. như console:

Ok ! VẬy bạn đã thiết lập kubernetes cluster với 2 servers thành công. ~


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.