+2

Ba Bước để xây dựng một website hoàn chỉnh với ruby on rails

A. Tóm tắt bài viết

Bài viết này tôi không đi vào giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Ruby hay framework Ruby on Rails. Sau một thời gian tìm hiểu và lập trình với Ruby tôi có nắm được một chút kiến thức tổng quan để lập trình một website cơ bản. Bài viết này sẽ đưa ra các bước chính để lập trình từ A -> Z một trang web dựa trên kiến thức nền tảng cơ bản của tác giả với mong muốn giúp người mới học có thể tiếp cận một cách nhanh hơn và dễ hiểu hơn.

3 bước cơ bản

I. Install Ruby on Rails (ubuntu)

Tôi khuyên các bạn sử dụng hệ điều hành Linux để lập trình, một lý do đơn giản mà tôi biết là Linux phân biệt chữ cái hoa, thường mà trên Windows thì không.

II. Tạo mới một ứng dụng Rails và push lên GIT

Sử dụng GIT (Github hoặc Bitbucket) để quản lý mã nguồn hiệu quả.

III. Deploy - Publish ứng dụng của bạn lên môi trường production

Để deploy website lên môi trường production, có thể sử dụng server VPS hoặc sử dụng heroku.

B. Tạo một trang web đơn giản ứng dụng grid system cho xem bài viết đáp ứng các loại màn hình

Phần này tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về quá trình phía trên vào một project cụ thể.Trong project này tôi sẽ sử dụng thư viện Bootstrap (thư viện tôi nghĩ quá tuyệt vời cho lập trình viên cá nhân hoặc nhóm nhỏ). Project này tôi cũng sẽ ứng dụng thêm một thư viện - thư viện cho grid view mà tôi thấy thú vị - đó là Masonry (Grid system). Thư viện có rất nhiều tiện ích, trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ demo một phần nhỏ của nó.

Hình ảnh demo khi đã deploy lên heroku:

Screenshot from 2015-10-20 18:46:55.png

I. Install Ruby on Rails

Xem chỉ dẫn cài đặt phía dưới này.

https://gorails.com/setup/ubuntu/14.04

Cài đặt xong, chạy các lệnh sau để kiểm tra cài đặt thành công hay không?

ruby -v
rails -v

Note: Nếu sau khi logout account, kiểm tra lại phiên bản ruby mà không như lúc cài đặt thì copy dòng sau vào c file .bashrc (nếu sử dụng RVM)

source ~/.rvm/scripts/rvm

II. Tạo mới project và upload lên github

1. Tạo mới project
rails new viblo-demo
2. Upload lên git (github)
 • Tạo repository trên account github (nếu chưa có account github thì đăng ký một account)
 • Remote tới repository của bạn.
cd viblo-demo
git init
git remote add origin git@github.com:<github_username>/<app_name>.git
#Ex: git remote add origin git@github.com:cuongnguyen2503/viblo-demo.git
git add -A
git commit -m "Init project"
git push origin master
3. Sử dụng thư viện bootstrap

Copy bootstrap.min.css vào assets/stylesheets/ Open application.css và thêm dòng sau:

*= require bootstrap.min

Copy bootstrap.min.css vào assets/javascripts/

//= require bootstrap.min

Ở bài viết này tôi sử dụng gem.

4. Sử dụng thư viện masonry cho grid view

Chỉ dẫn ở phía dưới.

http://masonry.desandro.com/#install

5. Sử dụng scafold để sinh mã nguồn tự động

Project này demo view các bài post theo dạng grid system. Vì thế tôi tạo một model tên là Post và controller tương ứng là PostsController.

rails g scaffold post title:string content:text

Cũng có thể tạo riêng model và controller như sau:

rails g model post title:string content:text
rails g controller posts index show
rake db:migrate
6. Sử dụng gem faker để tạo dữ liệu tự động cho demo

gem 'faker'

bundle install

Để có dữ liệu demo, tôi tạo ngẫu nhiên 500 bài posts.

seeds.rb

500.times do
 title = Faker::Lorem.sentence(3)
 content = Faker::Lorem.paragraph(4)
 post = Post.create title: title, content: content
 post.save!
end
rake db:seed
7. Sử dụng masonry cho view dạng grid system

Demo đơn giản với mỗi post có tiêu đề và nội dung trong một box.

views/posts/index.html.erb

<div class="grid">
 <% @posts.each do |post| %>
  <div class="grid-item">
   <h3><%= link_to post.title, post_path(post) %></h3>
   <p><%= post.content %></p>
  </div>
 <% end %>
</div>

assets/javascripts/posts.coffee

$ ->
 $('.grid').masonry
  itemSelector: '.grid-item'
  columnWidth: 200
 return

assets/stylesheets/styles.css.scss

.grid-item {
 width: 200px;
}

Demo:

Screenshot from 2015-10-20 18:37:10.png

Sử dụng gem phân trang

gem "will_paginate"
gem "bootstrap-will_paginate"
bundle install

Phân trang cho index

views/posts/index.html.erb

<%= will_paginate @posts %>

posts_controller.rb

def index
 @posts = Post.paginate page: params[:page]
end

III. Deploy

Phần nây tôi sẽ deploy lên heroku. Để deploy lên heroku chỉ cần làm một số thao tác đơn giản phía dưới đây.

Nếu deploy lên server VPS thì tham khảo các bài viết khác. Sử dụng gem capistrano.

Đưa gem mysqlite3 vào trong group development và thêm đoạn sau:

Gemfile

group :production do
 gem 'pg',       '0.17.1'
 gem 'rails_12factor', '0.0.2'
end
bundle install --without production
1. Commit changes và push lại lên github
git add -A
git commit -m "Grid view for posts"
git push origin master -f
2. Deploy lên server VPS hoặc heroku

Phần này tôi deploy lên heroku.

Nếu bạn chưa có tài khoản heroku thì đăng ký một tài khoản.

Các lệnh sau:

heroku version

nếu chưa cài đặt heroku tại local thì chạy lệnh sau:

wget -O- https://toolbelt.heroku.com/install-ubuntu.sh | sh

sau đó chạy lệnh sau để login và add ssh-key lên heroku server.

heroku login
heroku keys:add

Tại thư mục project. Tạo một app heroku

heroku create

Push code lên heroku

git push heroku master

nếu có thay đổi và push lên heroku lần thứ 2 trở đi thì thêm -f

git push heroku master -f
heroku open
heroku run rake db:migrate
heroku run rake db:seed

C. Kết Luận

Như vậy, qua các bước cơ bản trên chúng ta đã tạo được một trang web đơn giản. Hi vọng sẽ giups ích được cho các bạn mới học Ruby một phần nào đó.

Source code tham khảo tại:

https://github.com/cuongnguyen2503/viblo-demo

Heroku deployed tại:

https://safe-garden-4175.herokuapp.com/posts


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.