0

Tổng quan khi phát triển website với Rails

Dưới đây là liệt kê danh sách các thư viện hỗ trợ cho việc phát triển hệ thống với Ruby on Rails một cách nhanh chóng hơn và hiệu qủa hơn.

Bài viết sẽ cập nhật thêm khi mình có thêm kinh nghiệm.

Template

Pagination

Authentication

Authorization

Background Jobs

Application Servers

 • puma (+1 when deploy on Heroku)
 • phusion passenger
 • unicorn
 • thin

Rails Admin Interfaces

Tuy nhiên mình hay sử dụng 1 template cho admin layout như AdminLTE, v.v.. thay vì sử dụng engine có sẵn.

Search

Elastic Search

Form

Development

Development & Testing

 • rspec-rails
 • factory_girl_rails
 • pry-rails
 • faker

Rails Configuration

 • rails_config / config
 • dotenv / firago

Databases

SQL

 • pg for PostgreSQL
 • mysql2 for MySQL
 • sqlite3

NoSQL

 • Mongoid for MongoDB
 • Cequel for Cassandra
 • Dynamoid for Amazon DynamoDB

RSS

 • Feedjira
 • Feedbag

SNS

 • Koala for Facebook

Upload

Upload via FTP

Files Handle

 • SmarterCSV
 • Roo

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.