SSV
+4

Sử dụng Stripe trong ứng dụng ruby on rails

I, Giới thiệu về stripe

** 1, Stripe là gì**

Stripe là một dịch vụ thanh toán phổ biến giúp cho việc thanh toán trực tuyến một cách dễ dàng, nhanh chóng. Giúp kết nối hệ thống website bán hàng trực tuyến với các công ty thẻ, tài khoản ngân hàng.

2, Tài sao phải sử dụng Stripe

 • Stripe rất dễ dàng sử dụng trong việc xây dựng một website thanh toán trực tuyến.
 • Stripe cung cấp các thư viện có thể tương tác với các hệ thống được xây dựng bằng các ngôn ngữ phổ biên nhất như:
  • Python
  • Ruby
  • PHP
  • Java
  • Scala
  • ...
 • Stripe sư dụng ajax để truyển dữ liệu credit card đến hệ thống, giúp cho việc bảo mật thanh toán một các nhanh chóng.
 • Tài liệu hướng dẫn của Stripe rất đầy đủ, cập nhật thường xuyên lên có thể dễ dàng tìm hiểu cách sử dụng nó.
 • Dịch vụ hỗ trợ đầy đủ, bao gồm hỗ trợ trực tuyến.
 • Phí dịch vụ thấp, không có phí hàng tháng hay phí cài đặt, không bị tính phí với các khoản thanh toán không thành công.

3, Tạo tài khoản Stripe

Để tìm hiểu thêm về stripe, chúng ta cần tạo một tài khoản stripe để lấy test keys. Chúng ta làm theo các bước sau:

 • Truy câp vào trang https://stripe.com.

 • Click vào nút "Sign In".

 • Trên trang Sign In, kích "Sign Up"

 • Click vào link "Skip this step" và chúng ta sẽ có một tài khoản tạm, không tên và được sử dụng cho mục đích test.

 • Trên trang hiển thị ra, click vào "Your Account" chọn "Account Settings".

 • Trên màn hình điều khiển "Your Account", chọn tab "API Keys" để lấy mã key dùng thử.

  keys.png

Do đây không phải là tài khoản thực lên khi chúng ta thoát ra sẽ bị mât lên chúng ta cần lưu tài khoản lại bằng cách click nút "Save Account".

II, Sử dụng Stripe Payments trong rails

1, Tạo ứng dụng rails Bây giờ chúng ta sẽ tạo một ứng dụng rails với tên là stripe-basics

    rails new stripe-basics

Tạo một bàng registration để lưu thông tin khách hàng

rails generate scaffold Registration full_name:string company:string telephone:string email:string

Trong Gemfile thêm gem stripe và chạy "bundle install"

gem 'stripe'

tạo file stripe trong thư mục config/initializers

Rails.configuration.stripe = {
  :publishable_key => Rails.application.secrets.stripe_publishable_key,
  :secret_key   => Rails.application.secrets.stripe_secret_key
}

Stripe.api_key = Rails.application.secrets.stripe_secret_key

Sau đo chúng ta sẽ lấy các keys trên màn hinh Stripe: Your account > Account Settings > API keys

get_keys.png

Chúng ta sẽ chỉ cần keys test cho môi trường development. Các keys được thêm trong file config/secrets.yml

development:
 stripe_publishable_key: pk_test_8f1eOXjWdt6jjFPqIms1lv4I
 stripe_secret_key: sk_test_yIuybIMHUhA8bXVldkB5ki0v

Còn với môi trường production. chúng ta cần config với live keys.

2, Tạo Registration form

Chúng ta sẽ tạo một registration form dùng để tạo mới app/views/registrations/new.html.haml

= form_for @registration, html: { class: "basic-grey" } do |f|
   - if @registration.errors.any?
    #error_explanation
     %h2
      = pluralize(@registration.errors.count, "error")
      prohibited this registration from being saved:
     %ul
      - @registration.errors.full_messages.each do |message|
       %li= message
   .field
    = f.hidden_field :course_id, value: @course.id
   .field
    = f.label :full_name
    = f.text_field :full_name
   .field
    = f.label :company
    = f.text_field :company
   .field
    = f.label :telephone
    = f.text_field :telephone
   .actions
    %script.stripe-button{ src: "https://checkout.stripe.com/checkout.js",
       data: {amount: @course.price*100, description: @course.name, key: Rails.application.secrets.stripe_publishable_key}}

trong đó đoạn cript checkout.js dùng để tạo một button submit và một popup window cho phép nhâp dữ liệu của các khách hàng, khi người dùng submit data, checkout.js sẽ gửi thông tin đến stripe.

3, Xử lý thanh toán và đăng ký

Trong controller chúng ta sẽ xử lý việc đăng ký và thanh toán app/controller/registration_controller.rb

 def create
  @registration = Registration.new registration_params.merge(email: stripe_params["stripeEmail"],
                                card_token: stripe_params["stripeToken"])
  raise "Please, check registration errors" unless @registration.valid?
  @registration.process_payment
  @registration.save
  redirect_to @registration, notice: 'Registration was successfully created.'
 rescue e
  flash[:error] = e.message
  render :new
 end

 private
  def stripe_params
   params.permit :stripeEmail, :stripeToken
  end

Chúng ta cần phải thêm process_payment method vào trong model app/models/registration.rb.

def process_payment
  customer = Stripe::Customer.create email: email,
                    card: card_token

  Stripe::Charge.create customer: customer.id,
             amount: course.price * 100,
             description: course.name,
             currency: 'usd'

 end

Ngoải ra chúng ta cần tạo thêm một cột card_token trong bảng registration.

rails g migration add_stripe_card_token_to_registration card_token:string
rake db:migrate

4, Test chức năng

Chạy http://localhost:3000/ và click môt tab registration trên màn hình chính, một form đăng ký mới sẽ hiển thì ra, nhâp các thông tin rùi bấm nút Pay with Car, một form nhập thông tin thẻ sẽ hiển thị như sau: card.png

ở đây chúng ta dùng số card 4242 4242 4242 4242 để test với CVV là 123.

Nếu thực hiện thành công. chúng ta sẽ nhìn thấy màn hinh như sau: success.png

Chúng ta cũng có thể kiểm tra thông tin giao dich trên Stripe. check_stripe.png

Như vậy chúng ta đã làm được một vídụ cơ bản về việt sử dụng stripe với ứng dụng rails. github: https://github.com/dinhhuan/stripe_basics


All Rights Reserved