+6

ActiveRecord Query Interface trong Ruby on Rails (Phần 1)

Như các bạn đã biết, với ROR, ActiveRecord sẽ thực hiện các truy vấn trên cơ sở dữ liệu cho bạn và tương thích với hầu hết các hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) như SQLite3, MySQL, ... Những truy vấn này giúp bạn thao tác với CSDL một cách nhanh hơn, tiện lợi hơn, phục vụ tốt cho mô hình MVC.

Điều đặc biệt là dù bạn đang sử dụng CSDL nào, định dạng phương thức ActiveRecord sẽ luôn giống nhau.

Giả sử chúng ta có 2 model Post và User gồm các field sau: (2 model này sẽ được dùng xuyên suốt các bài viết về ActiveRecord Query)
Model Post

Tên trường Kiểu dữ liệu
id Integer
title String
content String
user_id Integer

Model User

Tên trường Kiểu dữ liệu
id Integer
firstName String
lastName String
email String
age Integer

Bây giờ, ở phần 1 này chúng ta sẽ tìm hiểu một số định dạng phương thức thường sử dụng (cơ bản) nhé!!!.

1. Lấy tất cả record với .all

Để lấy tất cả bài Post hiện có, ta có thể dùng câu lệnh

posts = Post.all
# "SELECT * FROM Post"

2. Lấy record đầu tiên và record cuối cùng với .first.last

Để lấy bài Post đầu tiên (hay cuối cùng) ta sẽ có câu lệnh

# Bài Post đầu tiên trong Model
firstPost = Post.first

# Bài Post cuối cùng trong Model
lastPost = Post.last

3. Đếm số record hiện có với .count

Đếm số User hiện có trong model User

countOfUser = User.count
# SELECT COUNT(*) FROM User

Đếm số record của tất cả User có firstName là "John"

User.where(firstName: "John").count
# SELECT COUNT(*) FROM User WHERE (firstName = 'John')

4. Xóa toàn bộ các record với delete_all

Phương thức này sẽ giúp ta xóa toàn bộ record hiện có của một model, nó sẽ trả về số record được xóa (số record hiện tại)

Xóa toàn bộ bài Post

deletedPost = Post.delete_all

5. Truy vấn có điều kiện: .where

Khi bạn muốn truy vấn CSDL, mà kết quả trả về là các giá trị phù hợp với một điều kiện nào đó, thì đây là phương thức phù hợp cho bạn.

Để lấy các User có firstName là "John" ta sẽ có câu lệnh như sau

peoples = User.where(firstName: 'John')
# "SELECT * FROM User WHERE firstName='John'"

Phương thức này cũng cho phép các bạn có nhiều điều kiện kết hợp với nhau khi truy vấn (or hoặc and)

Để lấy các User có firstName là "John" và lastName là "David" ta sẽ có câu lệnh như sau (Toán tử and)

peoples = User.where(firstName: 'John', lastName: 'David')
# "SELECT * FROM User WHERE firstName='John' AND lastName='David'"

Để lấy các User có firstName là "John" hoặc lastName là "David" ta sẽ có câu lệnh (Toán tử or)

peoples = User.where('first_name = ? or last_name = ?', 'John', 'David')
# SELECT "User".* FROM "Users" WHERE (firstName = 'John' or lastName = 'David')

Ngoài ra ta cũng có thể truyền tham số đầu vào là 1 mảng các giá trị.

Để lấy các User có firstName là "John" hoặc "Michela" hoặc "Jack" ta có câu lệnh

peoples = User.where(firstName: ['John', 'Michela', 'Jack'])
# SELECT "User".* FROM "User" WHERE firstName IN ('John', 'Michela', 'Jack')

Để lấy các User có lastName là "Stone" hoặc "Trum hoặc rỗng (NULL) ta có câu lệnh

peoples = User.where(firstName: ['Stone', 'Trum', nil])

6. Truy vấn có điều kiện (phủ định) với where.not

Phương thức này chính là phương thức phủ định của .where

Để lấy các User có email khác NULL, ta có câu lệnh:

peoples = User.where.not(email: nil)

7. Tìm kiếm theo một trường (field) với find_by

Phương thức này trả về bản ghi đầu tiên khớp với dữ liệu bạn tìm kiếm

Để lấy ra User đầu tiên có firstName là "John", ta cũng có thể dùng câu lệnh:

peoples = User.find_by(firstName: 'John')

Tương tự như .where, phương thức này cũng có thể truy vấn với nhiều tham số đầu vào. Tuy nhiên, như đã nói, .where trả về tất cả các record khớp với dữ liệu tìm kiếm, còn .find_by chỉ trả về record đầu tiên tìm thấy

Để lấy ra User đầu tiên có firstName là "John" và lastName là "David" ta cũng có thể dùng câu lệnh:

peoples = User.find_by(firstName: 'John', lastName: 'David')

8. Giới hạn số lượng record lấy ra và vị trí (index) record muốn lấy với .limit.offset

Phương thức .limit giúp ta giới hạn số record lấy ra

Lấy ra 3 bài Post đầu tiên

firstThreePost = Post.limit(3)
# "SELECT `Post`.* FROM `Post` LIMIT 3"

Phương thức .offset sẽ giúp ta bỏ qua một số report nhất định trước khi chọn dữ liệu

Lấy các bài Post có thứ tự từ 21 trở về sau

postsFromTwentyFirst = Post.offset(20)
# "SELECT `Post`.* FROM `Post` OFFSET 20"

Ta cũng có thể kết hợp 2 phương thức này

Lấy ra 3 bài Post kể từ bài Post có thứ tự 21 (Từ 21 đến 23)

posts = Post.limit(3).offset(20)
# "SELECT `Post`.* FROM `Post` LIMIT 3 OFFSET 20"

Như vậy, qua phần 1 này, ta đã nắm được 8 phương thức đầu tiên. Hẹn gặp lại các bạn ở các phần tiếp theo 😃 Thanks for reading!!!All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.