+6

1 số bài toán đơn giản trên codefight

Đây là một số bài toán đơn giản trên codefight, đáp án là tự mình viết nên có thể code vẫn còn cùi chưa đc ngon ăn như của các anh senior (mình hiện là beginner ruby thôi), rất mong nhận được sự chỉ giáo của mọi người, nhất là bài 6 ạ, mình rất mong nhận đc sự góp ý cải thiện.

Bài 1: Phone Call Tính số phút gọi được

def phoneCall(min1, min2_10, min11, s)
end

trong đó: min1 là giá tiền của phút đầu tiên min2_10 là giá tiền của từ phút thứ 2 đến phút thứ 10 min11 là giá tiền sau phút thứ 10 s là số tiền bạn có yêu cầu output số phút mà gọi được

testcase:

1: min1: 3 min2_10: 1 min11: 2 s: 20 output correct: 14

2: min1: 2 min2_10: 2 min11: 1 s: 2 output correct: 1

3: min1: 10 min2_10: 1 min11: 2 s: 22 output correct: 11

4: min1: 2 min2_10: 2 min11: 1 s: 24 output correct: 14

5: min1: 1 min2_10: 2 min11: 1 s: 6 output correct: 3

6: min1: 3 min2_10: 4 min11: 5 s: 2 output correct: 0

đáp án:


def phoneCall(min1, min2_10, min11, s)
  return 0 if s < min1
  return 1 if s == min1
  return 1 + (s - min1) / min2_10 if s <= min1 + min2_10 * 9
  10 + (s - min1 - min2_10 * 9) / min11
end

Bài 2: Knapsack Light tìm item mà bạn có thể mang được.


def knapsackLight(value1, weight1, value2, weight2, maxW)
end

value là giá trị của item weight là trọng lượng của item maxW trọng lượng tối đa mà bạn mang được

yêu cầu đặt ra:

 • trọng lượng không được vượt quá maxW
 • nếu 2 item cùng trọng lượng thì lấy thằng có value to hơn
 • nếu 2 item cùng value thì lấy 2 thằng nhẹ hơn
 • không nhấc nếu weight đều lớn maxw

testcase:

1: value1: 10 weight1: 5 value2: 6 weight2: 4 maxW: 8 output: 10

2: value1: 10 weight1: 5 value2: 6 weight2: 4 maxW: 9 output: 16

3: value1: 5 weight1: 3 value2: 7 weight2: 4 maxW: 6 output: 7

4: value1: 10 weight1: 2 value2: 11 weight2: 3 maxW: 1 output: 0

5: value1: 15 weight1: 2 value2: 20 weight2: 3 maxW: 2 output: 15

đáp án:

def knapsackLight(value1, weight1, value2, weight2, maxW)
  if weight1 + weight2 <= maxW
    value1 + value2
  elsif weight1 > maxW && weight2 > maxW
    0
  elsif weight1 <= maxW && (value1 > value2 || value1 == value2 && weight1 <= weight2 || value1 < value2 && weight2 > maxW)
    value1
  else
    value2
  end
end

Bài 3: Extra Number Tìm số khác biệt trong 3 số

def extraNumber(a, b, c)
end

trong 3 số có 2 số giống nhau trả về số khác biệt

đáp án:

def extraNumber(a, b, c)
  a == b ? c : (b == c ? a : b)
end

Bài 4: Is Infinite Process? nó có phải vòng lặp vô hạn không ?

def isInfiniteProcess(a, b)

end

nếu a khác b thì a sẽ tăng 1 và b giảm 1

đáp án

def isInfiniteProcess(a, b)
  a > b || (a - b)%2 != 0
end

Bài 5: Arithmetic Expression thực thi phép toán


def arithmeticExpression(a, b, c)

end

có phép toán a#b=c thay thế # bằng + - * /, nếu 1 trong số chúng thành phép toán đúng thì true còn không thì false

đáp án


def arithmeticExpression(a, b, c)
  ["+", "-", "*"].each{|operation| return true if eval("a #{operation} b == c")}
  return true if eval("a / b == c && a % b == 0")
  false
end

Bài 6: rule90(medium) (Weekly challenge on codefight)

REVERSE CHALLENGE chỉ cho sẵn input output và method, testcase, yêu cầu tự tìm ra mô tả bài toán và giải quyết.

https://app.codesignal.com/challenge/2Aj9SuWGcP7cTGddu

thời gian giới hạn: 4s(ruby) input: string seed (3 <= seed.length <= 50), seed[i] ∈ {"0", "1"} (dãy nhị phân 01010101) input: integer iterations (0 <= iterations <= 100) output: array.string

def rule90(seed, iterations)

end 

testcase:

1: Input:
{seed: "000010000" iterations: 5}
Output:
["000010000",
"000101000",
"001000100",
"010101010",
"100000001",
"110000011"]

2: Input:
{seed: "01010110" iterations: 7}
Output:
["01010110",
"10000111",
"11001100",
"11111111",
"00000000",
"00000000",
"00000000",
"00000000"]

3: Input:
{seed: "" interations: } Output:
["0001",
"1010",
"0000"]

4: Input:
{seed: "11101101" iterations: 4}
Output:
["11101101",
"00101101",
"11001100",
"11111111",
"00000000"]

5: Input:
{seed: "001000000000" iterations: 13}
Output:
["001000000000",
"010100000000",
"100010000000",
"010101000001",
"000000100010",
"000001010101",
"100010000000",
"010101000001",
"000000100010",
"000001010101",
"100010000000",
"010101000001",
"000000100010",
"000001010101"]

Bài này khá khoai vì không cho biết sẵn yêu cầu đề vào. Cùng nghĩ 1 chút trước khi xem đáp án nếu bạn là người ưa thử thách nhé :-s

Thực ra thì đáp án nằm ở ngay tên đề bài rồi rule90

Trong các thuật toán theo cellular automata. Rule90 là một cellular automaton based dựa trên exclusive hoặc function. nó là một mảng một chiều bao gồm dãy số nhị phân 01.

Lúc đầu mình đã thử cộng trừ nhân chia đủ kiểu để tìm ra cái quy luật của dám output bên trên mà cuối cùng là bó chiếu =))

rút cục quy luật của nó là:

current pattern 111 110 101 100 011 010 001 000
new state for center cell 0 1 0 1 1 0 1 0

đáp án:


def rule90(s, i) 
 [s]+ (i).times.map do |c|
 a=s[-1]+s+s[0]
 s=s.length.times.map{|z|(a[z].to_i+a[z+2].to_i)%2}.join("")
 end
end


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.