Những tài liệu cần đọc cho chuyên ngành Hệ thồng thông tin?

Những tài liệu cần đọc cho chuyên ngành Hệ thồng thông tin?