Audio Processing

Audio Processing

Sort by: Newest posts
Avatar

Nhạc lý cơ bản - Các thành phần của âm nhạc (Elements of Music) Phần 2: Pitch - Cao độ

1.6K 0 0
2
Avatar

Nhạc lý cơ bản - Các thành phần của âm nhạc (Elements of Music) Phần 1: Rhythm

1.0K 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu Tần số lấy mẫu, kích thước mẫu và Bit Rate trong xử lý âm thanh

6.9K 3 0
5
Avatar

Một vài phương pháp tiền xử lý tín hiệu âm thanh

1.7K 3 0
4
Avatar

Audio Features: Đặc trưng Cepstral

875 2 1
  • Avatar
4
Avatar

Audio Features: Đặc trưng Spectral

823 2 0
5

Audio Processing


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.