Audio Processing

Audio Processing

Sort by: Newest posts
Avatar

Nhạc lý cơ bản - Các thành phần của âm nhạc (Elements of Music) Phần 2: Pitch - Cao độ

78 0 0
1
Avatar

Nhạc lý cơ bản - Các thành phần của âm nhạc (Elements of Music) Phần 1: Rhythm

70 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu Tần số lấy mẫu, kích thước mẫu và Bit Rate trong xử lý âm thanh

1.0K 3 0
4
Avatar

Một vài phương pháp tiền xử lý tín hiệu âm thanh

664 3 0
4
Avatar

Audio Features: Đặc trưng Cepstral

341 2 1
  • Avatar
4
Avatar

Audio Features: Đặc trưng Spectral

420 2 0
5

Audio Processing


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.