Published at Jan 4th, 2021 3:39 p.m. 128 2 0 9
  • 128 2

Swift lập trình hướng protocol

Lời nói đầu

Đây là phần dịch của cuốn sách "Swift Protoco-oriented Programming". Mình dịch để ổn tập kiến thức cá nhân và chia sẻ với mọi người. Đây không phải là dịch xác nghĩa mà là dịch theo khả năng của mình thoi.

Cuốn sách này là về lập trình hướng protocol. Khi Apple giới thiệu swift 2 ở wwdc 2015, họ cũng định nghĩa rằng swift là ngôn ngữ lập trình hướng protocol. Bởi tên của nó, chúng ta có thể giả sự rằng lập trình hướng protocol thì tất cả là về protocol, tuy nhiên đó là một giả định sai lầm. Lập trình hướng protocol thì có nhiều thứ hơn là chỉ có protocol. Nó thật sự là một cách mới không chỉ để viết ứng dụng mà còn là cách chúng ta suy nghĩa về lập trình.

Trong 4 chương đầu, sẽ đi sâu vào những thành phần cấu thành mô hình của lập trình hướng protocol. Những chương này được thiết kế để đưa người đọc một cách hiểu nhanh về những thành phần khác nhau của lập trình hướng protocol, vì vậy anh chị sẽ hiểu cách chúng có thể dùng những thành phần này trong ứng dụng của anh chị.

Một quan niệm sai lần lớn về lập trình hướng protocol là nó chỉ là tên gọi khác của lập trình hướng đối tượng. Trong chương 5 lập trình hướng đối tượng và chương 6 lập trình hướng protocol chúng ta sẽ so sánh 2 kiểu lập trình này để xe chúng giống và khác nhau như thế nào. Chúng ta cũng thảo luận về ưu và nhược điểm của cả 2 mô hình.

2 chương cuối được viết để giúp người đọc hiểu được cách chúng ta có thể thiết kế những ứng dụng của họ trong một ứng dụng hướng lập trình protocol. Chương 7, Tiếp cận mô hình thiết kế trong swift. và cách chúng ta thực thi một số mẫu thiết kế bằng cách hướng protocol và chương 8 Case Studies cùng xem những trường hợp thực tế để cũng cố những thảo luận trước đó trong cuốn sách này.

Cuốn sách này bao gồm những gì:

Chương 1: Bắt đầu với protocol cùng xem protocol là gì và cách chúng được dùng trong ngôn ngữ lập trình swift. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra cách protocol có thể được dùng để viết code linh hoạt và có thể tái sử dụng

Chương 2: Chọn kiểu dữ liệu của chúng ta, thảo luận về những kiểu dữ liệu khác nhau mà swift đưa ra(struct, class, enum, tupple). Chúng ta sẽ thấy một số ví dụ khi nào để dùng những kiểu dữ liệu khác nhau và khi nào không.

Chương 3: Extension, cùng xem cách extension và protocol extension được dùng với ngôn ngữ swift. Chúng ta sẽ thấy những ví dụ cách extension có thể được dùng với ngôn ngữ hướng protocol

Chương 4: Generic, Apple đã thông báo rằng Generic là một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của swift và trong chương này sẽ trình bày sức mạnh của Generic là gì. Chúng ta sẽ thấy cách để dùng Generic để làm cho những kiểu dữ liệu linh hoạt hơn và cách để thực thi Copy-on-write cho kiểu tuỳ biến của chúng ta

Chương 5: Lập trình hướng protocol, kiểm tra cách chúng ta sẽ phát triển những đặc điểm cho một video game theo cách tiếp cận hướng đối tượng. để thực sự đánh giá về ý tưởng bên dưới của lập trình hướng đối tượng, chúng ta có thể hiểu được vấn đề nó được thiết kế để giải quyết, chúng ta sẽ xem những rủi ro với mẫu thiết kế này.

Chương 6: Lập trình hướng protocol, phát triển cùng video game với những đặc điểm từ chương 5, nhưng bây giờ chúng ta sẽ dùng hướng tiếp cận hướng protocol để thiết kế. Chúng ta sẽ so sánh hướng tiếp cận hướng đối tượng và hướng tiếp cận hướng protocol để nhìn thấy những ưu điểm của lập trình hướng protocol đưa ra.

Chương 7: Tiếp cận với mẫu thiết kế trong swift. Xem những phần thực thi của một số mẫu thiết kế dùng kiểu hướng protocol. Mõi mẫu thiết kế chúng ta sẽ xem những vấn đề mà chúng được thiết kế ra để giải quyết và cách để thực thi chúng.

Chương 8: Trường hợp thực tiễn, Khám phá 2 trường hợp . Chương này được thiết kế để kéo mọi thứ từ 6 chương đầu lại với nhau để trình bày cho người đọc cách để dùng lập trình hướng protocol trong trường hợp thực tế.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.