0

OpenEdx - Masive open online course

Share
  • 38 1
  Published at Oct 23rd, 7:42 AM 38 1 0 3
  • 38 1

OpenEdx - Masive open online course

  • Tìm hiểu về MOOC
  • Tìm hiểu về OpenEdx
  • Tìm hiểu hệ thống cấp bằng đại học trực tuyến, hướng tới tương lại không cần phải đi học
Share