0

OpenEdx - Masive open online course

Share
  • 154 2
 Published at Oct 23rd, 2020 7:42 a.m. 154 2 0 7
  • 154 2

OpenEdx - Masive open online course

  • Tìm hiểu về MOOC
  • Tìm hiểu về OpenEdx
  • Tìm hiểu hệ thống cấp bằng đại học trực tuyến, hướng tới tương lại không cần phải đi học
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.