0

UGS - Unity Gaming Services

Share
  • 50 0
 Published at Jul 3rd, 2023 6:01 a.m. 50 0 0 2
  • 50 0

Hi, đây là series nói về Unity Gaming Services

Unity Gaming Services là gì?

Nói về unity, họ đã cung cấp các services khác nhau cho các developer để chúng ta có thể dễ dàng build, deploy, etc. 1 cách dễ dàng hơn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.