0

Command trên ubuntu

Share
  • 310 9
 Published at Nov 8th, 2020 4:10 p.m. 310 9 0 6
  • 310 9

Thì đó bài này mình sẽ viết một vài bài tổng hợp lại learn in 20% of the time the 80% khoảng 80% câu lệnh hay dùng. Các bài viết này sẽ không cố gắng thử tất cả mọi thứ mọi command vì nó có quá nhiều, và mình sẽ hướng đến ubuntu.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.