0

Tìm hiểu về Room trong Android

Share
  • 37 0
 Published at thg 7 14, 2021 9:37 SA 37 0 0 3
  • 37 0

Trong series này, chúng ta sẽ bắt đầu với những kiến thức cơ bản về Room, sau đó chúng ta sẽ học cách sử dụng nó. Chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phần của Room một cách chi tiết và chúng ta cũng sẽ tìm cách sử dụng Room với LiveData và các thư viện bên thứ ba khác như RxJava và Kotlin coroutines.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.