+1

Backend Engineer - [Beginner level]

Share
  • 189 4
 Published at thg 8 23, 2021 1:47 CH 189 4 0 5
  • 189 4

image.png Series này mình sẽ giới thiệu những kiến thức mà 1 Backend Developer cần để trở thành 1 lập trình tốt. Mình sẽ ra đều các bài viết để mọi người có thể cùng đọc và góp ý.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.