+1

Làm gì khi mô hình học máy thiếu dữ liệu có nhãn

Share
  • 131 1
 Published at thg 6 15, 2022 9:52 SA 131 1 0 3
  • 131 1

Tổng hợp các phương pháp hữu hiệu đối với trường hợp thiếu dữ liệu có nhãn khi huấn luyện một mô hình học máy. Các phương pháp trong series này bao gồm

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.