0

Tạo ứng dụng điểm danh sử dụng Mongodb, ExpressJS và Nodejs

Share
  • 111 2
 Published at Apr 21st, 2020 4:50 p.m. 111 2 0 2
  • 111 2

Một ứng dụng dùng để điểm danh online, checkin trực tuyến. Hạn chế việc gian lận, điểm danh thay cho người khác, tạo tính công bằng cho mọi người. Chuỗi series này mình chia làm 2 phần: -Phần 1: Giới thiệu, nói sơ qua về cách hoạt động, và cài đặt ứng dụng. -Phần 2: Tiến hành thiết lập một số bước xác thực để hạn chế người dùng điểm danh thay.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.