+22

Linux kernel: Hiểu về Operating System để tối ưu Software

Share
 • 1054 26
 Published at May 26th, 2021 7:58 a.m. 1054 26 0 1
 • 1054 26

Chúng ta, những Software engineer chân chính, là người trực tiếp tham gia phát triển hàng nghìn phần mềm từ desktop app, mobile app, web app, game... Đó cũng là công việc hàng ngày, tập trung vào software là chính, cụ thể là high-level như L7 Application (OSI model). Thấp hơn là L4 Transport, nhưng không nhiều dev làm trực tiếp với phần này. Thấp hơn nữa là các layer liên quan tới network, datalink... gần như chẳng bao giờ đụng đến.

Tuy nhiên, khi hiểu sâu về OS, nó hoạt động ra sao, cách data được truyền tải qua network thế nào... Đó là thứ tạo ra khác biệt với phần còn lại, điều giúp chúng ta có thu nhập chục nghìn USD 🤑.

Chém gió vậy đủ rồi, series này mình sẽ đề cập đến nhân của hệ điều hành, trái tim của mọi chương trình. Một siêu phần mềm, cụ thể là Linux kernel.

 • 001: Sơ lược về Linux kernel.
 • 002: Cách thức kernel điều khiển hardware P1.
 • 003: Cách thức kernel điều khiển hardware P2.
 • 004: Hiểu về cơ chế system call P1.
 • 005: Hiểu về cơ chế system call P2.
 • 006: Kernel truyền tải data lên application như thế nào P1?
 • 007: Kernel truyền tải data lên application như thế nào P2?
 • 008: Sử dụng /proc và /sys với filesystems P1.
 • 009: Sử dụng /proc và /sys với filesystems P2.

Reference

© Dat Bui

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.