+1

Quarkus - Make Java Great Again

Share
  • 162 2
 Published at thg 7 5, 2022 10:55 SA 162 2 0 3
  • 162 2

Chúng ta hiện đang sống trong một thế giới bị thống trị bởi Cloud, Mobile, IoT, và ảo hóa nơi các Containers, Kubernetes, Function-as-a-Service (FaaS), được đặc biệt chú trọng để mang lại high performance và tối ưu chi phí.

Chúng ta cần đánh giá lại cách JAVA có thể được sử dụng tốt nhất để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường triển khai và ứng dụng những mô hình kiến trúc thời đại mới. Quarkus giúp developers có thể sử dụng cách tiếp cận dựa trên Microservices, Reactive programming, Event-driven architecture linh hoạt hơn để xây dựng các ứng dụng JAVA với hiệu năng cao như cách mà nó đã từng thống trị lĩnh vực phát triển phần mềm trước đây.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.