0

React thực chiến

Share
 • 166 3
 Published at Aug 23rd, 2023 8:24 a.m. 166 3 0 2
 • 166 3

Chào các bạn tới với Series React Thực Chiến. Trong series này chúng ta cùng tìm hiểu kiến thức về React căn bản và nâng cao thông qua các bài ví dụ sử dụng React Hooks. Nội dung của series bao gồm các nội dung về:

 • Quản lý state với useState
 • Quản lý state tập trung với useReducer
 • Tương tác với API trong useEffect
 • Truy cập DOM với useRef
 • Sử dụng hàm với useCallback
 • Tăng hiệu suất với useMemo
 • HOC với useContext
 • Custom Hook và Third-party hooks
 • Code Splitting và Suspense
 • What's next? Redux
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.