Asked Apr 24th, 2019 2:57 a.m. 208 0 0
 • 208 0 0
0

Không import được index với Docker Rails, Mysql, ELK

Share
 • 208 0 0

Dạ, hiện tại em đang cài đặt Elasticsearch cho project của bản thân và viết file docker này:

version: '3'
services:
 db:
  image: mysql:5.7.8
  ports:
   - "3306:3306"
  volumes:
   - db-data:/var/lib/mysql
  env_file:
   - .env.development

 web:
  build: .
  command: /bin/sh -c "bundle exec rails server -e production -p 3000"
  ports:
   - "3000:3000"
  volumes:
   - .:/usr/src/app
  environment:
   RAILS_ENV: development
  env_file:
   - .env.development
  depends_on:
   - db
   - elasticsearch
  restart: always

 elasticsearch:
  build:
   context: elasticsearch/
  volumes:
   - ./elasticsearch/config/elasticsearch.yml:/usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.yml:ro
  ports:
   - "9200:9200"
   - "9300:9300"
  environment:
   ES_JAVA_OPTS: "-Xmx256m -Xms256m"
  networks:
   - elk

 logstash:
  build:
   context: logstash/
  volumes:
   - ./logstash/config/logstash.yml:/usr/share/logstash/config/logstash.yml:ro
   - ./logstash/pipeline:/usr/share/logstash/pipeline:ro
  ports:
   - "5000:5000"
  environment:
   LS_JAVA_OPTS: "-Xmx256m -Xms256m"
  networks:
   - elk
  depends_on:
   - elasticsearch

 kibana:
  build:
   context: kibana/
  volumes:
   - ./kibana/config/:/usr/share/kibana/config:ro
  ports:
   - "5601:5601"
  networks:
   - elk
  depends_on:
   - elasticsearch

volumes:
 db-data:

networks:
 elk:
  driver: bridge

Các container đều chạy rất ổn. Em tiếp đó làm theo hướng dẫn của tut này: https://iridakos.com/tutorials/2017/12/03/elasticsearch-and-rails-tutorial.html

Tuy nhiên khi chạy Event.import(force: true)rails c thì kết quả trả về là đây

Mọi người xem hộ em xem em sai config ở đâu với ạ. Đây là full link của commit https://github.com/BlazingRockStorm/let-us-go/commit/01f57427437c8670a3142e076aac586d9c23d320

Avatar No Naem @Naem
Apr 24th, 2019 6:46 a.m.

Có thể do bạn đang chạy ngoài docker nên host ko nhận ra được, bạn bash vào docker của web container rồi exec lại lệnh trên ra xem có được ko :-?

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Apr 24th, 2019 7:32 a.m.

@Naem lệnh trên là em chạy tại web container đấy ạ

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Apr 24th, 2019 7:38 a.m.
0
| Reply
Share
Avatar No Naem @Naem
Apr 24th, 2019 9:36 a.m.

@devil_boom_129 đấy giờ ra lỗi khác rồi kìa =)) xem xem là con elasticsearch này có đang running ko (docker ps)

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Apr 24th, 2019 12:28 p.m.

@Naem có run ạ

0
| Reply
Share
Avatar No Naem @Naem
Apr 25th, 2019 2:29 a.m.

@devil_boom_129 bạn chụp cái docker ps cho mình xem với, sợ con elastic này đang mount sai cổng

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Apr 25th, 2019 4:21 a.m.
0
| Reply
Share
Avatar No Naem @Naem
Apr 25th, 2019 7:23 a.m.

@devil_boom_129 check kĩ lại các bước làm của bạn nhé, xem có đoạn nào gọi localhost:9200 ko thì change hết về elasticsearch:9200 , chắc chắn là có 1 đoạn nào đang gọi đến localhost:9200, bạn xem lại rồi bảo mình nhé.

+1
| Reply
Share
May 8th, 2019 7:30 a.m.

@Naem Em cũng đang nghĩ như bác, có lẽ code của chủ thớt đang config elasticsearch host trong rails là localhost :-?

+1
| Reply
Share
May 8th, 2019 7:34 a.m.

Trong rail thì config elasticsearch host là: elasticsearch

0
| Reply
Share
Avatar No Naem @Naem
May 9th, 2019 4:03 p.m.

@huukimit ko biết thanh niên hỏi câu này ntn rồi =))

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.