Asked Mar 12th, 2018 3:11 p.m. 302 0 2
  • 302 0 2
+1

Lỗi Build app.

Share
  • 302 0 2

Mọi người chỉ giúp em cách sửa với.

2 ANSWERS


Answered Mar 14th, 2018 4:12 a.m.
+1

Lỗi thế này thì khó tìm được nguyên nhân lắm, bạn thử chạy full câu lệnh bên tab terminal:

ubuntu hoặc mac: ./gradlew :app:assembleRelease --stacktrace

windows: gradlew :app:assembleRelease --stacktrace

rồi post lỗi lên đây nhé

Share
Answered Mar 14th, 2018 4:17 a.m.
Share
Avatar Việt Vui Vẻ @vietpro2008
Mar 20th, 2018 12:16 p.m.

Lỗi đây ạ FAILURE: Build failed with an exception.

  • What went wrong: Could not determine java version from '9.0.4'.

  • Try: Run with --info or --debug option to get more log output.

  • Exception is: java.lang.IllegalArgumentException: Could not determine java version from '9.0.4'. at org.gradle.api.JavaVersion.toVersion(JavaVersion.java:72) at org.gradle.api.JavaVersion.current(JavaVersion.java:82) at org.gradle.internal.jvm.UnsupportedJavaRuntimeException.assertUsingVersion(UnsupportedJavaRuntimeException.java:29) at org.gradle.launcher.cli.JavaRuntimeValidationAction.execute(JavaRuntimeValidationAction.java:32) at org.gradle.launcher.cli.JavaRuntimeValidationAction.execute(JavaRuntimeValidationAction.java:24) at org.gradle.launcher.cli.ExceptionReportingAction.execute(ExceptionReportingAction.java:33) at org.gradle.launcher.cli.ExceptionReportingAction.execute(ExceptionReportingAction.java:22) at org.gradle.launcher.cli.CommandLineActionFactory$WithLogging.execute(CommandLineActionFactory.java:253) at org.gradle.launcher.cli.CommandLineActionFactory$WithLogging.execute(CommandLineActionFactory.java:182) at org.gradle.launcher.Main.doAction(Main.java:33) at org.gradle.launcher.bootstrap.EntryPoint.run(EntryPoint.java:45) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564) at org.gradle.launcher.bootstrap.ProcessBootstrap.runNoExit(ProcessBootstrap.java:60) at org.gradle.launcher.bootstrap.ProcessBootstrap.run(ProcessBootstrap.java:37) at org.gradle.launcher.GradleMain.main(GradleMain.java:23) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564) at org.gradle.wrapper.BootstrapMainStarter.start(BootstrapMainStarter.java:30) at org.gradle.wrapper.WrapperExecutor.execute(WrapperExecutor.java:129) at org.gradle.wrapper.GradleWrapperMain.main(GradleWrapperMain.java:61)

  • Get more help at https://help.gradle.org

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.