Asked Aug 2nd, 2019 5:20 a.m. 291 0 3
 • 291 0 3
+1

Sweet alert 2 không hoạt động

Share
 • 291 0 3

chào mọi người,mình mới học về vue js,đang làm về sweetalert2 nhưng không hoạt động dù không báo lỗi cụ thể, mong mọi người giúp đỡ code trong app.js

import Swal from 'sweetalert2'
window.swal = Swal;
const Toast = Swal.mixin({
  toast: true,
  position: 'top-end',
  showConfirmButton: false,
  timer: 3000
});

window.toast = Toast

code trong vue

 methods : {
      addCategory(){
        this.form.post('/add-category')
          .then((response)=>{
            this.$router.push('/Category_list')

            Toast.fire({
              type: 'success',
              title: 'successfully'
            })
          })
          .catch(()=>{

          })
      }
    }

Aug 2nd, 2019 5:26 a.m.

Bạn có thể giải thích thêm "this.form" là gì được không?

0
| Reply
Share
Avatar Linh Vu @cq522138
Aug 2nd, 2019 5:33 a.m.

tớ muốn thêm 1 cái category mới,thêm xong nó trả về category_list còn trong title là ghi linh tinh đấy

0
| Reply
Share

3 ANSWERS


Answered Aug 2nd, 2019 6:01 a.m.
Accepted
+4

Make sure với nhau chút nhé:

 1. Cái request tới backend đang bị lỗi với status code 422, có thể là bạn đang dùng Laravel và request chưa qua được Request Validation. Do request lỗi nên code sẽ chạy vào trong .catch. Cái catch ko làm gì cả nên bị exception bị "ngậm" luôn đi chứ không phải không có lỗi báo ra như bạn đề cập.
 2. Mình đọc comment của @ruacondepzaj bên trên, thấy ảnh báo lỗi do cái Toast chưa tồn tại. Bởi vì bạn đang setup window.toast chứ không phải window.Toast. Khi dùng bạn thử đổi lại thành:
.catch(() => {
  toast.fire({
    type: 'error',
    message: 'Got an error',
  })
})
Share
Avatar Linh Vu @cq522138
Aug 2nd, 2019 8:21 a.m.

chạy được rồi ạ,cảm ơn mọi người

0
| Reply
Share
Answered Aug 2nd, 2019 5:23 a.m.
+6

Bởi vì api của bạn đang bị httpStatuscode 422 (request bạn gửi lên chưa passed) nên error sẽ chạy vào catch

.catch((err)=>{
  Toast.fire({
    type: 'error',
    title: 'Signed in failed'
  })
})

thử xem

Share
Avatar Linh Vu @cq522138
Aug 2nd, 2019 5:50 a.m.
Avatar Bùi Hiếu @buihieubthc2rb
Aug 2nd, 2019 5:54 a.m.

@cq522138 Toast is not defined kìa bạn bạn xem đã import vào chưa

+5
| Reply
Share
Answered Aug 2nd, 2019 5:53 a.m.
+6

Server trả về lỗi 422 tức là dữ liệu bạn gửi từ client lên trên server đang bị không đúng theo yêu cầu. Bạn check lại xem bạn gửi lên cái gì lên server, và xem server nó báo lỗi về cái gì, ở trong cái đoạn request 422 kia.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.