Asked thg 12 29, 2022 8:28 SA 322 1 3
 • 322 1 3
+4

Làm cách nào để remove token của user trong localStorage nếu token hết hạn?

Share
 • 322 1 3

Em đang làm cái chức năng sẽ tự xoá token trong localStorage nếu token hết hạn trên server nhưng e chưa nghĩ ra được hướng xử lý cho chuẩn, xin các cao nhân chỉ giáo ạ. Em sử dụng Vue3, TS

3 ANSWERS


Answered thg 12 29, 2022 9:59 SA
Accepted
+8
 • Khi browser request lên server, server check thấy token hết hạn thì trả về response báo hết phiên đăng nhập. VD: Response 440 - Session Expired
 • Dưới client, nếu nhận response về với status code là 440 sẽ hiểu là hết phiên đăng nhập thì tự xóa local storage.
Share
Avatar Phạm Duy Vũ @binchanhkun99
thg 12 29, 2022 11:52 CH
thg 12 30, 2022 6:05 SA

@binchanhkun99 Bất kỳ request tới API private thì bạn đều phải verify token mà. Bây giờ đoạn verify token, bạn sửa thêm logic là nếu token hết hạn thì server trả về response với status code là 440.

+1
| Reply
Share
Answered thg 1 1, 4:23 CH
+2

Nếu token của được lưu trong localStorage dưới dạng JWT (JSON Web Token: https://jwt.io/). Thì bạn hoàn toàn có thể lấy được thuộc tính exp (thời gian hết hạn của token).

Để remove token của user trong localStorage khi token hết hạn, ngoài cách của @huukimit bạn cũng có thể thử cách này:

 1. Tạo một hàm removeExpiredToken:
function removeExpiredToken() {
 // Lấy thời gian hiện tại
 const currentTime = new Date().getTime() / 1000;

 // Lấy token từ localStorage
 const token = localStorage.getItem("token");

 // Nếu không tìm thấy token, return
 if (!token) return;

 // Parse token và lấy thông tin payload
 const payload = JSON.parse(atob(token.split(".")[1]));

 // Nếu thời gian hiện tại lớn hơn thời gian hết hạn của token, remove token khỏi localStorage
 if (currentTime > payload.exp) {
  localStorage.removeItem("token");
 }
}
 1. Gọi hàm removeExpiredToken mỗi khi trang web được load:
window.addEventListener("load", removeExpiredToken);
 1. Gọi hàm removeExpiredToken sau mỗi lần refresh trang:
window.addEventListener("beforeunload", removeExpiredToken);
Share
Avatar Phạm Duy Vũ @binchanhkun99
thg 1 2, 7:16 SA

Hay qá thanks a

0
| Reply
Share
Avatar Phạm Duy Vũ @binchanhkun99
thg 1 2, 7:20 SA
Avatar NGUYỄN ANH TUẤN @Clarence161095
thg 1 2, 7:43 SA

@binchanhkun99 Cái này thì đơn giản thôi. A nghĩ tại e chưa quen với JWT thôi (không sao 😄). E vào trang chủ https://jwt.io/ là sẽ thấy ngay cách sử dụng của nó.

Screenshot 2023-01-02 at 14.34.44.png

JWT token có dạng như thế này xxxxx.yyyyy.zzzzz

Trong đó, xxxxx là header, yyyyy là payload, và zzzzz là signature. => ae mình muốn lấy cái payload của token.

Để giải mã một JWT, chúng ta làm như sau:

 1. Sử dụng hàm split() để tách chuỗi thành một mảng các phần bằng dấu chấm. Ví dụ: token.split(".") sẽ trả về mảng ['xxxxx', 'yyyyy', 'zzzzz'].

 2. Lấy phần thứ hai trong mảng đó, tức là yyyyy. Đây là payload được mã hóa dưới dạng base64.

 3. Dùng hàm atob() để giải mã chuỗi base64. Ví dụ: atob('yyyyy') sẽ trả về chuỗi mã hóa ban đầu của payload. VD: chuỗi base64 này: eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ encode ra được cái object này: { "sub": "1234567890", "name": "John Doe", "iat": 1516239022 }

 4. Cuối cùng, sử dụng hàm JSON.parse() để chuyển đổi chuỗi mã hóa ban đầu thành một object JavaScript. Có quả object này rồi thì dùng logic phía trên là ok ngay.

(Chắc tương lai a sẽ viết 1 bài viết cụ thể và giễ hiểu về JWT này. E đang ký kênh a để đón xem trong tương lai nhé)

0
| Reply
Share
Avatar Phạm Duy Vũ @binchanhkun99
thg 1 2, 8:03 SA

@Clarence161095 dạ e đăng ký rồi, mà e tưởng để giải mã jwt thì phải có key chứ a nhỉ?

+1
| Reply
Share
Avatar NGUYỄN ANH TUẤN @Clarence161095
thg 1 2, 8:44 SA

@binchanhkun99 thì bởi vậy a mới bảo là e chưa rõ jwt 😄. Cái hay của jwt là ở chỗ đó.

Phần playload e đọc thoải mái.

Key nó giúp e verify xem token đó có phải là hàng Auth ko hay là hàng fake.

1 lời khuyên là đừng bao giờ TƯỞNG 😄

0
| Reply
Share
Avatar NGUYỄN ANH TUẤN @Clarence161095
thg 1 2, 8:45 SA

@binchanhkun99 e vào trang này check qua xem sao: https://jwt.io/

0
| Reply
Share
Avatar Phạm Duy Vũ @binchanhkun99
thg 1 2, 8:51 SA

@Clarence161095 ohhh thanks a

0
| Reply
Share
Answered thg 1 3, 10:42 SA
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.