Asked thg 10 28, 2022 4:21 SA 102 0 1
 • 102 0 1
+2

làm sao reload api lỗi 401

Share
 • 102 0 1

Chào mọi người, mình đang gặp vấn đề khi refresh token. khi token hết hạn, mình muốn khi refresh token thì những api lỗi sẽ được load lại. Dưới đây là Interceptor của mình. vì vài lý do nên mình đang fix cứng jwt, cảm ơn mọi người image.png image.png image.png

1 ANSWERS


Answered thg 10 28, 2022 7:42 SA
Accepted
0

Mình không dùng Angular nên cũng không rành lắm cách triển khai trong code. Bạn thử làm theo hướng dẫn sử dụng Angular Http Interceptor trong bài viết này xem nhé: https://www.bezkoder.com/angular-12-refresh-token/

import { HTTP_INTERCEPTORS, HttpEvent, HttpErrorResponse } from '@angular/common/http';
import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpInterceptor, HttpHandler, HttpRequest } from '@angular/common/http';

import { TokenStorageService } from '../_services/token-storage.service';
import { AuthService } from '../_services/auth.service';

import { BehaviorSubject, Observable, throwError } from 'rxjs';
import { catchError, filter, switchMap, take } from 'rxjs/operators';

// const TOKEN_HEADER_KEY = 'Authorization'; // for Spring Boot back-end
const TOKEN_HEADER_KEY = 'x-access-token';  // for Node.js Express back-end

@Injectable()
export class AuthInterceptor implements HttpInterceptor {
 private isRefreshing = false;
 private refreshTokenSubject: BehaviorSubject<any> = new BehaviorSubject<any>(null);

 constructor(private tokenService: TokenStorageService, private authService: AuthService) { }

 intercept(req: HttpRequest<any>, next: HttpHandler): Observable<HttpEvent<Object>> {
  let authReq = req;
  const token = this.tokenService.getToken();
  if (token != null) {
   authReq = this.addTokenHeader(req, token);
  }

  return next.handle(authReq).pipe(catchError(error => {
   if (error instanceof HttpErrorResponse && !authReq.url.includes('auth/signin') && error.status === 401) {
    return this.handle401Error(authReq, next);
   }

   return throwError(error);
  }));
 }

 private handle401Error(request: HttpRequest<any>, next: HttpHandler) {
  if (!this.isRefreshing) {
   this.isRefreshing = true;
   this.refreshTokenSubject.next(null);

   const token = this.tokenService.getRefreshToken();

   if (token)
    return this.authService.refreshToken(token).pipe(
     switchMap((token: any) => {
      this.isRefreshing = false;

      this.tokenService.saveToken(token.accessToken);
      this.refreshTokenSubject.next(token.accessToken);
      
      return next.handle(this.addTokenHeader(request, token.accessToken));
     }),
     catchError((err) => {
      this.isRefreshing = false;
      
      this.tokenService.signOut();
      return throwError(err);
     })
    );
  }

  return this.refreshTokenSubject.pipe(
   filter(token => token !== null),
   take(1),
   switchMap((token) => next.handle(this.addTokenHeader(request, token)))
  );
 }

 private addTokenHeader(request: HttpRequest<any>, token: string) {
  /* for Spring Boot back-end */
  // return request.clone({ headers: request.headers.set(TOKEN_HEADER_KEY, 'Bearer ' + token) });

  /* for Node.js Express back-end */
  return request.clone({ headers: request.headers.set(TOKEN_HEADER_KEY, token) });
 }
}

export const authInterceptorProviders = [
 { provide: HTTP_INTERCEPTORS, useClass: AuthInterceptor, multi: true }
];
Share
Avatar Lê Hoàng @Hoangdung123
thg 10 30, 2022 9:01 SA

@huukimit mình làm đc rồi, cảm ơn bạn

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.