Asked Jul 15th, 2019 3:54 a.m. 230 0 2
 • 230 0 2
+1

hỏi về đăng nhập trong laravel

Share
 • 230 0 2

em đang muốn làm về đăng nhập trong laravel,với mỗi id người dùng chỉ có thể đăng nhập và sửa thông tin của bản thân họ trong controller

public function post_login_check(Request $request){
    $arr =[
      'tutor_email' => $request->tutor_email,
      'tutor_password' => md5($request->tutor_password),
    ];

    if(Auth::guard('tutor')->attempt($arr))
    {
//      Session::put('tutor_id',$result->tutor_id);
      return redirect()->route('pages.registration');
    }else{
      return redirect()->route('pages.login')->with('message_err','bạn đã nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu');
    }

trong app\tutor

class Tutor extends Authenticatable implements MustVerifyEmail
{
  protected $table = "tutor";
  protected $primaryKey = "tutor_id";
  use Notifiable;

  protected $fillable=[
    'tutor_email','tutor_password','tutor_id',
  ];

  protected $hidden=[
    'tutor_password',
  ];

  protected $guard = 'tutor';
}

trong config\auth.php

'guards' => [
    'web' => [
      'driver' => 'session',
      'provider' => 'users',
    ],

    'api' => [
      'driver' => 'token',
      'provider' => 'users',
      'hash' => false,
    ],

    //xac thuc cho tutor
    'tutor' => [
      'driver' => 'session',
      'provider' => 'tutor',
    ],

    'tutor-api' => [
      'driver' => 'token',
      'provider' => 'tutor',
    ],
  ],

  'providers' => [
    'users' => [
      'driver' => 'eloquent',
      'model' => App\User::class,
    ],

    'tutor' => [
      'driver' => 'eloquent',
      'model' => App\Tutor::class,
    ],

    // 'users' => [
    //   'driver' => 'database',
    //   'table' => 'users',
    // ],
  ],

  'passwords' => [
    'users' => [
      'provider' => 'users',
      'table' => 'password_resets',
      'expire' => 60,
    ],
    'tutor' => [
      'provider' => 'tutor',
      'table' => 'password_resets',
      'expire' =>6,
    ],
  ],

em bị lỗi này,mọi người giúp e với ạ

Avatar Hải Hà @HaiHaChan
Jul 15th, 2019 4:03 a.m.

Bạn sử dụng hàm attempt($arr), nó sẽ gọi tới hàm validateCredentials(), mà $arr truyền vào k có index là password kìa

+1
| Reply
Share
Aug 2nd, 2019 5:40 a.m.

@cq522138 Thớt đã resolved được vấn đề này chưa nhỉ?

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Jul 15th, 2019 4:02 a.m.
+1

Lỗi quá rõ ràng rồi mà bạn, bạn đang gửi request lên với 2 request name là tutor_email và tutor_password trong khi trong hàm validateCre khai bào 1 array có key là password. Trong form HTML sửa name từ tutor_password => password xem

Share
Avatar Linh Vu @cq522138
Jul 15th, 2019 4:16 a.m.
Jul 15th, 2019 8:47 a.m.

Xịn quá @huusu1996 👏👏👏

0
| Reply
Share
Avatar Linh Vu @cq522138
Jul 15th, 2019 9:27 a.m.

mình xửa name trong html thành password,trong controler

    $arr =[
      'tutor_email' => $request->tutor_email,
      'password' => md5($request->password),
    ];
    if(Auth::guard('tutor')->attempt($arr))
    {
      return redirect()->route('pages.registration');
    }else{
      return redirect()->route('pages.login')->with('message_err','bạn đã nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu');
    }

mình dd($arr) thấy giống hệt trong csdl mà nó vẫn toàn vào else thì là lỗi gì ạ,giúp mình với

0
| Reply
Share
Aug 2nd, 2019 5:37 a.m.

@cq522138 password là raw password thôi bạn ơi. Không cần md5, laravel sẽ tự compare hash mà.

0
| Reply
Share
Answered Jul 15th, 2019 5:09 a.m.
+1

Trong model b thêm hàm này xem sao:

public function getAuthPassword()
{
  return $this->tutor_password;
}
Share
Avatar Linh Vu @cq522138
Jul 15th, 2019 9:20 a.m.

không được bạn ơi,vẫn bị lỗi ạ

0
| Reply
Share
Avatar No Naem @Naem
Jul 15th, 2019 9:53 a.m.

@cq522138 làm tương tự bạn này nhưng bạn thử bỏ md5() đi xem sao :v

+1
| Reply
Share
Avatar Phạm Tuấn Anh @phamtuananh760
Jul 15th, 2019 10:10 a.m.

@cq522138 trong controller sửa như này xem

$arr =[
      'tutor_email' => $request->tutor_email,
      'password' => $request->tutor_password,
];
0
| Reply
Share
Avatar Linh Vu @cq522138
Jul 15th, 2019 10:15 a.m.

t sửa vậy nhưng code thì chạy nhưng nó sẽ chỉ chạy vào else trong controller, dd($arr) nó có dữ liệu đúng như trong csdl nhưng kết quả vẫn chỉ vào else

0
| Reply
Share
Avatar Phạm Tuấn Anh @phamtuananh760
Jul 15th, 2019 10:28 a.m.

@cq522138 bỏ md5 với mk ở trong csdl mã hóa rồi chứ

0
| Reply
Share
Avatar Linh Vu @cq522138
Jul 15th, 2019 10:43 a.m.

sửa rồi mà không được ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.