+1

Xem trước các tính năng mới của PHP 8.4

Các tính năng mới trong PHP 8.4

PHP 8.4 dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 21 tháng 11 năm 2024. Nó sẽ bao gồm các hook thuộc tính, cải tiến JIT, và chuỗi phương thức mà không cần đến dấu ngoặc đơn bổ sung. Đây là một thay đổi quan trọng!

Property Hooks RFC

Một trong những thay đổi lớn nhất trong lịch sử PHP hiện đại: khả năng định nghĩa property hooks.

class BookViewModel
{
  public function __construct(
    private array $authors,
  ) {}

  public string $credits {
    get {
      return implode(', ', array_map(
        fn (Author $author) => $author->name,
        $this->authors,
      ));
    }
  }

  public Author $mainAuthor {
    set (Author $mainAuthor) {
      $this->authors[] = $mainAuthor;
      $this->mainAuthor = $mainAuthor;
    }

    get => $this->mainAuthor;
  }
}

Mục tiêu của property hooks là loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiều getters và setters bằng cách cho phép mỗi thuộc tính định nghĩa hook get và set riêng của nó. Hooks là tùy chọn, và bạn không cần phải thêm cả hai hook cho một thuộc tính cụ thể. Ví dụ, một thuộc tính chỉ có hook get là một thuộc tính ảo. Đây có lẽ là bản cập nhật lớn nhất trong PHP 8.4 cho đến nay, và nó rất được mong đợi vì giảm thiểu được rất nhiều mã boilerplate 😂.

interface HasAuthors
{
  public string $credits { get; }
  public Author $mainAuthor { get; set; }
}

RFC chuỗi phương thức mới mà không cần dấu ngoặc đơn

Nếu property hooks chưa đủ, PHP 8.4 có thêm một tính năng khác giúp tiết kiệm rất nhiều mã: bạn không còn cần phải bao bọc các gọi hàm instance mới trong dấu ngoặc đơn để chuỗi phương thức. Cá nhân tôi thấy thay đổi này khá hay, xem xét tần suất chúng ta phải làm điều này:

$name = (new ReflectionClass($objectOrClass))->getShortName();

Bây giờ trong PHP 8.4, bạn chỉ cần làm thế này:

$name = new ReflectionClass($objectOrClass)->getShortName();

RFC thay đổi JIT

PHP 8.4 thay đổi cách JIT được kích hoạt. Trước PHP 8.4, bạn phải đặt opcache.jit_buffer_size thành 0 để vô hiệu hóa JIT, nhưng bây giờ bạn có thể vô hiệu hóa nó như sau:

opcache.jit=disable
opcache.jit_buffer_size=64m

Cách duy nhất người dùng sẽ bị ảnh hưởng bởi thay đổi này là nếu họ đã chỉ định opcache.jit_buffer_size mà không có opcache.jit. Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ cần thêm opcache.jit=tracing để kích hoạt lại JIT.

Ngoài ra, JIT đã được cải tiến để chạy nhanh hơn và sử dụng ít bộ nhớ hơn trong một số tình huống.

Deprecation các kiểu Nullable ngầm định

PHP có một hành vi kỳ quặc khi các biến kiểu được gán giá trị mặc định là null tự động trở thành các kiểu nullable:

function save(Book $book = null) {}

Hành vi này hiện đã bị deprecated và sẽ bị loại bỏ trong PHP 9. Giải pháp là làm cho Book trở thành kiểu nullable một cách rõ ràng:

function save(?Book $book = null) {}

RFC hỗ trợ DOM HTML5 mới

PHP 8.4 thêm một lớp \Dom\HTMLDocument có thể phân tích cú pháp chính xác mã HTML5. Lớp \DOMDocument cũ vẫn có sẵn để tương thích ngược.

$doc = \Dom\HTMLDocument::createFromString($contents);

Truy cập sớm vào PHP 8.4 (Dev)

Là một công cụ môi trường phát triển web toàn diện, ServBay cung cấp cho các nhà phát triển cơ hội độc quyền để khám phá và thử nghiệm các tính năng mới nhất mà PHP 8.4 mang lại. Truy cập sớm này là vô giá đối với các nhà phát triển muốn đổi mới và tận dụng các tính năng mới trong dự án của họ trước khi chúng được phát hành chính thức. Bằng cách có quyền truy cập sớm vào PHP 8.4, người dùng ServBay có thể bắt đầu tích hợp các cải tiến mới nhất của PHP vào dự án của họ, khám phá các phương pháp phát triển mới, và cuối cùng là cung cấp các ứng dụng web sáng tạo và mạnh mẽ hơn. image.png image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.