+9

Xây dựng ứng dụng đơn giản với Laravel và Nuxt.js sử dụng GraphQL (Phần 3)

Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ viết tiếp phần 3, cũng là phần cuối trong loạt bài xây dựng một ứng dụng đơn giản giữa Laravel và Nuxt.js sử dụng GraphQL. Vì phần này khá dài nên mình sẽ bắt đầu luôn nhé.Các bạn có thể tìm hiểu về Nuxt.js tại trang chủ của Nuxt.js hoặc một số bài viết trên Viblo như:

Setup Project

Trước hết máy bạn cần cài đặt npm hoặc yarn 😃

$ npx create-nuxt-app nuxtjs-frontend

Đoạn cài đặt này các bạn cần nhớ đến lúc yêu cầu chọn UI framework nào thì các bạn chọn cho mình framework mình muốn hoặc không, tùy các bạn. Mình sẽ chọn element-ui, vì mình thấy nó khá đẹp và dễ dùng, cùng với đó là yarn thay vì npm nhé.

Bắt đầu

Trước hết các bạn sẽ cài cho mình một số package trong quá trình sử dụng như axios, lodash, bootstrap:

$ yarn add axios lodash bootstrap

Các dependencies trong file package.json của mình tạm thời sẽ như sau:

 "dependencies": {
  "axios": "^0.18.0",
  "bootstrap": "^4.1.3",
  "cross-env": "^5.2.0",
  "element-ui": "^2.4.6",
  "lodash": "^4.17.11",
  "nuxt": "^2.0.0"
 },

Vì mỗi query là một string khá dài nên mình sẽ tạo một file libs/queryData.js là nơi sẽ chứa query để dùng cho việc gọi lên API.

File queryData.js:

export const queryUsers = (page) => `query {
  users(take:10,page:${page}) {
  items {
    id,name,email
  } cursor {
    currentPage,total,hasPages,perPage
    }
  }
}`;

export const getUser = (id) => `query {
  user(id:${id}) {
    id,
    name,
    email,
    profile {
      address
      company
      dob
    }
  }
}`

export const createNewUser = (user) => `mutation{
  createUser(name: "${user.name}",
  email: "${user.email}",
  password: "${user.password}"){id, name, email}
}`;

export const updateOldUser = (user) => `mutation{updateUser(id:${user.id}, email:"${user.email}", name:"${user.name}",password:"${user.password}"){id,name,email}}`;

export const removeUser = (user) => `mutation{deleteUser(id:${user.id}){id}}`;

libs/axios.js:

import axios from 'axios'

export default axios.create({
  baseURL: 'http://localhost:9999', //cái này mình run port bên server là 4 con 9
})

Tạo một file api/users.js:

import axios from '~/libs/axios'

export const api = (query) => axios.get(`/graphql?query=${query}`);

Giờ các bạn tạo lấy dữ liệu tại pages/users/index.vue:

import { api } from '../../api/users'
import { queryUsers, createNewUser, updateOldUser, removeUser } from '../../libs/queryData'

async asyncData({ route, query }) {
  const response = await api(queryUsers(query.page || 1))
    .then(( response ) => response.data.data.users)

  return {
    users: response.items,
    cursor: _assign({}, response.cursor, {
      totalPage: Math.ceil(response.cursor.total / response.cursor.perPage) // ở đây mình tự tính cái totalPage rồi truyền vào Pagination
    })
  }
},

Thêm mới một user:

methods: {
  store(user) {
    api(createNewUser(user))
      .then (response => {
        this.users = [response.data.data.createUser, ...this.users]
      }).catch((err) => {
      this.$message.warning('Please try again later');
      throw err
    })
  }
},

Sửa một user:

async update(user) {
  try {
    await api(updateOldUser(user))
    this.users = updateData(this.users, 'id', user)
  } catch (e) {
    this.$message.warning('Please try again later');
    throw e
  }
},

Xóa một user:

async remove(user) {
  try {
    await api(removeUser(user))
    this.users = updateRemoveData(this.users, user)
  } catch (e) {
    this.$message.warning('Please try again later');
    throw e
  }
}

Tạm thời mình chỉ nểu ra các methods cần thiết, còn về các component các bạn có thể tham khảo ở source code phía dưới nhé.

Test thử

Chạy server và client lên rồi truy cập địa chỉ localhost:3000 để xem sao nhé. Đây là thành quả của mình. 😃
Giờ mình sẽ thử thêm mới, update và xóa một user Nghe có vẻ ngon rồi nhỉ. Tuy nhiên khi chúng ta nhấn F12 mở vào phần network sẽ thấy các request này bị lộ hết sạch thông tin lên đó (facepalm). Giờ phải làm sao. Chả nhẽ gg (đầu hàng).

Giải pháp cho Client

Mình cũng đã lên mạng tìm hiểu và thấy rằng khi dùng với Vue.js, phía Client sẽ sử dụng một số package như Vue-apollo, graph, apollo-client, apollo-link... Sau khi tìm hiểu một số package thì mình đã tìm ra.
Nuxt.js có một package hỗ trợ rất ngắn gọn, đó là @nuxtjs/apollo. Mình sẽ cài package này và grapql-tag.
Giờ thì không cần dùng đến axios nữa, bạn có thể remove nó nếu bạn không cần. Code mình cuối cùng sẽ như dưới đây
File libs/queryData.js:

export const FETCH_USER = (page) => gql`
query {
  users(take:10,page:${page}) {
  items {
    id,name,email
  } cursor {
    currentPage,total,hasPages,perPage
    }
  }
}
`
export const CREATE_USER = (user) => gql`
  mutation{
  createUser(name: "${user.name}",
  email: "${user.email}",
  password: "${user.password}"){id, name, email}
}
`
export const UPDATE_USER = (user) => gql`mutation{updateUser(id:${user.id}, email:"${user.email}", name:"${user.name}",password:"${user.password}"){id,name,email}}`;

export const DELETE_USER = (user) => gql`mutation{deleteUser(id:${user.id}){id}}`;

File pages/users/index.vue:

import { FETCH_USER, CREATE_USER, UPDATE_USER, DELETE_USER } from '../../libs/queryData'

async asyncData({ app, route, query }) {
  const response = await app.apolloProvider.defaultClient.query({
    query: FETCH_USER(query.page || 1)
  })
},
    
methods: {
  store(user) {
    this.$apollo.mutate({
      mutation: CREATE_USER(user)
    }).then(response => {
      this.users = [response.data.createUser, ...this.users]
    })
  },
  
  async update(user) {
    try {
      await this.$apollo.mutate({
        mutation: UPDATE_USER(user)
      })

      this.users = updateData(this.users, 'id', user)
    } catch (e) {
      this.$message.warning('Please try again later');
      console.log(e)
    }
  },
  
  async remove(user) {
    try {
      await this.$apollo.mutate({
        mutation: DELETE_USER(user)
      });

      this.users = updateRemoveData(this.users, user)
    } catch (e) {
      this.$message.warning('Please try again later');
      console.log(e)
    }
  }
}

Giờ các bạn thử lại và xem kết quả nhé. Mọi thứ đã hoàn tất. 😃
Dưới đây là source code của mình :
https://github.com/vunguyen10111995/graphql-todos/tree/master/nuxt-frontend

Lời kết

Qua loạt bài tìm hiểu và xây dựng một ứng dụng đơn giản với Laravel và Nuxt.js sử dụng GraphQL, mình hi vọng các bạn có thể cảm thấy một chút gì đó hiểu được về GraphQL cũng như tính ứng dụng của nó trong các dự án lớn so với việc sử dụng RESTful API. Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm về GraphQL tại các bài viết trên Viblo như:

Trong lúc đọc bài của mình, có gì còn không hiểu, hãy comment lại nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình. Mình xin cảm ơn và tạm biệt 😃 .


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.