+6

Temporal Dead Zone trong ES6

Đầu tiên ta hãy xem xét 2 đoạn code này:

 • Dùng khai báo biến với từ khóa var
(function() {
  console.log(x); // undefined
  var x = 'Hello';
}());
 • Dùng khái báo biến với từ khóa let
(function() {
  console.log(y); // ReferenceError: y is not defined
  let y = 'Hello';
}());

Như các bạn đã thấy kết quả khi sử dụng varlet là khác nhau, đây cũng là điểm khác nhau của khai báo var với cách khai báo let/const trong ES2015 (bên cạnh sự khác nhau về scope của var với let/const). Trong ES2015 (ES6) có một khái niệm mới đó là Temporal Dead Zone (TDZ), nghĩa là sẽ đưa ra một ReferenceError khi ta truy cập một biến trước khi nó được khởi tạo, thay vì trả về undefined như cách khai báo var.

Temporal Dead Zone là gì?

Đây là cách giải thích của MDN về Temporal Dead Zone:

In ECMAScript 2015, let bindings are not subject to Variable Hoisting, which means that let declarations do not move to the top of the current execution context. Referencing the variable in the block before the initialization results in a ReferenceError (contrary to a variable declared with var, which will just have the undefined value). The variable is in a “temporal dead zone” from the start of the block until the initialization is processed.

Khi sử dụng let/const để khai báo biến thì khi biến đó được tham chiếu trong block trước khi được khởi tạo (initialization), lúc đó kết quả trả về sẽ là ReferenceError, bởi vì biến sẽ nằm trong một khu vực gọi là Temporal Dead Zone từ lúc bắt đầu block code cho đến khi quá trình khởi tạo được diễn ra.

Variables lifecycle và Temporal Dead Zone

Chúng ta sẽ nói về variables lifecycle để hiểu rõ hơn về lifecycle của biến và TDZ nằm ở đâu trong quá trình này. Khi engine làm việc với các biến, lifecycle bao gồm những gia đoạn sau:

 1. Declaration: đăng ký một biến trong scope
 2. Initialization: cấp bộ nhớ cho biến trong scope. Tại bước này biến sẽ tự động khởi tạo giá trị là undefined
 3. Assignment: gán giá trị cho biến đã được khởi tạo

Một biến ở trạng thái chưa được khởi tạo(unitialized state) là khi biến đó đã qua giai đoạn Declaration nhưng chưa ở Initialization

var variables lifecycle

Chúng ta sẽ nói về cách engine xử lý biến được khái báo với var Khi Javascript gặp một function scope với khai báo biến var ở bên trong, biến đó sẽ ở giai đoạn declarationinitialization ngay tại lúc băt đầu function scope, trước khi thực thi bất cứ dòng lệnh nào, không phụ thuộc vào vị trí của câu lệnh khai báo var ở bên trong scope.

Sau khi đã declarationinitialization nhưng chưa đến giai đoạn assignment biến sẽ có giá trị là undefined.

Ở giai đoạn assignment variable = 'value' thì biến đã được khởi tạo giá trị.

Khái niệm hoisting chính là việc một biến được declarationinitialization ngay tại lúc băt đầu function scope được mô tả ở trên.

Ví dụ:

function modifyName() {
  console.log(name); // undefined
  var name;
  name = "Lam";
  console.log(name); // Lam
}

let variables lifecycle

Biến được khai báo với let diễn ra khác hơn so với var, điểm khác biệt chính là ở giai đoạn declarationinitialization chúng diễn ra riêng biệt không như lifecycle của var

Khi interpreter của javascript đi vào một block scope chứa câu lệnh khai báo let, ngay lập tức biến đó được đưa vào giai đoạn declaration, đăng ký là tên biến đã tồn tại trong scope.

Interpreter tiếp tục chạy các dòng tiếp theo.

Nếu bạn thực hiện truy cập biến ở giai đoạn này, Javascript sẽ đưa ra ReferenceError: variable is not defined bởi biến chưa ở trạng thái khởi tạo (uninitialized). Lúc này biến đang ở tồn tại ở nơi gọi là temporal dead zone.

Interpreter gặp câu lệnh khai báo biến let thì giai đoạn initialization mới được thông qua, khi này biến có giá trị là undefined.

Biến đó được đưa ra khỏi temporal dead zone.

Sau đó, khi một câu lệnh gán được thực thi, giai đoạn assignment được thông qua.

Với khai báo có dạng let variable = 'value' thì giai đoạn initializationassignment cùng lúc.

Ví dụ:

if (true) { 
 // console.log(name); // Throws ReferenceError
 let name;
 console.log(name); // undefined
 name = 'Lam';
 console.log(name); // Lam
}

Tổng kết

Khai báo với var sẽ dễ vô tình gây ra lỗi, chính vì vậy trong ES2015 đã giới thiệu thêm từ khóa let. Bởi vì giai đoạn declarationinitialization đã được tách ra nên việc hoisting không còn khi sử dụng let(bao gồm constclass). Trước khi initialization, biến sẽ ở trong temporal dead zone và nó không thể truy cập.

Tham khảo

https://dmitripavlutin.com/variables-lifecycle-and-why-let-is-not-hoisted/ http://jsrocks.org/2015/01/temporal-dead-zone-tdz-demystified


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.